سیستم آب بندى نفوذگر کریستال شونده

– سایش شدید و حفره ای شدن در سدها و کانالها

– خوردگی اتصالات داخل تونلها

– فرسایش آرماتور داخل بتن در اثر نفوذ محلولها و آبهای مهاجم به درون بتن

– تاول زدگی و زنگ زدگی در اثر عوامل خورنده چون سولفاتها در پلها، اسکله ها ، پایلها

– ترک خوردگی در عرشه و ستونهای پل در اثر بارهای وارده

– ضربه، تغییرات دمائی شبانه روز و یخ زدگی

– خستگی در پایلها و عرشه پلها

– بروز ترکهای سطحی و تاول زدگی در اثر نفوذ آب در ساختمانها

– مشکلات آب بندی در استخرها و مخازن

– ترک خوردگی در اثر افزایش حجم آب یخ زده در تونلها و مخازن

– قلوه کن شدن و فرسایش سطح بتن در معابر و جاده ها بدلیل نفوذ کلراید حاصل از نمک پاشی در فصول برف و یخبندان

– ترک خوردگی و شکست بتن کف در اثر برخورد ضربات اشیاء سنگین یا فرسایش ناشی

– ترک خوردگی و شکست بتن کف در اثر برخورد ضربات اشیاء سنگین یا فرسایش ناشی از مواد شیمیائی و عوامل خورنده محیطی و یا روغن

– شکاف سطح داخلی لوله های بتنی بدلیل نفوذ نیتراتها و سولفاتها و جریانهای فاضلابی

– هدر رفتن مقادیر زیاد آب در اثر نشت لوله ها و همچنین اثرات مخرب عوامل مهاجم در خاکهای خورنده یا تنشهای موجود و . . . .

همه و همه از جمله مشکلاتی است که در ارتباط با سازه های بتنی مدام به چشم می خورد.

بتـن علـی رغـم اسـتحکام ذاتـی، بدلیـل معایبـی چـون ضعـف در آببنـدی ، مقاومـت شـیمیائی پائیـن ، مقاومـت کـم در برابـر ضربـه ، تخلخـل ذاتـی ، انعطافپذیـری محدود، مقاومت سایشـی ضعیـف و . . . نیازمنـد محافظـت و تقویـت مـی باشـد. تحمیـل هزینـه هـای هنگفـت جهـت رفـع نقایـص فـوق و حتـی تعویـض بخشـهائی از سـازه و همچنیـن لـزوم حفـظ و نگهـداری منابـع اولیـه ، دلایـل اصلی بر لـزوم ارائه راهـکار در ترمیم ، محافظـت و آببنـدی سـازه هـای بتنـی محسـوب مـی گردد.

مـواد نفوذگـر و کریسـتال شـونده بـا قابلیـت واکنـش اجـزاء تشـکیل دهنـده بـا رطوبـت و اجـزای بتـن، تشـکیل کریسـتالهای نـا محلـول و ایجـاد سـاختار یکپارچـه بـا بتـن و متعاقـب آن نفـوذ در عمـق بتـن و آببنـدی و محافظـت داخلـی، بعنـوان سـر گـروه مـواد محافـظ و آببنـد کننـده بتـن مطـرح مـی باشـند .

شـرکت آلمـان ) شـریک کاری مجموعـه پوششـهای محافظتـی جنـوب در زمینه تولید و تامین پوششـهای محافظتـی و محصولات آببندی در ایـران( ، بـا سـابقه بیـش از ۷۵ سـال در تولیـد محصـولات مرتبـط ، بعنـوان یکـی از موفـق تریـن تولیـد کننـدگان مـواد نفوذگـر کریسـتال شـونده در دنیـا مطـرح مـى باشـد و مـواد AQUAFIN-IC و BETOCRETE C-Series بعنـوان مـاده آببنـد، مـاده ترمیـم کننده و افزودنى بتـن آببنـد از جملـه محصـولات ایـن مجموعـه هسـتند.

نفوذگر آببند کننده و کریستال شونده AQUAFIN-IC 

AQUAFIN-IC مــاده ای تــک جزئــی، غیــر آلــی و پایــه ســیمانی مــی باشــد کــه بــا مکانیــزم منحصـر بـه فـردی سـازه هـای بتنـی قدیمـی و جدیـد را از عمـق آببنـد مـی نمایـد، بطوریکـه حتـی اگـر سـطح پوشـش دچـار آسـیب گـردد ، خللـی بـه بحـث آببنـدی سـازه وارد نمـی آیـد. نحـوه تاثیـر ایـن مـاده )Integra Coat(IC بـه ایـن صـورت اسـت کـه پـس از اعمـال ، بـا رطوبت و آهـک آزاد موجـود در بتـن وارد واکنـش شـده و کریسـتالهای نامحلولـی تشـکیل مـی دهـد کـه در نتیجـه رشـد و جهـت گیـری آنهـا بـه داخـل منافـذ بتـن و ایجـاد سـاختاری یکپارچـه بـا آن ، کلیـه منافـذ بتـن پـر شـده و بتـن از عمـق آب بنـد مـی گـردد. AQUAFIN-IC در شـرایط محیطـی خشـک غیـر فعـال شـده و بـه محـض تمـاس مجـدد بـا رطوبـت فعـال مـی گـردد.

مزایا :

 •   اجرای آسان و مقرون به صرفه
 •  کیورینگ و سخت شدن در تماس با آب و رطوبت
 • قابلیت آببندی سازه ها از هر دو جهت مثبت ومنفی)در اکثر موارد بدون نیاز به خارج نمودن سازه از سرویس(
 • قابل اعمال با برس، اسپری و یا بصورت پاشش پودر خشک
 • مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن
 • تحمل فشار مثبت و منفی آب ،حداقل تا ۱۴ بار
 • مقاوم در مقابل یخ زدگی ، شبنم و تغییرات دمائی
 • محافظت از بتن در برابر اثرات مخرب آبهای شیرین و شور، جریانهای فاضلابی ، آبهای خورنده زیر زمینی، کربناتها، کلرایدها ، سولفاتها و نیتراتهای محلول
 • دارای تائیدیه آب آشامیدنی DVGW W270, W347 و NSF 61
 • غیر سمی و سازگار با محیط زیست
 • دارای اثر Self healing effect )خود ترمیم کنندگی( و ترمیم و سیل ترکها تا عرض ۰/۴ میلیمتر
 • قابل سرویس در تماس با محیطهای اسیدی و قلیایی 

مصارف :

 • آب بندی و محافظت:
 • پارکینگ
 • چاله آسانسور، ولو پیت، آب انبار ، منهول و . . .
 • مخازن ، لوله ها و کانالهای آب و فاضلاب
 • استخرها و مخازن آب
 • سازه های زیر زمینی از جهت داخل یا خارج
 • حدفاصل بتن مگر و بتن فونداسیون علی الخصوص در برابر نفوذ آبهای زیر زمینی
 • حدفاصل دیواره و کف فونداسیون بتنی
 • درزهای اجرائی در سازه ها
 • حوضچه های پرورش ماهی
 • گذرگاههای زیر زمینی و تونلها
 • اطراف نواحی ورود و خروج لوله، کنجها،اتصالات و درزها در سازه های بتنی
 • کلیه سازه های بتنی در صنایع مختلف
 • مخازن و لوله هاى آب شرب 

 فایل کامل مقاله را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp