پوشش محافظتی اشباع کننده و نفوذگر سطوح خارجی و نما
REMISIL/CI

REMISIL/CI پوشـش محافظتـی بـر پایـه پلیمـر اکریلیـک و عـاری از حلال اسـت کـه بمنظـور افزایـش مقاومت جوی و ممانعـت از نفـوذ آلودگـی و تغییـر ظاهـر سـطح در سـطوح خارجـی و نمـای سـاختمان مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ایـن محصـول یـک اشـباع کننـده جهـت محافظـت از سـطوح سـیمانی، بتنـی، آجـری و کلیه سـطوح جـاذب اسـت که در مـوارد زیـر بـه کار بـرده می شـود: 

 •  جداول خیابانی و سنگ فرش ها 
 •  المان های محوطه سازی 
 •  المان های دارای سنگدانه نمایان
 •  نماها ، پلاسترهای سیمانی و اندودهای گچی
 •  دیواره تونلها و گذرگاهها

سـطحی کـه اعمـال روی آن صـورت مـی گیـرد بایـد جـاذب باشـد. اعمـال ایـن محصـول بـرای سـطوح سـاب زده شـده یـا پولیـش زده کـه جـذب کمـی دارنـد توصیـه نمـی گـردد زیـرا در صـورت اعمـال بر این سـطوح ، پوشـش بـه حالت رگـه رگـه در مـی آید . REMISIL/CI بـرای هـر دو مـورد محصـولات بتنـی قدیمـی و جدیـد مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد و مـی تواند محافظ پایـداری در برابـر تاثیـرات محیطـی باشـد.حتما ایـن محصـول از جذب آلودگـی، غبارو چربـی در منافذ سـطح ممانعت مـی نمایـد و حالـت غیـر سـطح را مدتها حفظ مـی کند.  

 •  محافظ کلیه سطوح بتنی، سیمانی، آجری و سنگی در برابر عوامل جوی
 • جلوگیری از نفوذ مایعات به سطح با کاهش شدید نفوذپذیری سطح
 • پاک شدن آسان سطح
 • قابل اعمال بر بتن تازه
 • قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب
 • قابل شستشو، مانع دخول آب
 • عدم ایجاد براقیت یا اثر رنگی خاص بر سطح
 • در دو گرید مات و براق

 

آماده سازی سطح :

سـطح قبـل از اعمـال بایـد کام ً لا تمیـز شـده و از هـر گونه گرد و غبـار ، خزه ، جلبک و رنـگ یا هر گونـه ذرات خارجی عاری باشد. قبـل از اعمـال REMISIL/CI سـطح در نهایـت بایـد کمـی مرطوب باشـد و امکان اعمال به سـطح بتن تازه ریخته شـده بـه طور مسـتقیم نیز وجـود دارد .

 روش اعمال :

REMISIL/CI بصورت آماده مصرف ارائه شـده و به وسـیله برس یا اسـپری مناسـب بر روی سـطح اعمال می شـود. از شـره کـردن مواد بر روی سـطح بایـد جلوگیری نمود. طـی زمـان اعمـال در هـر مرحلـه بایـد هـم زده شـود. در طـول اعمـال و حداقل 3 سـاعت پـس از اعمال ، سـطح باید از نـور شـدید آفتـاب و باران محافظت شـود. زمان خشک شدن REMISIL/CI حدود یک ساعت در دمای20+ درجه سانتیگراد می باشد . بتن پس از حدود 24 ساعت از زمان اجرا آماده پوشش دهی با این محصول می باشد . سـطح بتنـی و آجـری وپلاسترهای ترمیمـی در بسـیاری از مواقـع تمایـل بـه شـوره زدن دارنـد. از ایـن پدیـده مـی تـوان بـا اسـتفاده از REMISIL/CI جلوگیـری نمـود. بـه ایـن منظـور بایـد 12 تـا 14 سـاعت پـس از زمـان curing کامـل ملات ترمیمـی ، فیلـم نازکـی از پوشـش REMISIL/CI روی سـطح ایجـاد شـود .

نکات مهم:

- قبـل از اسـتفاده از شـلنگ تحـت فشـار بـه منظـور تمیـز نمـودن سـطح ، بایـد اثـر آن بـر سـطح بـه صـورت مقطعی تسـت شود. - از مصرف پوشش در چند مرحله خودداری نمائید. - تست اثر پوشش بر روی سطح باید به صورت مقطعی قبل از اعمال کلی انجام شود.

نگهداری و نظافت تجهیزات:

شستشوی وسایل مورد استفاده با آب باعث افزایش طول عمر تجهیزات می گردد .