آنی‌گیر تزریقی تک جزئی پلی‌یورتان AQUAFIN– P1

ایزوسیانات اصلاح شده تک‌جزیی بسیار فعال آماده مصرف می‌باشد. ایــن محصــول در مجــاورت آب افزایــش شــدید حجــم داشــته و تبدیــل بــه فــوم ویسکوالاســتیک محکمــی مــی‌شــود کــه بــه طــور موقــت جلــوی نفــوذ، نشــتی و جریــان آب را خواهــد گرفــت.

AQUAFIN-P1 ایزوسیانات اصلاح شده تک‌جزیی بسیار فعال آماده مصرف می‌باشد. ایــن محصــول در مجــاورت آب افزایــش شــدید حجــم داشــته و تبدیــل بــه فــوم ویسکوالاســتیک محکمــی مــی‌شــود کــه بــه طــور موقــت جلــوی نفــوذ، نشــتی و جریــان آب را خواهــد گرفــت.

AQUAFIN-P1 در مقابــل اســیدها و قلیاهــا مقــاوم اســت و بــا سیســتم‌هــای بیتومنــی، همچنیــن نوارهــای تقویــت درز (Joint tapes) ســازگار مــی‌باشــد. بــر ســطوح کامــلاً خشــک، مــواد بلافاصلــه تشــکیل فــوم نمــی‌دهنــد امــا بــا رطوبــت موجــود در خــاک بــه آهســتگی ســخت مــی شــوند.

مصارف:

  • جهت تزریق و آب بندی ترک ها و درزهای بتن و سنگ
  • جلوگیری از جریان و نشت آب از ترک ها و درزها
  • تحکیم و ثابت نگه داشتن سنگدانه ها

جدول خواص:

رنگ قهوه ای
پایه رزین پلی‌یورتان تک جزئی واکنش دهنده با آب (همراه با کاتالیزور)
ویسکوزیته در ۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود mPa. s 300± ۲۹۰۰

در ۱۰+ درجه سانتی‌گراد در حدود mPa. s 200± ۲۱۰۰

در ۱۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود mPa. s 100± ۱۲۰۰

در ۲۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود mPa. s 75± ۴۲۵

دانسیته (۲۰+ درجه سانتی‌گراد) در حدود g/cm3 15/1
حداقل دمای واکنش بیش از  ۵+ درجه سانتی‌گراد
دمای اعمال توصیه شده ۱۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد
آغاز تشکیل فوم در ۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲۷ ثانیه

در ۱۰+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲۶ ثانیه

در ۱۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲۴ ثانیه

در ۲۰+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲۲ ثانیه

در ۲۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲۰ ثانیه

پایان تشکیل فوم در ۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۴ دقیقه و۲۰ ثانیه

در ۱۰+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۳ دقیقه ۲۰ ثانیه

در ۱۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲ دقیقه ۵۰ ثانیه

در ۲۰+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲ دقیقه ۲۰ ثانیه

در ۲۵+ درجه سانتی‌گراد در حدود ۲ دقیقه

توجه: زمان‌های واکنش با افزودن ۱۰% آب محاسبه شده اند.
فاکتور تشکیل فوم در دمای ۵+ تا ۲۵+ درجه سانتی‌گراد: ۵۰-۳۰
انبارداری ۲۴ ماه پکیج اصلی در بسته به دور از یخ زدگی دمای ۱۰+ تا  ۳۰+ سانتی‌گراد

* زمان واکنش، کیفیت و مقدار فوم بستگی به میزان آب و رطوبت موجود در جدار ترک‌ها دارد.

دستورالعمل مصرف:

AQUAFIN-P1 بــا رطوبــت هــوا و آب وارد واکنــش مــی‌شــود. بنابرایــن احتمــال تشــکیل یــک پوســته  بــر ســطح مایــع در ظــروف دربــاز وجــود خواهــد داشــت کــه بــر فرآینــد تزریــق تأثیرگــذار نمــی‌باشــد.

به طــور کلــی مــواد توســط نــازل‌هــای تزریــق یــا پمــپ‌هــای دســتی در قســمت‌هایــی کــه آب وجــود دارد، تزریــق مــی‌شــود. AQUAFIN-P1 در مجــاورت آب تشــکیل فــوم داده و ســخت مــی شــود. لــذا اگــر میــزان آب موجــود در ناحیه‌ای که قرار است آب بنــد شــود کــم باشــد، مقــداری آب بــرای انجــام واکنــش‌هــا تزریــق مــی‌گــردد. پیشنهاد می‌شود مواد قبل از مصرف برای مدت حداقل ۱۲ ساعت در دمای بیش از ۱۵+ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند تا مواد در محدوده دمای اعمال و فرآیند بین ۱۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد قرار گیرند. اطراف ترک‌های موجود (با عرض در حدود ۲/۰ میلیمتر) باید با فواصل ۲۰ سانتی‌متری سوراخکاری شود. نواحی سوراخ‌کاری شده باید با فشار هوای تمیز پاک شوند. پکرهای تزریق در محل مناسب نصب گردند. AQUAFIN-P1 با دستگاه مناسب تزریق شود. برای ترک‌های عمودی تزریق از پائین شروع گردد. میزان مصرف مواد در حدود g/l 1150 می باشد. به محض سخت شدن رزین، پکرها خارج شده و سوراخ‌های موجود با ملات ترمیمی مناسب نظیر ASOCRET پر شوند.

نکات مهم:

  • تجهیزات را بلافاصله پس از استفاده به طور کامل با حلال پلی‌یورتان تمیز نمایید. در صورت ایجاد وقفه در کار تجهیزات تزریق باید تمیز شوند. مواد نباید درون تجهیزات خشک شوند. محلول تمیز کننده می باید دارای نقطه اشتعال بالاتر از ۲۱ درجه سانتی‌گراد باشد.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp