ترمیم و بازسازی بتن با ملاتهای پایه سیمانی

در شــرایط کاربــری ، شــرایط محیطــی مختلــف و یــا تحــت تاثیــر بارهــای تحمیلــی ، تنشــهای گوناگـون بـه صـور مختلـف بـه سـازه بتنـی وارد مـی گردنـد . بـر اسـاس طبیعـت حمـات و فاکتورهـای موجـود ، عوامـل مخـرب بـه سـه دسـته تاثیـرات فیزیکـی ، شـیمیائی و مکانیکـی تقسـیم مـی شـوند . تاثیـرات شـیمیائی و فیزیکـی مـی تواننـد منجـر بـه آسـیبهائی گردنـد کـه از آن بـه نـام خوردگـی بتـن ، یـاد مـی شـود و تاثیـرات مکانیکـی منجـر بـه پدیـده هائـی چـون فرسـودگی wear  و پارگـی یـا گسـیختگی tear مـی گردنـد کـه بـه نوبـه خـود نامطلـوب و نیازمنـد ترمیـم هسـتند . سـایش در کـف هـای صنعتـی ، رمپهـا ، دیـواره هـای سـیلو ، سـطوح تحـت بـار گـذاری یـا تردد چرخهـای سـنگین و حرکـت کانتینـر هـا ،از جملـه ایـن آسـیبها هسـتند .

ضربـه در اثـر افتادن اجسـام و اصطـکاک کـه منجـر بـه آسـیب هـای مختلـف بـه اشـکال گـودی ، حفـره ، سـوراخ ، خـرد شـدگی یـا ورقـه ورقـه شـدن در گوشـه هـا و درزهـا و یـا تـرد و شـکننده شـدن بتـن مـی گـردد نیـز از جملـه ایـن مـوارد هسـتند. استرسـهای ناشـی از شـرایط جوی ، پاشـش نمکهای یخ زدائی در سـیکلهای یخبندان ، سـایش در اثـر حرکـت اجسـام جامـد روی سـطح بتـن و فرسـایش تحـت تاثیر جریـان سـیالات ، پدیده cavitation یـا گـود رفتگـی کـه اغلـب در سـدها و آبگیرها اتفاق می افتد ، فرسـایش ناشـی از جریـان گاز و بخـار حـاوی ذرات جامـد در طوفـان شـن کویر و یا ذرات سـیال در نواحی پاشـش دریـا splash zone  ، بـدون حفـاظ expose  شـدن موضعـی یـا کامـل آرماتورهـا در حوضچـه هـای آرامـش سـد و . . . همـه و همـه از جمله مثالهـای تخریب حاصل از فاکتورهـای فیزیکی و مکانیکـی هسـتند .

بـه غیـر از ایـن مـوارد عواملی چـون زلزله ، سـیل ، انفجار ، آتش سـوزی ، نشسـت سـازه و . . . نیـز در ایجـاد تخریـب در سـازه هـای بتنی موثر هسـتند .

فرســایش بتــن بدلیــل انحــلا ســیمان کــه معمــولابوســیله اســیدها ، آب نمــک ، روغــن ، گریـس و . . . اتفـاق مـی افتـد ،از هـم گسـیختگیDisruption تـوده بتـن بوسـیله تشـکیل رو بـه رشـد نمکهـای کریسـتالی در اثـر نفـوذ محلولهـای سـولفاته و خوردگـی آرماتورهـا ، از جملـه آسـیبهای ناشـی از حمـات شـیمیائی در بتـن هسـتند.

  • ترمیم ، بازسازی و تثبیت 
  • آماده سازی سطح بتن
  • تست سطح بتن
  • تکنیکهای آماده سازی سطح
  • آماده سازی آرماتورها و محافظت از آنها در برابر خوردگی
  • ملات ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی )INDUCRET- BIS 0/2 (ASOCRET KS/HB 
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp