سیستم پوششی ضد خوردگی برپایه پترولاتیوم

یکــی از مهمتریــن مســائل روز در ســازه هــای فلــزی ، بحــث محافظــت آنهــا در طــول مــدت بهـره بـرداری مـی باشـد کـه اهمیـت ایـن موضـوع در خطـوط انتقـال و تجهیـزات و اتصـالات آن بدلیــل عبــور ســرمایه هــای ملــی از ایــن شــبکه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .
امـروزه صنایـع مختلـف علـی الخصـوص نفـت ، گاز ، پتروشـیمی ، آب و فاضـاب ، همگـی در معـرض پدیـده مخـرب خوردگـی قـرار دارنـد . پدیـده ای کـه همـه سـاله موجبـات تحمیـل هزینــه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم هنگفتــی شــده و عــدم توجــه بــه آن ، اســتقبال از خطـر ، اتـاف سـرمایه و همچنیـن اتـاف انـرژی مـی باشـد .
جهـت مقابلـه بـا چنیـن پدیـده مخربـی راههـای گوناگونـی وجـود داشـته کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود :
جایگذاری یک مانع بین فلز و محیط استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی در ساخت سازه  استفاده از حفاظت کاتدی بالاتر گرفتن استانداردهای ساخت سازه  Designing – Over  تعویض محیط استفاده از پوششهای محافظتی

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp