واتر استاپ ترموپلاستیک منبسط شونده AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ13)

واتـر اسـتاپ نـازک هیدروفیل بـا قابلیـت انبسـاط و برگشـت پذیـر بر پایه TPE اسـت که جهت آب بندی درزهای اجرایی در هنگام اجرای بتـن‌ریزی مورد استفاده قرار میگیرد.

 AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ13) یـک واتـر اسـتاپ نـازک، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر بر پایه TPE اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات مربوط به واتر اسـتاپ‌هـای بنتونیتی در هنگام اجرای بتـن‌ریزی و نیز مشـکلات مربوط به بهره‌برداری از آن‌ها را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن نوع واتـر اسـتاپ در نظـر گرفته شـده اسـت تا بر مشکلات مرتبـط بـا سـایت و بتـن‌ریزی چیره شـود.

مصارف:

آب بندی اجرایی درزهای اجرایی در:

 • مخازن آب
 • سازه‌های تصفیه خانه فاضلاب
 • سازه‌های جمع آوری فاضلاب
 • سدها
 • زیرزمین‌ها
 • سازه‌های دریایی نظیر لنگرگاه‌ها
 • سرشمع‌ها
 • دیوارهای حائل

خواص و مزایا:

 • نصب آسان
 • قابلیت انبساط در آب مقطر، آب آشامیدنی و آب دریا
 • مناسب جهت استفاده در سازه‌های نگهدارنده آب آشامیدنی
 • قابلیت تورم برگشت‌پذیر به صورت نامحدود ( حتی در صورت در پی قرار گرفتن در سیکل تری و خشکی پی‌در‌پی)
 • با حفظ حالت و عدم دفرمه شدن
 • دارای خاصیت آب بندی قوی در شرایط خیس
 • قابل نصب در مناطق با دسترسی محدود
 • عدم نیاز به قالب بندی بر خلاف واتر استاپ‌های سنتی مرسوم
 • کاهش ریسک عدم آب بندی لبه ها به خاطر شکل نازک این واتر استاپ
 • قابل نصب روی سطوح دندانه‌دار به دلیل انعطاف‌پذیری و نازک بودن
 • تضمین آب‌بندی به جهت دارا بودن قابلیت انبساط زیاد
 • انبساط اولیه با تاخیر
 • با قابلیت از دست دادن اندک آب (تحت شرایطی که سازه خشک و یا خالی از آب می‌شود)
 • دارای قابلیت انبساط بدون تاثیرهای از سیکل‌های تری و خشکی
 • حفظ حالت حتی هنگام مواجهه با دمای بالا ( ۸۰+ درجه سانتی‌گراد)
 • چسبندگی بهتر به بتن، عبور دهی مناسب آب، ایجاد اطمینان از وجود حداقل فاصله از لبه ها جهت ثبات مکانیکی به دلیل داشتن شیار
 • بدون نیاز به جوش دادن یا استفاده از تکه های ویژه جهت اتصال
 • قابل نصب توسط میخ، چسب و …

جدول خواص:

رنگ قرمز
پایه TPE (ترموپلاستیک الاستومر)
شکل نوار مستطیل شکل انعطاف پذیر
سایز mm 20Î۵
انبساط اولیه پس از برخورد با آب حداقل پس از ساعت۶-۲
قابلیت تورم ۵۰ %  بعد از ۲ ساعت

۴۶۰ % بعد از ۲۴ ساعت

بیش از ۸۵۰ % بعد از ۸ روز

سمیت غیر سمی
انبارداری حداقل ۲ سال در بسته بندی اصلی، محیط خشک به دور از یخ زدگی
بسته بندی در رول های۴۰ متری-جعبه های۲۰۰ متری

دستورالعمل مصرف:

سـطح بایـد قابلیـت تحمـل بـار را داشـته، عـاری از سـنگدانه‌هـا، خلـل و فـرج، گـرد و غبـار و چسـب باشـد. مـواد سسـت موجود روی سـطح باید به صورت مکانیکی ( سـنباده و یا بلاسـت) از سـطح زدوده شـوند. در صورت نـم‌دار بـودن سـطح اسـتفاده از AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ13) بلامانـع اسـت ولـی وجـود آب راکـد روی سطح مجاز نمی‌باشد.

جهـت تامیـن ماکزیمـم خـواص آب بنـدی توسـط این محصـول توصیه می‌شـود که نوار واتـر اسـتاپ در فاصله cm 8 از وجهـی کـه در مجـاورت آب قـرار دارد قـرار داده شـده و ثابت شود. بـرای ایـن کار چسـب را بـر سـطحی کـه باید واتـر اسـتاپ بـر آن نصـب گـردد، اعمـال نمـوده و واتـر اسـتاپ قـدری به سـطح فشـار داده شود تا چسـب از طرفین نـوار بیـرون زده شـود. بتـن ریـزی حداقـل بایـد ۸ سـاعت پـس از نصـب واتر اسـتاپ انجام شـود. به عنـوان راهکار دیگـر مـی‌تـوان واتـر اسـتاپ را بـه وسـیله میـخ در جـای خـود ثابـت نمـود ( حداقـل ۵ میـخ در هـر متر طـول). برای همپوشـانی دادن دو نوار AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ13) به یکدیگر باید حداقل همپوشـانی (mm 50) رعایـت شود و یـا از اتصـال سـر بـه سـر اسـتفاده شـود. برای اتصال سـر به سـر باید یک تکـه واتراسـتاپ CJ13 را بـه طـور جداگانـه طـوری بـر قطعـات بـه هـم رسـیده قـرار داد که با هر یک از دو طرف  همپوشانی mm30 برقرار گردد.

نکات مهم:

 • واتر ستاپ را باید در جای خشک نگهداری نمود.
 • واتر استاپ باید به صورت صاف روی بتن نصب گردد و زیر آن نباید هیچ گونه آلودگی وجود داشته باشد.
 • واتر استاپ را تا زمانی که بتن‌ریزی صورت نگرفته باید از مواجه با رطوبت حفظ نمود.
 • پیش از شروع بتن ریزی باید از واتر استاپ و نصب آن بازرسی نموده و در صورتی که بیش از حد منبسط شده باشد، تعویض گردد.
 • واتر استاپ برای درزهای متحرک و پیش رونده مناسب نمی‌باشد.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp