×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG202 بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت.
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100% جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. مطابق با استاندارهای DIN–30671،IGS–TP–014–1
پوشـش پلـی یورتـان Polypipe BG102-S جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا مـواردی کـه بـه علـت نـوع سـاختار هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیدگـی پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت.
ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100% جامـد بـر پایه رزین پلـی یورتـان آروماتیک به همـراه کولتار طراحی شـده اسـت.با توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حلال وجـود ندارد مشـکلات ناشـی از بـه کار بـردن حلال ها در مـورد آن مطـرح نمـی شـود. وجود کولتـار در فرمولاسـیون مقاومت شـیمیایی آن را تا اندازه بسـیار زیـاد بالا برده اسـت. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، انعطاف پذیـری و خـواص مکانیکی مناسـب از ویژگـی هـای خاص این پوشـش اسـت .
پوشـش دو جزئـی 100 % جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیک، قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خـاص بـرای محافظـت خطـوط لولـه نفـت، گاز و آب مدفـون در برابـر خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده طراحـی شـده اسـت. مطابق استاندارد EN–10290, IGS–M–TP–020–1
پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد.
درزگیـر و چسـب پایـه قیـری انعطـاف پذیـر بـا چسـبندگی خـوب کـه بـه صـورت سـرد اعمـال مـی شـود. CA یـک ماسـتیک ویسکواالاسـتیک بر پایه ترکیب اصلاح شـده بیتومن رابر تیکسـوتروپیک می باشـد و دارای پلیمر ، فیلر ، حلال غیـر قابـل اشـتعال و افزودنـی اسـت. این ماده از قابلیت چسـبندگی فوری به اکثر اجسـام حتـی در محیط های مرطـوب و سـرد برخـوردار اسـت. بـه علاوه در دمـای بالا جاری نشـده و همچنان کارایـی خوب خود را حفـظ می نماید.
 ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـلال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت. استاندارد مطابق EN–10290 IGS–M–TP–020–1
 ایـن محصـول یـک افزودنـی عمـل آوری بتـن بـر پایـه کلرینیتـد رابـر اسـت کـه در حالـت خشـک بـه عنـوان آب بنـد کننـده ، سـخت کننـده سـطح و ضـد گـرد و غبـار بـرای بتـن تازه ریخته شـده اسـتفاده مـی گـردد. REMICURE–CR ترکیبی از رابر کلردار شـده و اصلاح کننده محلول اسـت که به سـرعت خشـک شـده و خواص مکانیکی و شـیمیایی بتن را بهبود می بخشـد. مطابق : ASTM–309 , AASHTO M–148
افزودنی عمل آورنده بتن برپایه رزین ،ماده ای مناسب جهت عمل آوری بتن تازه ریخته شده می باشد . ایـن مـاده ترکیبـی از رزیـن هـای هیدروکربنـی، روان کننـده هـا و سـایر افزودنـی هـا اسـت کـه یـک لایـه نـازک رزینـی سـخت بـر روی بتـن تـازه اجـرا شـده تشـکیل داده و از تبخیـر آب اختـلاط جلوگیـری مـی نمایـد و موجـب هیدراسـیون بهتـر سـیمان در مخلـوط بتـن مـی گـردد. ایـن امـر باعـث بهینـه شـدن خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن خواهـد شـد.
REMI-AIR–LP یـک حبـاب سـاز بتـن اسـت کـه بـرای تمـام بتـن هـای کلاس XF1 تـا XF4 بـر اسـاس آییـن نامـه EN 206 در شــرایط یــخ بنــدان و قرارگیــری در معــرض ســیکل یــخ / ذوب و نمــک هــای یــخ زدایــی مناســب مــی باشـد. مطابق : DIN EN 934–2:T5
افزودنی مایع OC17- Freeze PROTECTION به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده می توان به منظور افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن استفاده نمود .
REMICRETE-G650 یــک افزودنــی فــوق روان کننــده بــا کارایــی بــالا و کاهنــده آب قــوی مــی باشــد کــه بــرای سـاخت بتـن بسـیار روان بـا خاصیـت حفـظ اسـلامپ طراحـی شـده اسـت. هنگامـی کـه ایـن افزودنـی بـه مخلـوط بتــن اضافــه مــی شــود بــر روی ذرات ســیمان جــذب شــده و بــا ایجــاد خاصیــت دافعــه بســیار شــدید منجــر بــه کاهـش مقــدار آب مــورد نیـاز مخلــوط بتــن مـی گـردد.
 مــاده افزودنــی کاهنــده آب بســیار قــوی بــا کارایــی بــالا و مناســب بــرای بتــن ریــزی در آب وهــوای مختلــف بــر پایــه پلــی کربوکســیلات مــی باشــد. این مــاده بــر پایــه نســل ســوم پلیمرهــای اتــر پلــی کربوکســیلات ســدیم بــا عملکــرد بــالا اســت کــه بــه خوبــی ذرات ســیمان را پخــش کــرده و از کلوخــه شــدن آن جلوگـیــری مـی نمایـد و بدیـن ترتیـب آب اختـلاط موثرتـر عمـل خواهـد کـرد. همچنیـن ایـن محصـول حـاوی مـوادی اســت کــه رونــد کســب مقاومــت اولیــه بتــن را تســریع مــی نمایــد.