پوشش پلی یورتان تار فاقد حلال POLYPIPE HOMA–۱۱

ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100% جامـد بـر پایه رزین پلـی یورتـان آروماتیک به همـراه کولتار طراحی شـده اسـت.با توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حلال وجـود ندارد مشـکلات ناشـی از بـه کار بـردن حلال ها در مـورد آن مطـرح نمـی شـود. وجود کولتـار در فرمولاسـیون مقاومت شـیمیایی آن را تا اندازه بسـیار زیـاد بالا برده اسـت. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، انعطاف پذیـری و خـواص مکانیکی مناسـب از ویژگـی هـای خاص این پوشـش اسـت . 

مصارف 

این محصول با اسپری مخصوص تحت دما و فشار بالا اعمال می شود.

 • پوشش بر پایه پلاستیک ترموست جهت لوله های فلزی مدفون
 • پوشش خارجی خطوط لوله مدفون در خاک و یا مغروق در آبهای شور
 • پوشش خارجی زانوئی ها، شیرآلات،اتصالات،در شرایط مدفون در خاک، مغروق در آبهای شور یا شیرین ، و یا روی زمین
 • پوشش پایلهای فلزی و بتنی
 • پوشش پایلهای فلزی و بتنی
 • لاینینگ مخازن ذخیره آب صنعتی، آب شور، نفت خام
 • پوشش داخلی و خارجی دریچه های عبور آب دریا
 • پوشش تجهیزات در نیروگاهها، پتروشیمی و پالایشگاهها
 • پوشش ضدخوردگی جهت محافظت سطح خارجی شیرآلات

خواص و مزایا 

 • ۱۰۰ % جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 • مقاوم در برابر قلیاهای رقیق، مشتقات نفتی، نمکها و آب
 • دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 • دارای نفوذ پذیری بسیار کم
 • مقاومت شیمیایی بسیار خوب
 • دارای واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم
 • قابل اعمال در محدوده دمایی وسیع
 • قابلیت برگشت به سرویس سریع
 • چسبندگی و چقرمگی بالا بر روی سطوح فلزی
 • تامین دوام عالی در محیطهای دریائی و صنعتی
 • مقاوم در برابر آب، ضربه و سایش
 • مقاومت خوب در برابر شرایط جوی
 • High Build و قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه
 • بدون نیاز به پرایمر

جدول خواص

دستورالعمل مصرف

اختلاط مواد:

ایــن پوشــش تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد رقیــق گــردد. جهــت تمیــزکاری خطــوط انتقــال مــواد و دســتگاه از تینــر پلـی یورتان T-900 اسـتفاده مـی شـود. پیـش از اعمـال، جـزء A توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کامـلا همـوژن بـا رنـگ یکنواخـت مخلـوط گـردد.

آماده سازی سطح:

ســطح بایــد بــه روش سندبلاســت، گریــت بلاســت، شــات بلاســت و … تــا درجــه نزدیــک بــه ســفید (۱/۲Sa 2) و حصـول پروفایـل بیـن ۵۰-۷۰ میکـرون آمـاده سـازی شـود. سـپس از هـوای خشـک و تمیـز عـاری از روغـن جهـت برطـرف نمـودن ذرات گـرد و غبـار ناشـی از بلاسـت اسـتفاده شـود. در حیـن و پـس از سندبلاسـت و همچنیـن در حیـن اعمـال پوشـش، دمـای سـطح بایـد حداقـل ۳ درجه سانتیگراد بالاتـر از نقطـه شـبنم باشـد. رطوبـت بـالا ممکـن اسـت تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجـاد نمایـد. حداکثـر رطوبـت مجـاز محیـط %۸۰ اسـت. در شـرایطی ممکـن اسـت پیـش گـرم کـردن لولـه هـا مـورد نیـاز باشـد. سـطح بایـد حداکثـر ۴ سـاعت پـس از سندبلاسـت پوشـش داده شـود؛ در غیـر اینصـورت بایـد عملیـات آمـاده سـازی تجدیـد شـود.

اعمال پوشش:

مواد بوسیله اسپری دو جزئی مجهز به المنت حرارتی (Dual feed high pressure / high temperature airless spray) قابل اجرا می باشد. در خصوص لوله های نیازمند به جوشکاری دقت شود که در محل اتصالات یک نوار (بسته به طول cut back) از سطح فلز باید بدون پوشش بماند. در سایر موارد از جمله کوپلینگ ها کل سطح فلز پوشش داده خواهد شد.

موارد ایمنی

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر قسـمت هـای بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبــار اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود .

اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. زمان استغراق یا تدفین لوله ها حداقل ۴ -۶ ساعت پس از اجرا می باشد.

انبارداری:

نگهـداری محصـول ۱۲ مـاه در ظـروف در بسـته و دور از گرمـای شـدید، یـخ زدگـی و رطوبـت امکانپذیـر اسـت.می تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp