پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

ترمیم

ملات ترمیمی سریع سخت شونده ASOCRET–RS

 ASOCRET–RS ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح داخلی و خارجی با خاصیت جمع شدگی (SHRINKAGE) بسیار کم می‌باشد. این ملات انعطاف پذیر، خمیری و با دوام از خواص فرایندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه ضخامت ۶ تا ۵۰ میلیمتری قابل اعمال است.

خمیر کاشت میلگرد اپوکسی RB-GROUT

RB-GROUT، خمیر کاشت میلگرد سه جزئی بر پایه اپوکسی پلی‌آمین با گیرش سریع، دوام بالا و قابلیت امتزاج آسان است. این محصول تمام ویژگی‌های مورد نظر استانداردهای ASTM–C881 و ASTM–E1512 را دارا بوده و برای کاشت و همپوشانی میلگردها در سازه‌های بتنی مصرف می‌شود. این محصول فاقد حلال است و پس از پخت کامل، به خوبی به میلگرد و سایر سطوح فلزی و بتنی اطراف خود می‌چسبد.

گروت اپوکسی MB-GROUT

گروت اپوکسی MB-GROUT نوعی ملات ترمیمی و پر کننده سه جزئی اپوکسی پلی‌آمین با گیرش سریع، دوام بالا و قابلیت امتزاج آسان می‌باشد.

ملات ترمیمی و آب بند کننده بتن ASOCRET–IM

 مـات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.