پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

آببندی

ملات آب بند کننده پایه سیمانی دو جزئی الاستیک POLYSEAL-2K

پوشش دو جزئی الاستومری پایه سیمانی و منعطف است که به منظور حفاظت و آب بندی سطوح بتنی و سیمانی استفاده میشود. این ماده ی الاستیک ، دارای قابلیت ایجاد پل بر روی ترکهاو مشخصه افزایش طولی تحت کشش بالا می باشد. این محصول ضمن دارا بودن مقاومت بسیار مناسب در برابر اشعه ماورابنفش، قابلیت پوشش دهی با انواع ملات ها ،رنگ های پایه آبی و چسب های کاشی را بصورت بی واسطه دارد.

نوار آب بندی و ضدخوردگی پلی‌سیل POLYSEAL-TAPE

عایق نواری پیش ساخته گرم اجرا بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترموپلاستیک الاستومر است که ضمن داشتن انعطاف‌پذیری، خمش در سرما و چسبندگی بالا، گزینه ی مناسبی جهت آب بندی سطوح و درزهای اجرایی و حرکتی می باشد.

چسب بتن PG-12

چسب بتن برپایه کامپوزیت پلیمرهای پایه آبی اصلاح شده است که به منظور ساخت ملاتهای ترمیمی چسبنده و آب بند کننده قوی بر روی سطوح بتنی و سیمانی با اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

آب بند پلیمری الاستیک SANIFLEX

دیسپرسیون پلیمری بر پایه لاستیک مصنوعی است که به صورت پوشش مایع تک جزیی ویسکوز و با درصد حلال ناچیز بر روی سطح اجرا شده بوده و پس از خشک شدن غشایی آب بند و بدون درز ایجاد می‌نماید و گزینه ی مناسبی جهت آب بندی سطوح زیر کاشی در اتاقهای مرطوب، سرویس های بهداشتی و … می باشد.

عایق سفید بام POLYROOF–W

امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی بر پایه امولسیون بیتومن رابرPOLYPASTA–FLEX

پوششی تک‌جزئی، انعطاف‌پذیر و آب بند کننده است که جهت محافظت و آب بندی سطوح بتنی و سازه‌های بنائی، در فونداسیون و پی ساختمان‌ها، بام و تراس،سرویس های بهداشتی، اتاقهای مرطوب ، دیوارهای حائل، لوله‌های بتنی و آب نما ها و سازه های مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن رابر PLASTIKOL

پوششــی دوجزئــی انعطــاف‌پذیــر و آب بندکننــده بر پایه امولسیون قیری اســت کــه جهت پوشش و آب بندی سطوح بتنی و بنایی در بخشهای مختلف ساختمان، دیوارهای خارجی مدفون ، لوله های بتنی و موارد مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.

رزین تزریقی آب بندی پلی یورتان الاستیک دو جزئی AQUAFIN–P4

مایــع رقیــق بــدون حــلال بــر پایــه رزیــن دو جزئــی پلــی یورتــان اســت که در تمــاس بــا آب بــدون تخلخــل و حبــاب، بــه شــکل غیــر صلــب بــه آرامــی واکنــش داده و افزایــش حجــم مــی‌یابــد و جهت آب بندی موضعی بتن و همچنین درزهای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد.

آنی‌گیر تزریقی تک جزئی پلی‌یورتان AQUAFIN– P1

ایزوسیانات اصلاح شده تک‌جزیی بسیار فعال آماده مصرف می‌باشد. ایــن محصــول در مجــاورت آب افزایــش شــدید حجــم داشــته و تبدیــل بــه فــوم ویسکوالاســتیک محکمــی مــی‌شــود کــه بــه طــور موقــت جلــوی نفــوذ، نشــتی و جریــان آب را خواهــد گرفــت.

ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده AQUAFIN–IC

مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد .

آنی گیر آب بندکننده FIX 10–S

مــاده ای پایــه ســیمانی و فاقــد کلرایــد مــی باشــد کــه پــس از اضافــه شــدن آب ســریعاً وارد واکنــش شــده و بــه طــور آنــی ســخت مــی گــردد. این محصول بعنوان آنی گیر جهت متوقف کننده موقت نشت ها و جریانات فعال در سازه های بتنی و بنایی – قبل از اجرای سیستم آب بندی اصلی- مورد استفاده قرار میگیرد.

رزین تزریقی فوم ساز پلی اورتان-تک جزئی- واکنش دهنده با آب BAYCOPUR-1k (ASOPUR-1K)

رزین تزریقــی بســیار فعــال بــرای جلوگیــری از نشــت آب در تــرک‌ها و یــا محیــط متخلخــل است که بعنوان آنی گیر رزینی جهت متوقف کردن موقت نشتی ها به کار رفته، با داشتن کاتالیزور بعنوان جزء مازاد، زمان واکنش آن با آب قابل تنظیم می باشد.

نوار آب بند تقویت کننده درز و ترک ASO–JOINT–TAPE 2000/2000S

نوعــی کامپوزیــت نویــن اســت کــه بعنوان بخش تکمیلی سیستم های آب بندی مایع انعطاف پذیر،مورد استفاد قرار میگیرد. این نوار از قابلیــت انبســاط، مقاومــت کششــی، خاصیــت آب بندی ضمــن قابلیــت عبــور بخــار آب برخــوردار مــی‌باشــد.

آب بند پلیمری دو جزئی الاستیک AQUAFIN-2K/M

یک پوشش دو جزئی الاستومری پایه سیمانی منعطف و اصلاح شده با پلیمر است که جهت حفاظت و آب بندی سطوح بتنی ، سیمانی ، آجری و برخی سنگ های طبیعی بکار می رود. این ماده دارای انعطاف پذیری بسیار بالا در بین ملات های پایه سیمانی و خاصیت ایجاد پل بر روی ترک ها می باشد.

ملات آب بند کننده پایه سیمانی تک جزیی AQUAFIN-1K

مــاده آب بندکننــده پایــه ســیمانی غیــرمنعطــف متشــکل از ماســه کوارتــز، ســیمان پرتلنــد و افزودنی مــی‌باشــد که پس از سخت شدن، لایه ای کاملاً آب بند بر روی سطح مورد نظر تشکیل می‌دهد و قابلیت استفاده بر روی بتن و لایه های سیمانی را دارد.