گروت و ملات بند کشی منعطف آنتی باکتریال پایه سیمانی DEKOGROUT

ایـن محصـول یـک گـروت انعطـاف پذیـر ویـژه اسـت کـه بـه سـرعت سـخت مـی شـود و بـرای درزهایـی بـا عـرض2mm تـا12mm اسـتفاده مـی شـود. مطابق با استاندارد  EN 13888–CG2 WA  استفاده میشود .

مصارف

 • به منظور درزگیری و اصلاح سنگ نماهای سفالین (چینی)، موزائیکهای شیشه ای و آجری، سنگهای طبیعی
 • مورد استفاده برای بندکشی کفهای سرامیکی، دیوارهای آجری، در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی
 • بعنوان گروت و ملات بندکشی در حمام، تراس، بالکن، پیشخوان، نما، استخر، و سیستمهای دارای گرمایش کفی و دیواری

خواص و مزایا

 • مستحکم
 • مقاومت مکانیکی و سایشی بالا
 • دارای خواص آنتی باکتریال
 • دافع آب
 • مقاوم در برابر سیکلهای یخ و ذوب
 • فاقد مواد مضر و گرد سیلیس
 • غیر قابل اشتعال
 • مورد استفاده برای سطوح داخلی و خارجی و مغروق در آب
 • اصلاح شده با مواد پلیمری
 • برای درزهای با پهنای ۲ تا ۱۲ میلیمتر
 • اعمال آسان
 • مناسب سطوح گرمایش دیواری و کفی
 • ظاهری زیبا دررنگ های متنوع

جدول خواص

دستور العمل مصرف

 آماده سازی سطح:

جهـت حصـول بنـد کشـی کامـل و تثبیـت کاشـی هـا، بـه منظـور جلوگیـری از باقـی مانـدن رطوبـت حاصـل از تبخیر و یکنواختـی در رنـگ ، ملات نصـب کاشـی باید به حد کافی خشـک باشـد.چنانچه از یک چسـب پایه سـیمانی مخصوص اسـتفاده شـده باشـد، بند کشـی بسـته به نوع چسـب بعد از ۲ الی ۷۲ سـاعت اجرا شـود. در صورت اعمال کاشـی هـای جـاذب بـر سـطح کامال خشـک و خصوصا دردمای بـالا مرطوب نمودن درزها توصیه میشـود. درزهـا از گرد و خاک یـا هـر مـاده ای کـه بر میـزان چسـبندگی تاثیر منفـی می گذارد باید پاکسـازی شـود.

 اختلاط:

پـودر را بـا آب تمیـز بـا اسـتفاده از یک مخلوط کن مناسـب با سـرعت ۵۰۰ – ۳۰۰ rpm مخلوط نمایید تا همگن شـود (۱ تـا ۱/۱کیلوگـرم آب ، بسـته بـه غلظـت مـورد نیـاز، بـا ۵ کیلوگـرم از DEKOGROUT مخلـوط شـود). بـه مدت ۴ دقیقـه مخلـوط را بـه حالـت سـکون بگذاریـد و پـس از این مـدت عمل اختلاط را تکرار کنیـد جهت ممانعـت از تغییر رنـگ، نسـبت اختلاط را ثابـت نگهدارید.

 اجرا:

ملات را بـا یـک لیسـه مناسـب پخـش کنیـد بهنـگام پخـش کـردن فشـار مناسـبی اعمـال کنیـد کـه از نفـوذ ملات به داخـل درزهـا مطمئـن شـوید. منتظـر بمانیـد تـا ملات کمـی سـفت تـر شـود. سـپس اضافـات ملات را بـه کمـک یـک اسـفنج مرطـوب برداریـد.

 نکات مهم:

جهـت تامیـن یـک کار صحیـح ، مهـم اسـت کـه طبـق دسـتورالعمل ها اقدام شـود. بویـژه انتخـاب زمان مناسـب برای پـاک کـردن سـطوح آلـوده بـا اسـتفاده از اسـفنج تـر اهمیـت دارد. اگـر این کار خیلـی زود انجام شـود، ممکن اسـت مقداری از گروت از درز بیرون کشـیده شـود. اگر دیر اقدام شـود ممکن اسـت به سـطح کاشـی آسـیب وارد شـود. کاشـی هـای بسـیار جـاذب بـه طـور جبران ناپذیری با گروت لک میشـوند لذا قبـل از آن باید از یک محصول مناسـب اسـتفاده شود.

حتما جهت اختلاط و تمیزکاری از آب تمیز استفاده شود.

زمانـی کـه ملات در حـال سـخت شـدن اسـت نبایـد هیچگونه آبـی به آن اضافه شـود چرا کـه بر روی رنـگ و ویژگی هـای مقاومتـی نهایی تاثیر مـی گذارد. درزهایـی کـه بـا ملات تازه پر شـده اند باید تا زمان خشـک شـدن از حرارت، باد، بـاران و یخبندان محافظت شـوند. در شـرایط تبخیـر سـریع، زیـر نور مسـتقیم خورشـید، سـطح گـروت را بـا ورق پلی اتیلن پوشـش داده و یـا گروت را در چندیـن مرحلـه مرطـوب نمایید تا از خشـک شـدن فوری آن جلوگیری شـود.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp