گروت و ملات بند کشی کاشی PRIMAFUGA

ترکیبــات مــلات PRIMAFUGA شــامل ســیمان، ریزدانــه و افزودنــی هــای خــاص مــی باشــد . ایــن محصــول بــه سـرعت و بـا حداقـل میـزان جمـع شـدگی سـخت مـی شـود و شـکل مـی گیرد.ایـن محصـول پـس از خشـک شـدن از مقاومـت مکانیکـی خـوب و ظاهـری مناسـب برخـوردار اسـت. ایـن مـواد در رنگهـای متنـوع قابـل تامیـن هسـتند.

مصارف

 • به منظور درزگیری و بندکشی کفهای سرامیکی، کاشی های آجری، کاشی های لیز ، در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی
 • قابل استفاده در سیستم هایی که تغییر ابعادی ناچیزی دارند
 • به دلیل خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی مناسب ، PRIMAFUGA به منظور درزگیری کاشی های استخرهای شنا ، سردخانه ها ، بالکن
 • ها ، در سطوح دارای سیستم گرمایش کفی ، سطوحی که تا اندازه ی زیادی در معرض آب قرار می گیرد، قابل استفاده است
 • سطوح در معرض تردد زیاد مانند سوپرمارکتها، راههای ماشین رو، تعمیرگاهها، مراکز خرید
 • کفهای قدیمی با درزهای آسیب دیده.

خواص و مزایا

 • مستحکم
 • دارای مقاومت سایشی بالا
 • دافع آب
 • مقاومت مکانیکی بالا
 • عاری از مواد خطرناک
 • غیر قابل اشتعال
 • مورد استفاده برای سطوح داخلی ، خارجی و مغروق در آب
 • اصلاح شده با مواد پلیمری
 • اعمال آسان و قابلیت تمیز شدن با آب
 • مناسب سطوح دارای گرمایش دیواری و کفی
 • ظاهری زیبا دررنگ های متنوع
 • کاربری خوب در دماهای بالا و پایین ( ۳۰- تا ۸۰+) درجه سانتیگراد

جدول خواص

دستور العمل مصرف

آماده سازی سطح:

جهـت حصـول بنـد کشـی کامـل و تثبیـت کاشـی هـا، بـه منظـور جلوگیـری از باقـی مانـدن رطوبـت حاصـل از تبخیـر و یکنواختـی در رنـگ ، مـلات نصـب کاشـی بایـد بـه حـد کافـی خشـک باشـد.چنانچه از یـک چسـب پایـه سـیمانی مخصـوص اسـتفاده شـده باشـد، بنـد کشـی جهـت دیـوار بعـد از ۲۴ سـاعت و بـرای کـف بعـد از یـک الـی دو روز اجـرا شـود. در صـورت اعمـال کاشـی هـای جـاذب بـر سـطح کامـلا خشـک و خصوصـا در دمـای بـالا مرطـوب نمـودن درزهـا توصیـه میشـود. درزهـا از گـرد و خـاک یـا هـر مـاده ای کـه بـر میـزان چسـبندگی تاثیـر منفـی مـی گـذارد بایـد پاکسـازی شـود.

اگــر کــه ســطح قبــا کامــلا خشــک شــده اســت و یــا در هنگامــی کــه کاشــی هــا جــاذب مــی باشــند، مخصوصــا در دماهـای بـالا توصیـه مـی شـود کـه درزهـای مـورد نظـر مرطـوب شـوند. درزهـا بایـد کامـلا عـاری از هرگونـه گـرد و غبـار و یـا مـوادی کـه باعـث ضعـف چسـبندگی مـی گـردد باشـد.

اگــر کــه ســطح قبــلا کامــلا خشــک شــده اســت و یــا در هنگامــی کــه کاشــی هــا جــاذب مــی باشــند، مخصوصــا در دماهـای بـالا توصیـه مـی شـود کـه درزهـای موردنظـر مرطـوب شـوند. درزهـا بایـد کامـلا عـاری از هرگونـه گـرد و غبـار و یـا مـوادی کـه باعـث ضعـف چسـبندگی مـی گـردد، باشـند. اگـر نیـاز اسـت کـه کاشـی هـا بـدون هیـچ فاصلـه و درزی در کنـار یکدیگـر قـرار گیرنـد، ضـروری اسـت کـه اجـزای گـروت بـا یـک اسـفنج خیـس کامـلا تمیـز شـوند و دوبـاره بـا همـان سیسـتم قبلـی بـا آب بیشـتر مـورد اجـرا قـرار گیرنــد. اگــر ایــن اجــرا انجــام نپذیــرد ممکــن اســت خشــک شــدن Primafuga بــه درســتی خشــک نشــود زیــرا زمانیکـه شـروع بـه گیـرش مـی کند (بعـد ۴ سـاعت) آب بیشـتری از مـلات جـذب کاشـی هـا خواهـد شـد.

اختلاط:

پــودر را بــا ۳۰% وزنــی آب تمیــز بــا اســتفاده از یــک مخلــوط کــن الکتریکــی مناســب بــا ســرعت پاییــن مخلــوط نماییــد تــا همگــن شــود. مــلات آمــاده مصــرف شــده تــا یــک ســاعت قابــل اعمــال مــی باشــد.

اجرا:

مـلات را بـا یـک لیسـه انعطـاف پذیـر و لاسـتیکی پخـش کنیـد. بـه هنـگام پخـش کـردن فشـار مناسـبی اعمـال کنید کـه از نفـوذ مـلات بـه داخـل درزهـا مطمئـن شـوید. منتظـر بمانیـد تـا مـلات کمـی سـفت تـر شـود. سـپس اضافـات مـلات را بـه کمـک یـک اسـفنج مرطـوب برداریـد.

 نکات مهم:

جهـت تامیـن یـک کار صحیـح ، مهـم اسـت کـه طبـق دسـتورالعمل هـا عمـل کنیـد. بویـژه انتخـاب زمـان مناسـب بــرای پــاک کــردن ســطوح آلــوده بــا اســتفاده از اســفنج تــر اهمیــت دارد. اگــر ایــن کار خیلــی زود انجــام شــود، ممکـن اسـت مقـداری از گـروت از درز بیـرون کشـیده شـود. اگـر دیـر اقـدام شـود ممکـن اسـت بـه سـطح کاشـی آسـیب وارد شـود. کاشـی هـای بسـیار جـاذب بـه طـور جبـران ناپذیـری بـا گـروت لـک میشـوند لـذا قبـل از آن بایـد از یـک محصـول مناسـب اسـتفاده شـود. زمانـی کـه مـلات در حـال سـخت شـدن اسـت نبایـد هیچگونـه آبـی بـه آن اضافـه شـود چـرا کـه بـر روی رنـگ و ویژگـی هـای مقاومتـی نهایـی آن تاثیـر مـی گـذارد.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp