چسب کاشی لایه نازک UNIFIX–M

چسـب کاشـی پـودری بـر پایـه سـیمان سـفید یـا خاکسـتری، سـنگدانه بـا دانـه بنـدی معیـن و افزودنـی هـای خـاص مـی باشـد. فرمـول UNIFIX –M نتیجـه آزمایشـات و تجـارب بسـیار بـوده و بـرای کاربردهـای فـراوان بـه تاییـد رسـیده اسـت.UNIFIX-M بـا آب ترکیـب شـده و تشـکیل خمیـر پلاسـتیکی بـراق و چسـبنده ای میدهـد کـه بـرای کلیـه سـطوح کـف و دیـواره بـا جـذب بیـش از 3% در تمـام زیـر سـازی هـا مناسـب اسـت. 

مصارف

  • برای کاشیکاری سطوح داخلی دیوار و کف
  • جهت نصب کاشی با جذب بیش از ۳%

جدول خواص

دستور العمل مصرف

 آماده سازی سطح:

سـطح بایـد کامـلا مسـتحکم ، غیـر قابـل دفرمگـی و فاقـد برآمدگـی باشـد ماننـد پنلهـای سـبک و پلاسـتر ، پنلهـای پلاسـتر پیـش سـاخته ، پلاسـترهای مقوایـی ، چوبـی و غیـره. مناسـب تریـن زیـر سـاخت هـا : بتـن هـای مسـلح ، بتنهـای اسـفنجی، مـلات هـای سـیمانی و پلاسـترها مـی باشـند. سـطح پلاسـترهای قدیمـی بایـد در وضعیـت خوبـی بـوده و عـاری از روغـن ، گریـس، آلودگـی و گـرد و غبار باشـد. در سـطوح گچـی ، بـه کار بـردن پرایمـر ضـروری اسـت و بایـد رنگهـا کامـلا از سـطح پـاک شـده باشـند .در کـف سـطوح پلاسـتر یـا بتـن بایـد پـس از اعمـال shirinkage در آنهـا کامـل شـده باشـد و همچنیـن عـاری از هـر گونـه گـرد و غبـار و آلودگـی باشـند.

اختلاط:

بـرای آمـاده کـردن ۲۴% وزنـی پـودر را بـا آب تمیـز مخلـوط نمائیـد (البتـه دقـت کنیـد کـه پـودر خالـص در آب ریختـه شـود نـه بـر عکـس). مخلـوط را هـم زده تـا بـه شـکلی کامـلا خمیـری و یکدسـت درآیـد، پـس از مکـث ۵ دقیقـه ای مجـددا مخلـوط را بـا سـرعت هـم بزنیـد. حـال چسـب بدسـت آمـده بـرای مـدت چهـار سـاعت روی سـطح قابـل اعمـال مـی باشـد اختـلاط ایـن محصـول بـا دسـت و یـا بـه طـور مکانیکـی امـکان پذیـر اسـت . پـس از آن کاشـی هـا بـا اعمـال فشـار کافـی روی سـطح چسـبانده مـی شـوند.

اجرا:

کاشـی کاری بـا ایجـاد تمـاس لازم بیـن چسـب و کاشـی بـا اعمـال فشـار مناسـب انجـام مـی شـود ، ایـن تمـاس بـرای کاشـیکاری دیـوار، ۸۰% و بـرای کـف بیشـتراز ۹۵ -۱۰۰% خواهـد بـود. بـازه زمانـی نصـب و تنظیـم کاشـی بـر سـطوح ۱۵ -۲۰ دقیقـه اسـت کـه احتمـال دارد در شـرایط نامطلـوب ایـن زمـان کاهـش یابـد.

نکات مهم:

تمیـز کـردن دیـوار کاشـی شـده بـا پارچـه مرطـوب یـا اسـفنج بعـد از چسـباندن کاشـی هـا و خشـک شـدن نسـبی گـروت امـکان پذیـر اسـت و مـی تـوان بعـد از گذشـت چنـد سـاعت ایـن کار را بـا مقـدار آب بیشـتر انجـام داد.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp