لاینینگ، آببندی و درزبندی تونلها و تصفیه خانه های فاضلاب

بـه منظـور دسـتیابی بـه محیـط زیسـت سـالم و عـاری از آلودگـی ، جمـع آوری و تصفیـه فاضلاب ، اصلاح کیفیـت آن بـه نحـوی کـه مصـرف مجـدد فاضلاب تصفیـه شـده و یـا دفع آن به محیط زیسـت بـدون تغییر اکوسیسـتم محیط دریافـت کننـده امـکان پذیـر باشـد الزامی اسـت

خوردگـی در تاسیسـات فاضلابـی نظیـر شـبکه هـای جمـع آوری و تصفیـه فاضلاب پدیـده ای عمومـی و شـناخته شـده اسـت. ایـن خوردگـی هـا از اثـرات انـدک بـر روی وسـایل برقـی تاسیسـات تـا خوردگـی هـای شـدید لولـه هـای فاضلاب کـه منجـر بـه تخریـب و ریـزش تـاج آن هـا مـی گـردد را شـامل مـی شـود.

فیزیکـی ، حرارتـی و بیولوژیکـی قـرار دارد کـه منجـر به تخریب سـریع و شکسـت ، هدر رفتن سـرمایه و عـدم کارایـی تاسیسـات می گردد، پژوهش هـای علمی گسـترده ای در بحث آب بندی ، پوشـش و کنتـرل خوردگـی این تاسیسـات انجام پذیرفته اسـت .

شرکت پوشش های محافظتی جنوب با همکاری شرکت های مطرح و نام آشنای SCHOMBURG آلمان و NUKOTE آمریکا اقدام به معرفی پکیج کاملی از سیستم های آب بندی ، ترمیم و پوشش سطوح بتنی کانال ها ، منهول ها ، تونل ها و . . . فاضلاب نموده است .

فاضلاب :

از نظر آلودگی شش گروه عمده مواد آلاینده در فاضلاب های شهری ، صنعتی و هرز آب ها وجود دارد که عبارتند از :

  • مواد جامد معلق
  • مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی
  • فلزات سنگین
  • مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی
  • مواد مغذی
  • عوامل بیماری زا

تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شامل سه بخش هستند:

الف: فاضلاب رو

ب: ایستگاه پمپاژ

ج: تصفیه خانه فاضلاب

بـا توجـه بـه ایـن کـه اکثـر تسـهیلات جمـع آوری فاضلاب بتنـی هسـتند در ایـن خبـر نامـه تمرکـز بر آب بنـدی و محافظت سـطوح بتنـی خواهـد بـود.

تخریب و خوردگی بتن :  

مهم ترین عوامل تخریب بتن عبارتند از:

واکنش های Alkali-aggregates

تهاجم شیمیایی

حملات میکروبیولوژیکی

خوردگی آرماتورهای فلزی * کربناسیون بتن * القاء کلراید

سایش

بارگذاری مکانیکی

آسیب ناشی از سیکل های ذوب و یخ

شرایط جوی

دوام بتـن بـه مقاومـت آن در برابـر شـرایط جوی ، تهاجم مواد شـیمیایی و سـایش بسـتگی دارد. کیفیـت بتـن ، مهـم تریـن فاکتـور در دوام بتن در معرض محیـط های خورنده مانند شـرایط غوطه ور فاضلاب اسـت. بتـن شـدیداً از نظـر شـیمیایی واکنـش پذیـر بـوده ، شـدیداً قلیایـی و آمـاده انحلال در محلـول هـای اسـیدی اسـت. گـر چـه بتـن یـک ترکیـب متراکـم اسـت ، به جهـت وجود منافـذ ، راه ورود آب و مـواد شـیمیایی بـه آن بـاز اسـت. واکنـش معمـول تخریـب در بتـن فاقـد پوشـش در معـرض آب یـا فاضلاب ، تجزیه و در هم شکسـتن بایندر سـیمان در بتن اسـت. این مـورد و مکانیسـم هـای بالقـوه دیگـر ، باعـث کاهـش PH بتـن) از ۱۲-۱۳( و ایجاد ماتریس شـن و ماسـه بـا چسـبندگی ضعیـف به سـطح بتن مـی گردد.

بـه عنـوان یـک قانـون کلـی ، کاهـش نفوذپذیـری باعـث کاهـش میـزان نفوذ یـون هـای کلراید و رطوبـت بـه داخـل بتن مـی گردد.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp