نوار آب بند تقویت کننده درز و ترک ASO–JOINT–TAPE 2000/2000S

نوعــی کامپوزیــت نویــن اســت کــه بعنوان بخش تکمیلی سیستم های آب بندی مایع انعطاف پذیر،مورد استفاد قرار میگیرد. این نوار از قابلیــت انبســاط، مقاومــت کششــی، خاصیــت آب بندی ضمــن قابلیــت عبــور بخــار آب برخــوردار مــی‌باشــد.

ASO–JOINT–TAPE نوعــی کامپوزیــت نویــن اســت کــه از قابلیــت انبســاط، مقاومــت کششــی، خاصیــت آب‌بنــدی ضمــن قابلیــت عبــور بخــار آب برخــوردار مــی‌باشــد. ایــن مــاده خشــک شــدن ســریع چســب‌هــای کاشــی بــا محتــوی آب ( آبــدار) و لایــه‌هــای آب‌بنــد را تضمیــن نمــوده و در برابــر مــواد خورنــده بســیار مقــاوم اســت.

مصارف:

جهــت آب‌بنــدی درزهــای حرکتــی و اجرایی موجــود در ســطوح مختلــف، کنج‌هــا، اتصــالات و فواصــل در تکامــل بــا سیستم‌های آب‌بندی و پوششی منعطف نظیر AQUAFIN-2K/M و SANIFLEX و … مــی‌توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مــاده بــرای زیــر ســطوحی کــه قــرار اســت آب‌بنــدی و یــا کاشــی‌کاری شــود، مــورد اســتفاده قــرار مــی‌گیــرد.

خواص و مزایا:

 • قابل انبساط، الاستیک
 • مقاومت کششی بالا
 • عدم ایجاد مانع در برابر خروج بخار آب
 • عدم ایجاد مانع در برابر خشک شدن سریع چسب کاشی های آبدار و مواد آب بند
 • قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی
 • مقاومت بالا در برابر پوسیدگی حاصل از تاثیر مواد خورنده
 • مقاومت بالا دربرابر پارگی
 • در اشکال و ابعاد مختلف

جدول خواص:

رنگ سفید
پایه دو لایه الیاف خاص مصنوعی بافته نشده و یک لایه فیلم نفوذناپذیر
ضخامت ۵/۰- ۳۷/۰ میلیمتر
حد مجاز تحرک اولیه درز حداکثر ۳۰ % عرض درز برای گرید ۲۰۰۰

حداکثر ۵۰ % عرض درز برای گرید ۲۰۰۰S

مقاومت حرارتی و برودتی در ۲۲- تا ۹۰+ درجه سانتی‌گراد
انبارداری در محیط خشک و به دور از عوامل جوی؛ حداقل ۲ سال
بسته بندی رول‌های ۵۰ متری با عرض ۲۰ سانتی‌متر، ۱۲ سانتیمتر، ۱ متر

نوارهای آب‌بند ASO–JOINT–TAPE در طرح ها و سایزهای مختلف بسته به محل و نوع کاربرد موجود می باشند:

 • گوشه های داخلی °۴۵ با عرض cm20
 • گوشه های خارجی °۴۵ با عرض cm20
 • گوشه های داخلی °۹۰ با عرض cm20 و cm 12
 • گوشه های خارجی°۹۰ با عرض cm20 و cm 12

دستورالعمل مصرف:

این محصول روی سطوح  مختلفی که در سازه های ساختمانی توسط مواد آب بند آماده سازی شده و یا قرار است کاشی کاری روی آنها انجام شود قابل اعمال می باشد.

ماده آب بندکننده باید در زیر نوار ASO-JOINT-TAPE و حداقل cm 2 بیشتر از لبه های نوار روی سطح اعمال شود. پس از خواباندن نوار بر لایه آب بند، مجددا لایه آب بند جدید بر نوار اعمال می شود. این نوارها روی سطوح، می باید بدون چین و چروک اعمال شوند. توجه کنید سطح درزهایی که به منظور نشست سازه پیش بینی شده اند و لازم است با درزگیر الاستیک پر شوند، باید خالی نگه داشته شوند. نوارهای تقویت درز در لبه ها با یکدیگر باید دارای همپوشانی حداقل cm 5 بوده و دقت شود که هیچ گونه چروکی روی نوار پس از اعمال وجود نداشته باشد. برای قسمت های ویژه ای چون گوشه های داخلی و یا خارجی از انواع خاص این نوارها (ASO-JOINT-TAPE-Corners) استفاده نمود.

نکات مهم:

 • درزهایی که با ASO-JOINT-TAPE-200 آب بندی شده‌اند باید در برابر هر تاثیر مکانیکی محافظت گردند.
 • برای درزهای حرکتی توصیه می‌شود از نوار تقویت درز ASO-JOINT-TAPE-2000S استفاده شود.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp