پوششهای پلی یورتان خطوط لوله

طـی بررسـیهای انجـام گرفتـه هزینـه هـای سرسـام آور مرتبـط بـا خوردگـی عبارتنـد از :

 • خوردگی و نشتی خط لوله
 • تعمیر و تعویض خط لوله
 • تضییع محصولات
 • خواب پروژه / کاهش حجم تولید
 • مسائل ایمنی و زیست محیطی
 • آلودگی محصولات
 • صلب اعتماد مشتری
 • تعمیر و نگهداری

اسـتفاده از پوششـهای محافظتـی بـه تنهایـی و یـا بـه همـراه حفاظـت کاتـدی مهمتریـن روش مقابلـه بـا خوردگـی در خطـوط لولـه و تجهیـزات وابسـته بـوده اسـت .از جملـه سیسـتمهای پوششـی کـه از سـال ۱۹۵۰ تـا بحـال بـه صنعـت عرضـه شـده عبارتنـد از FBE ، پلـی اتیلـن اکسـترود ، انامـل قیـری و کولتـاری ، اپوکسـی مایـع ، نـوار ، پلـی یورتـان و . . . . شـرکت پوششـهای محافظتـی جنـوب افتخـار دارد پوشـش پلـی یورتـان ۱۰۰% جامـد را بعنـوان برتریـن پوشـش محافظتـی ضـد خوردگـی جهـت لولـه هـای فلـزی نفـت ، گاز، آب و . . .

معرفـی نمایـد. ایـن محصـولات بـا برنـد تجـاری POLYPIPE و مسـتقیماً زیـر نظـر متخصصیـن شـرکت BAYER آلمـان – مـادر صنعـت پلـی یورتـان در دنیـا- فرمولـه شـده و بـا کیفیـت بسـیار بـالا ، در داخـل کشـور قابـل تامیـن مـی باشـند.

خوردگی فولاد :

خوردگی فولاد در محیط به دو دسته طبقه بندی می شود :

۱-خوردگی شیمیایی : که از واکنش آهن با اکسیژن و تشکیل اکسید آهن و یا زنگ آهن حاصل می آید .

۲-خوردگی الکترو شیمیایی : که یک فرآیند الکتریکی شامل جریان الکتریکی است . جهت ایجاد این نوع خوردگی ، تشکیل یک سل خوردگی که شامل چهار جزء آند ، کاتد ، الکترولیت و مسیر جریان است ، الزامی است .

با توجه به موارد فوق ، روشهای زیر جهت کنترل خوردگی قابل استفاده می باشد :

۱.جایگذاری یک مانع بین فلز و محیط

۲.استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی در ساخت سازه

۳.استفاده از حفاظت کاتدیک

۴.بالاتر گرفتن استانداردهای ساخت سازه over-designing

5.تعویض محیط

بــا توجــه بــه بــالا بــودن هزینــه اســتفاده از مــواد مقــاوم در برابــر خوردگــی ماننــد stainless steel  آیتــم ۲  و یــا over-designing پــروژه آیتــم ۴  و همچنیــن عــدم امــکان تعویـض محیـط در بسـیاری از مـوارد آیتـم ۵ ؛ اسـتفاده از پوششـهای محافظتـی بـه تنهایـی و یـا بـه همـراه حفاظـت کاتـدی پرمصرفتریـن روش مقابلـه بـا خوردگـی در سـازه هـای فلـزی، خصوصــاً خطــوط لولــه و تجهیــزات وابســته مــی باشــد .

پوششهای محافظتی:

گرچـه هـزاران سـال اسـت کـه پوششـها جهـت مصـارف دکوراتیـو و علامـت گـذاری مصـرف مـی شـوند ، اهمیـت پوششـها در صنعـت پـس از جنـگ جهانـی دوم مشـخص گردیـده اسـت. ســالانه میلیاردهــا گالــن رنــگ در دنیــا تولیــد مــی شــود کــه حداقــل یــک ســوم آن جهــت محافظـت سـطوح فلـزی بـه مصـرف مـی رسـد . کلیـه وسـایل نقلیـه ، سـازه هـای مدفـون ، ســازه هــای دریایــی ، تجهیــزات فلــزی و . . . نیــاز بــه پوشــش دارنــد . اهمیــت پوشــش از ایــن واقعیــت کــه حــذف آن تقریبــاً در هــر سیســتم کنتــرل خوردگــی غیــر ممکــن اســت ، نمـود مـی یابـد .

حفاظــت ســازه هــای رو زمینــی و زیــر زمینــی بــا پوششــهای محافظتــی یکــی از ثابــت شــده تریـن روشـها در کنتـرل خوردگـی اسـت . سـایر متدهـا اعـم از حفاظـت کاتدیـک ، اصـاح و بهبــود محیــط ، انتخــاب مــواد و طراحــی ازاهمیــت کمتــری برخوردارنــد.

جهــت حصــول مقاومــت خــوب در برابــر خوردگــی، پوشــش محافظتــی بایــد از خــواص زیــر برخــوردار باشــد :

 • چسبندگی بالا به سطح
 • مقاومت بالا نسبت به جریان الکترونها
 • ضخامت کافی
 • حداقل نفوذ در برابر یونها و آب
 • حداقل تخلخل   

صنعـت رنـگ و پوشـش نیـز خـود را بـا الزامـات محیـط زیسـت تطبیـق داده اسـت. ارائـه پوششـهای پایـه آب water-borne و عـاری از حـال solvent-free در تبعیـت از همیـن قوانیـن صـورت گرفتـه اسـت .

مقایسه پوششهای ضد خوردگی مرسوم خطوط لوله:  

بزرگتریـن بـازار جهانـی پوشـش بـه کاربردهـای ضدخوردگـی خطـوط لولـه تعلـق دارد. از آنجا کـه حجـم بـالای فـروش اولیـن هـدف هـر تامیـن کننـده ای اسـت ، مصـرف کننـده نهایـی بـا حجـم زیـادی از اطلاعـات بازاریابـی محصـول از طـرف شـرکتهای مختلـف کـه هـر یـک ادعـای ارائـه بهتریـن سیسـتم ضدخوردگـی خطـوط لولـه را دارنـد ، بمبـاران مـی شـود .همیـن مورد، تصمیـم گیـری در انتخـاب محصـول مناسـب را مشـکل مـی نمایـد. ضمنـاً فاکتورهایـی چـون: زمـان الزم بـرای تکنولوژیهـای جدیـد تـا رسـیدن بـه اسـتاندارد مصـرف کننـده ، مقاومـت مصـرف کننـده نهایـی در برابـر اسـتفاده از محصـولات جدیـد بـدون تاریخچـه مصـرف طولانـی مــدت در شــرایط پــروژه ، مقاومــت شــرکتهای پوشــش لولــه در برابــر پذیــرش پوششــهای جدیـد بدلیـل سـرمایه گـذاری اولیـه در تجهیـزات اعمـال پوششـهای قدیمـی و . . . بعنـوان عوامــل بازدارنــده در پذیــرش تکنولوژیهــای جدیــد و ورود ایــن تکنولوژیهــا بــه صنعــت پوشـش لولـه عمـل مـی نماینـد.

همچنیــن شــرکتهای نفــت و گاز کــه اولیــن قــدم را در پذیــرش یــک محصــول برمیدارنــد ، نســبت بــه تکنولوژیهــای جدیــد محافظــه کار هســتند و بدلیــل گســتردگی ســاختار داخلــی ایــن شــرکتها؛ بررســیهای میدانــی ، آزمونهــای کنتــرل کیفــی و صــدور تائیدیــه هــای فنــی محصـول در فرآینـد بسـیار زمـان بـری انجـام مـی پذیـرد. بنابرحجـم سـرمایه گـذاری مـورد نیـاز جهـت تهیـه و نصـب خطـوط لولـه ، رعایـت احتیـاط و انجـام تسـتهای میدانـی غیـر منطقـی نیســت . لیکــن زمانیکــه ایــن پروســه تائیــد زمانبــر بــا بمبــاران شــدید تصمیــم گیرنــدگان توسـط کمپانیهـای تولیـد پوشـش و اطلاعـات بازاریابـی مبنـی بـر حـدس و گمـان ترکیـب مـی شـود ، اخـذ تصمیـم نهایـی صحیـح بسـیار مشـکل خواهـد بـود.

از اطلاعــات موجــود ، واضــح اســت کــه هیــچ یــک از پوششــهای مرســوم ، نیازهــای مصــرف کننــده نهایــی را مرتفــع نکــرده انــد .

حقیقـت ایـن اسـت کـه تکنولوژیهـای پوششـی جدیـد ، سیسـتمهای ضـد خوردگـی پوشـش لولـه را بـا : خـواص فیزیکـی بالاتـر ، هزینـه کمتـر در طـی زمـان ، آسـیب پذیـری کمتـر در حیـن نصـب ، مقاومـت بالاتـر در برابـر اکسیداسـیون، مقاومـت حرارتـی و برودتـی بالاتـر ، اجـرا و نصـب سـریعتر ، روشـهای بهتـر جهـت پوشـش سرجوشـها و . . . بـه مصـرف کننـده نهایـی ارائـه مـی دهنـد .

در زیــر مــروری بــر مشــخصات و خــواص پوششــهای قدیمــی و مرســوم صــورت گرفتــه و نهایتـاً تکنولـوژی جدیـد پوشـش لولـه ۱۰۰ Solid Polyurethane Pipeline Coating% بعنـوان بهتریـن و مطمئـن تریـن سیسـتم پوششـی ضـد خوردگـی خطـوط لولـه فلـزی مدفـون معرفـی مـی شـود .

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp