پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن رابر PLASTIKOL

پوششــی دوجزئــی انعطــاف‌پذیــر و آب بندکننــده بر پایه امولسیون قیری اســت کــه جهت پوشش و آب بندی سطوح بتنی و بنایی در بخشهای مختلف ساختمان، دیوارهای خارجی مدفون ، لوله های بتنی و موارد مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.

PLASTIKOL پوششــی دوجزئــی انعطــاف‌پذیــر و آب‌بندکننــده اســت کــه بــه راحتــی آمــاده شــده و اعمــال مــی‌گــردد. در دمــای ۲۰+ سانتی‌گراد زمــان مانــدگاری آن پــس از اختــلاط در حــدود ۱ تــا ۲ ســاعت مــی‌باشــد. ایــن مــاده پــس از پخــت کامــل بــه حالــت چقرمــه و انعطــاف پذیــر در آمــده و در برابــر حرکــت هــای زمیــن و ســازه مقــاوم اســت.

مصارف:

 • پوشش محافظ آب بندی سازه های بتنی و بنایی
 • پوشش دیوارهای فونداسیون، ساختمان ها و بام
 • مخازن، تونل ها و لوله های بتنی

خواص و مزایا:

 • بدون بو
 • مقاوم در مقابل آب، نمک ها، قلیاها
 • خاک مقاوم در برابر عوامل خورنده موجود در فاضلاب و خاک
 • مقاوم در مقابل تغییرات دمایی
 • قابل رقیق سازی با آب
 • قابل استفاده به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده سطح

جدول خواص:

رنگ مشکی، اخرایی
پایه بیتومن رابر
حالت خمیری و آماده اعمال توسط کاردک پس از اختلاط
دانسیته (۲۰ درجه سانتی‌گراد) g/cm3 2/1
وسیله اعمال کاردک، اسپری، برس
میزان مصرف به عنوان لایه آب بند کامل : در حدود kg/m2  ۶-۴
زمان ماندگاری پس از اختلاط (۲۰ درجه سانتی‌گراد) در حدود ۱ تا ۲ ساعت
زمان خشک شدن (۲۰ درجه سانتی‌گراد) ۵ تا ۱۰ ساعت
زمان سخت شدن کامل (۲۰ درجه سانتی‌گراد) ۷ روز
پایداری حرارتی تا ۸۰+ سانتی‌گراد
نقطه نرمی (به روش R&B) بالاتر از تا  ۷۵+ سانتی‌گراد
انبارداری ۱۲ ماه در ظروف دربسته اصلی در انبار سرپوشیده، بدون یخ زدگی و باد و باران و تابش مستقیم آفتاب و در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد
بسته بندی جزء اول: ۱۸ کیلوگرمی

جزء دوم: ۶ کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف:

Plastikol باید بـر سـطح کامـلاً تمیـز محکـم اعمـال شـود. ابتدا لازم است کلیه ذرات سست و آلودگی ها از روی سطح مرتفع گردد. سـطوح غیرجـاذب ممکن اسـت خشـک یا مرطوب باشـند. سـطوح جـاذب بایـد پیش از مصـرف مرطـوب گردند.

ابتدا مایع هم زده شده و جزء پودری در داخل مایع  ریخته شود. هر دو جزء توسـط دسـتگاه همزن با سـرعت  rpm700-400 و قدرت حداقل ۴۵۰ وات همزده شوند. درحین ترکیب عمل همزدن باید ادامه یابد. جهـت آمـاده نمـودن مخلـوط‌هـای کمتـر مـواد، جـزء پـودر و جزء مایع بـا نسـبت اختـلاط حجمـی ۱ پودر به ۳ مایع مخلـوط گردد. عمـل اختـلاط را در دمـای بـالای محیـط نیـز مـی تـوان انجـام داد. امـا دمـا در حیـن آمـاده نمـودن مـواد نبایـد بیـش از  ۳۰+ یا کمتر از ۵+ درجه سانتی‌گراد باشد. مواد بـا دمـای بـالا بایـد درصـورت نیـاز در حمـام آب سـرد خنـک شـوند. ظـرف حـاوی مـواد نبایـد در معـرض آفتـاب یـا در دمـای بـالا قـرار گیـرد، زیـرا حـرارت عمـل سـخت شـدن مـواد را تسـریع مـی‌نمایـد. بسته به دمای محیط پس از ۱ تا ۲ ساعت از اختـلاط، مواد بایـد اعمال شـوند. پس ازآماده سازی سطح و مواد، مخلوط آماده، بسته به ضخامت موردنظر در یک یا چند لایه توسط ابزار دستی نظیر کاردک به صورت صاف اعمال می شود.

برای سطوح بزرگ که احتمال ترک خوردگی وجود دارد، استفاده از الیاف تقویت کننده اکریلیک استفاده از نوارهای تقویت کننده سطح توصیه می‌شود که پس از اعمال لایه اصلی اولیه، نوار مش تقویت کننده بر روی سطح نصب می‌شود و پس از سپری شدن زمان مناسب، لایه‌های بعدی تا حصول ضخامت مورد نظر اعمال گردد.

وسایل و تجهیزات مورد استفاده باید بلافاصله در آب قرار گیرند تا از چسبیدن مواد به آنها جلوگیری شود.

نکات مهم:

 • مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از یخ زدگی محافظت گردند.
 • اعمال بر روی سطوح یخ زده امکان پذیر نمی‌باشد.
 • وسایل و تجهیزات را پیش از سخت شدن مواد بر آن می‌توان با آب تمیز نمود و در صورت سخت شدن مواد می‌توان از تینرهای مخصوص استفاده نمود.
 • اعمال مواد نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب صورت گیرد.
 • این محصول جهت کاربرد بر سطح روی یا آلومینیوم مناسب نمی‌باشد.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp