سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه

-الزام در اجرا به روش گرم

-متصاعد نمودن بوی نامطبوع

-سیستم غیر یکپارچه و دارای درز

-بــروز ضعــف آب بنــدی در صــورت عــدم رعایــت همپوشــانی و اجــرای جــوش حرارتــی مناســب

-مشکل اجرا در کنجها ، اتصالات، درزها، زوایا، نواحی ورود و خروج لوله و . . .

-ضعف آب بندی در راه آبها

-الزام به اعمال پلاستر پیش از اجرای کاشی کاری

-محدودیت در رعایت تقدم و تأخر اجرای عایق دیواره و کف

-غیر بهداشتی

-بــروز ضعــف شــکنندگی در دمــای پائیــن و ضعــف روندگــی در دمــای بــالا

-الـزام بـه اجـرا در ضخامـت بـالا و نهایتـاً اتـاف حجـم فضـای مفیـد

مـدت زمانـی اسـت کـه اسـتفاده از عایقهـای مـدرن مایـع کـه بـه روشـهای آسـان و بصـورت یکپارچـه بـر سـطح اعمـال مـی گردنـد ،در دنیـا مطـرح شـده اسـت . ایـن عایقهـا نقـاط ضعـف سیسـتمهای قدیمـی و مرسـوم را برطـرف نمـوده و عـاوه بـر آن از کیفیـت بـالا ، خـواص ویـژه و مزایـای فـوق العـاده ای برخـوردار هسـتند.

سیسـتم کامـل آب بنـدی و کاشـی کاری شـ امل پوشـش الاسـتیک آب بنـد کننـد ه SANI FLEX ، نــوار تقویــت درز ASO-JOINT-TAPE ، چســب کاشــی UNIFIX و مــات بنــد کشــی ASO-Fugenbunt محصـولات آلمـان )شـریک کاری مجموعـه پوششـهای محافظتـی جنـوب در زمینـه تولیـد و تامیـن پوششـهای محافظتـی و محصـولات آب بنـدی در ایـران( ، سیسـتمی ایـده ال جهـت آب بنـدی و کاشـی کاری در اتاقهـای مرطـوب ) Waterproof ing & tile laying of wet rooms( مــی باشــد

آب بندی زیر کاشی کاری در اتاقهای مرطوب با SANIFLEX  

SANIFLEX یـک پوشـش تـک جزئـی سـرد اجـرا اسـت کـه بطـور خـاص جهـت آب بنـدی سـطوح زیـر کاشـی کاری- در سرویسـهای بهداشـتی ، حمـام و سـونا، آشـپزخانه و . . . – فرمولـه شـده اسـت. ایـن محصـول یـک دیسپرسـیون پلیمـری بـر پایـه لاسـتیک مصنوعـی اسـت. SANIFLEX بـه حالـت فیزیکـی مایـع ویسـکوز و فاقـد حـال بـوده و بـه راحتـی قابـل اعمـال اسـت . پــس از اعمــال در زمــان کوتاهــی خشــک شــده و غشــائی آب بنــد و بــدون درز بــر روی ســطح ایجــاد مینمایــد کــه از خاصیــت ایجــاد پــل بــر تــرک (Crack Bridging) برخــوردار اسـت . ایـن خاصیـت سـطح را از بـروز تـرک محافظـت کـرده و از پیشـرفت ترکهـای موجـود ممانعـت مـی نمایـد . از خـواص ویـژه SANIFLEX ایـن اسـت کـه علـی رغـم ایجـاد غشـاء صـد در صـد آب بنـد ، امــکان تنفــس ســطح را فراهــم نمــوده و مانــع خــروج بخــارات از عمــق ســطح تحــت آب بنـدی نخواهـد شـد.

مزایا:  

 • آماده مصرف
 • ۱۰۰% آب بند
 • قابلیت ایجاد عایق یکپارچه و بدون درز
 • قابلیت ایجاد پل بر روی ترکها
 • الاستیک
 • دارای خاصیت ازدیاد طول )Elongation( بالا تحت کشش ، تا ۳۰۰%
 • جلوگیری از ترک خوردن سطح زیرین و همچنین پیشرفت ترکهای موجود تا عرض ۰/۷۵ میلیمتر)در ضخامت ۰/۸ میلیمتر(
 • قابل تقویت با نوار ASO-JOINT-TAPE
 • ایده آل جهت آب بندی کنجها، درزها، اتصالات ، زوایا ، نواحی ورود و خروج لوله ، راه آبها و . ..
 • تک جزئی، ویسکوز
 • میزان حلال بسیار ناچیز
 • اعمال آسان ، سرد اجرا
 • دارای قابلیت کاشی کاری و پوشش دهی مجدد با سایر ملاتها
 • با قابلیت پذیرش و چسبندگی به چسب کاشی و همچنین دوغاب سیمان جهت اعمال کاشی بدون نیاز به اعمال پلاستر
 • با قابلیت حذف محدودیتهای اعمال سایر عایقهای رطوبتی
 • کاهش بار ساکن سازه به علت ضخامت پائین و همچنین سبک بودن سیستم آب بندی
 • دادن اجازه تنفس به سطح زیرین
 • دارای تائیدیه بهداشتی ZDB-Leaflet
 • مقاوم در برابر نفوذ آب مطابق با DIN 1402-1
 • مقاوم در برابر نفوذ قلیاها و آب آهک
 • دارای مقاومت حرارتی مطابق با DIN 1402-1 تا ۷۰ ºC+
 • امکان اعمال بر سطح ۵ روز پس از اجرای بتن ریزی

مصارف :

از ایــن محصــول جهــت آب بنــدی ســطوح ســیمانی، گچــی ،آجــری ، فلــزی و … کــه متعاقبــاً کاشــی کاری شــده و در معــرض رطوبــت بــالا و ریــزش آب خواهندبــود ، از جملــه حمــام ، آشــپزخانه و کلیــه مکانهــای بهداشـتی عمومـی، خانگـی و صنعتـی و . . . اسـتفاده مـی شـود. SANIFLEX مطابــق تائیدیــه ZDB-Leaflet جهــت اســتفاده در مکانهــای بهداشــتی مناســب مــی باشــد.

* اسـتفاده از ایـن محصـول در سـطوح مغـروق و در تمـاس دائـم بـا آب بعنـوان لایـه نهائـی در سیســتم آب بنــدی و یــا(بــدون کاشــی کاری یــا اعمــال پوشــش بــر آن)، توصیــه نمــی گــردد. در چنیــن شــرایطی میتــوان از محصــول AQUAFIN-2K/M و یــا سیســتمهای مشــابه اســتفاده نمــود .

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp