ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده AQUAFIN–IC

مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد .

مطابق استاندارد EN1504-02

تعریف:

AQUAFIN-IC مــاده ای تــک جزئــی، غیــر آلــی و پایه ســیمانی اســت. این مـــاده نفـــوذگر و کریـــستال شونـــده، ســازه هــای جدیــد و قدیـــمی بتنــی را از عمـــق آب‌بنــدی مــی‌نمایــد. به‌گونه‌ای که حتــی اگــر ســطح پوشــش بــه هــر دلیلــی دچــار آســیب گــردد، آب‌بنـــدی بتــن همچـــنان کامــل باقــی مــی‌مانــد. بنابـــراین AQUAFIN-IC تنهــا یــک پوشــش نیســت، بلکــه در اثــر واکنــش اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بــا رطوبــت و آهــک آزاد موجــود در بتــن، ســاختاری یکپارچــه بــا بتــن ایجــاد کــرده و تــوده مقــاوم و بــا دوامــی در لایه ای از بتن تشــکیل مــی‌دهــد.

 

مصارف:

 • جهت آب‌بندی داخلی و خارجی انواع سطوح قدیمی و جدید بتنی
 • آب‌بندی مخازن آب آشامیدنی، سازه‌های دریایی، تونل‌ها، منهول ها، گذرگاه‌های زیرزمینی و حوضچه‌های پرورش ماهی
 • بخش‌های مختلف ساختمان، چاله آسانسورها، دیوارهای حائل، فونداسیون ساختمان‌ها و پارکینگ‌ها
 • تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب
 • ساختمان‌های عمومی صنایع
 • بخش‌های مختلف پتروشیمی و نیروگاه‌ها

خواص و مزایا:

 • اجرای آسان و مقرون بصرفه
 • سریع سخت شونده در تماس با آب و رطوبت
 • مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی تا ۱۳ بار ( مثبت و منفی)
 • تداوم فعالیت در طی زمان و کاربری سازه
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن
 • قابل اعمال روی سطوح مرطوب
 • فاقد کلراید
 • مقاوم کردن بتن در برابر زنگ‌زدگی آرماتورها، یخبندان، شبنم و یا تغییرات دمایی
 • محافظت کردن از بتن در مقابل اثرات مخرب آب‌های شیرین و شور، جریان‌های فاضلابی، آب‌های خورنده زیرزمینی، کربنات‌ها، کلرایدها، سولفات‌ها و نیترات‌های محلول
 • دارای تأییدیه آب آشامیدنی NSF 61 و DVGW
 • غیر سمی و سازگار با محیط زیست
 • ایجاد مانع در برابر کربناسیون بتن
 • فراهم آوردن امکان تنفس بتن
 • ایــن محصــول پــس از اعمــال و خشــک شــدن، تــرک‌هــا تــا عــرض ۴/۰ میلیمتــر را ســیل مــی‌نمایــد و دارای اثــر خــود ترمیمــی اســت. بدیــن معنــا کــه اگــر پس از اجرای سیستم و در طی کاربری سازه در بتــن تــرکی تا این عرض ایجاد شود، در نتیجــه رشــد کریســتال هــا در تمامــی جهــات و جوانــب، توســط کریســتال هــا خودبخــود ترمیــم مــی شــود.

جدول خواص:

رنگ خاکستری
پایه سیمان / ماسه، افزودنی
دانسیته بالک kg/lit 1/1
حداقل دمای واکنش بیش از ۵+ درجه سانتی‌گراد
نسبت اختلاط ۲۵ کیلوگرم AQUAFIN-IC با ۷۵/۶ تا ۸ لیتر آب تمیز
زمان اختلاط ۳ دقیقه (همزن با سرعت ۷۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه)
زمان ماندگاری پس از اختلاط ۳۰ تا ۶۰ دقیقه (دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد)
دمای اعمال ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد

(دمای پایین‌تر موجب افزایش و دمای بالاتر موجب کاهش زمان سخت شدن می‌گردد.)

ضخامت فیلم خشک mm 5/1- 8/0
میزان مصرف سطوح مرطوب kg/m2 75/0 در یک لایه
سطوح خیس فاقد فشار هیدرواستاتیک /m2 kg 2/1 در دو لایه
سطوح تحت فشار هیدرو استاتیک Kg/m2 5/1 در دولایه
مقاومت فشاری پس از ۷ روز /mm2   N18
پس از ۱۴ روز /mm2  N21
پس از ۲۸ روز /mm2  N25
مقاومت خمشی پس از ۲۸ روز: /mm2  N6
چسبندگی بیش از /mm2  N1
نفوذ ناپذیری آب حداقل ۱۳ بار مثبت و منفی
زمان بهره برداری

(رطوبت نسبی ۶۰% و دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد)

در باران پس از ۲۴ ساعت
در معرض بار ترافیکی :  پس از ۵ ساعت
در معرض خاکریزی ۳ روزپس از اعمال
پر کردن مخزن پس از ۷ روز
انبارداری ۱۲ ماه در محیط خشک به دور از یخ زدگی در بسته بندی اصلی و در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد
بسته بندی پاکت ۲۵ کیلویی

 

دستورالعمل مصرف:

سـطح مـورد نظـر بایـد کامـلاً تمیـز شـده و از هـر گونـه آلودگـی و ذرات سسـت پاک گـردد به طوری کـه منافـذ موئینه بتن بـاز باشـد، همچنیـن سـطح بایـد خلـل و فرج کافی برای نفوذ شـیمیایی مناسبAQUAFIN-IC  به داخـل بتن را داشـته باشـد. کلیـه سـطوح افقـی باید دارای سـطحی زبر باشـند. سـطوح صیقلی جهـت تامین حداقل نفـوذ به داخل بتن باید زبر شوند. تمامـی آلودگـی‌هـا اعـم از گـرد و غبـار، ذرات سسـت سـیمان، روغـن، ترکیبـات سسـت و رنـگ‌هـا بایـد به وسـیله اسـیدشـویی، بلاسـت، واتـرجـت یـا روش‌هـای مکانیکـی دیگر زدوده شـوند. کلیـه برآمدگـی‌هـا، لبـه‌هـا، ذرات شـن و سـطوح آسـیب دیده باید برداشـته شـده و درزهـای ریز و ترک‌های غیردینامیک تا عرض mm 4/0، به عرض mm 20 و عمق  mm 25 خالی شوند. نشتی‌های فعال آب توسط  FIX-10S باید متوقف گردد. سـطوح آسـیب دیـده و تخریـب شـده با ملات ترمیمـی مناسـب ASOCRET-IM  بـا یـا سـایر ملات‌هـا بسـته بـه کاربری سـطح ترمیم شـوند. کلیـه سـطوحی کـه قـرار اسـت آب‌بنـدی گـردد، توسـط آب تمیـزکاملاً خیـس شـوند. مرطوب نمـودن مجدد سـطح تا رسـیدن بـه حالـت اشـباع کامـل (طـوری کـه کلیـه تخلخـل هـای سـطح برای رشـد کریسـتال هـای عمقـی آماده باشـند) ادامـه یابد. مقـدار ۸-۷۵/۶ لیتـر آب تمیـز داخـل سـطل تمیـزی ریختـه  ۲۵ کیلوگـرم از پـودر همزمـان در حالـی کـه بـا همـزن به دور rpm 700-500 در حـال هـم‌خـوردن مـی‌باشـد بـا آن مخلـوط می‌گردد. عمـل هـمزدن مکانیکی تا رسـیدن به مخلوطی کاملاً یکنواخـت، همگـن، بـدون کلوخـه و قابل اسـپری به صورت مکانیکی ادامه می‌یابد (تنهـا میزانی از مواد کـه طی زمان۶۰-۳۰ دقیقـه قابـل اعمـال هسـتند بایـد بـا هـم مخلـوط شود) و پـس از گذشـت زمـان کوتاهـی در حـدود ۳ دقیقه دوباره عمل هم زدن تکرار گردد. در روش دوغابی، مــلات به وسیله برس و یا اسپری بر روی سطح بتن اعمال گردد.

در حالت اول میــزان مــورد نیــاز از AQUAFIN-IC بــه طــور یکنواخــت  توســط بــرس روی ســطح اعمــال شده، ســپس بــرس بصــورت یکنواخــت بــر ســطح  حرکــت داده شود. مواد در حداقل دو لایه بر روی سطح اعمال گردد. بهتــر اســت لایــه دوم زمانی‌ کــه لایــه اول کامــلاً خشــک نشــده و هنــوز چســبناک  است، اعمــال گردد.

در حالت دوم AQUAFIN-IC بــا دســتگاه اســپری اعمــال می‌شود که بســته بــه میــزان تــوان پاشــش اســپری مــورد اســتفاده، اعمــال را می‌تــوان در یــک یــا دو لایــه انجــام داد. لایــه دوم تــا زمانی کــه لایــه اول هنــوز مرطــوب و اندکــی چســبناک اســت اعمــال شود.

AQUAFIN-IC همچنین می تواند بصورت پاشش پودر خشک بر روی بتن تازه اجرا و سپس با سیستم ماله ی مناسب، پرداخت گردد.

عمل آوری:

 • سطوح خارجی و روباز: سطح پوشش داده شده باید به مدت ۳ روز مرطوب نگهداشته شود. بدین گونه که اولین رطوبت رسانی یک روز پس از اعمال لایه نهایی آّب بند صورت گرفته و این عمل در فواصل مشخص تکرار گردد. ضمناً از تابش مستقیم خورشید، باد و یخ زدگی توسط لایه ای محافظ نظیر ورق پلی اتیلنی یا پارچه پوشش محافظت گردد. سطح پوشش داده شده باید به مدت ۲۴ ساعت از قرار گرفتن در معرض بارش مستقیم باران محافظت گردد. عمل خاکریزی را ۳روز پس از اعمال لایه دوم می توان انجام داد.
 • سطوح داخلی: در سطوحی که دارای رطوبت بالائی باشند AQUAFIN-IC وبه خوبی رشد کرده و تشکیل کریستال می دهد ولی در محیط های نسبتاً خشک لازم است که بمدت ۳روز سطح آب داده شود. همچنین باید اطمینان حاصل نمود که محیط اطراف سطح تا ۲۴ ساعت از تهویه کافی برخوردار است.

نکات مهم:

 • AQUAFIN-IC را نمی‌توان به عنوان افزودنی بتن استفاده نمود.
 • حداقـل زمـان لازم بـرای خشـک شـدن ایـن مـاده سـه روز مـی‌باشـد و ممکـن اسـت یـک مـاه تـا حصـول ماکزیمـم خـواص زمـان نیاز باشـد. عوامل محیطـی از جملـه دمـای محیـط، دانسـیته بتـن، تخلخـل بتـن، میزان رطوبـت موجود و شـرایط جـوی، همگی بر زمـان پروسـه آب‌بنـدی تاثیرگذارنـد. بـرای ایجـاد و رشـد کریسـتال‌هـای بیشـتر جهـت آب‌بنـد نمـودن تـرک هـا زمان بیشـتری لازم اسـت.
 • واکنش بین AQUAFIN-IC آهک آزاد موجود در بتن منجر شوره زدگی می شود. ولی این شوره‌ها مضرنبوده و می‌توان آن‌ها را با برس از سطح پاک نمود.
 • رنگ‌های متفاوت AQUAFIN-IC بستگی به میزان رطوبت موجود در بتن دارد. (بسته به میزان رطوبت موجود در بتن، AQUAFIN-IC پس از کیورینگ تیرگی و روشنی متفاوتی ممکن است پیدا کند.)
 • وجود سطح سالم و بی عیب لازمه ایجاد پیوند بین سطح و پوشش می باشد، بنابراین سطوح سست که مانع ایجاد پیوند کامل بین پوشش و سطح اصلی هستند باید با سیستم بلاستینگ مناسب برداشته شود.
 • در صورتی که سختی آب کمتر از ̊dH  ۳ باشد، بررسی آنالیز آب ضروری است.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp