ملات آب بند کننده پایه سیمانی تک جزیی AQUAFIN-1K

مــاده آب بندکننــده پایــه ســیمانی غیــرمنعطــف متشــکل از ماســه کوارتــز، ســیمان پرتلنــد و افزودنی مــی‌باشــد که پس از سخت شدن، لایه ای کاملاً آب بند بر روی سطح مورد نظر تشکیل می‌دهد و قابلیت استفاده بر روی بتن و لایه های سیمانی را دارد.

مطابق استاندارد EN1504-02

تعریف:

AQUAFIN-1K مــاده آب‌بندکننــده پایــه ســیمانی تک جزیی غیــرمنعطــف متشــکل از ماســه کوارتــز، ســیمان پرتلنــد و افزودنی مــی‌باشــد. که پس از سخت شدن، لایه ای کاملاً آب‌بند بر روی سطح مورد نظر تشکیل می‌دهد.

مصارف:

 • آب‌بندی مخازن آب آشامیدنی
 • سازه‌های نگهداری و انتقال آب، سازه‌های دریایی، تونل‌ها، منهول‌ها، استخرها، حوضچه‌ها و گذرگاهای زیرزمینی
 • بخش‌های مختلف ساختمان نظیر دیوار های حائل، پارکینگ ها، چاله آسانسور ها و. . .
 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • ساختمان های عمومی صنایع

خواص و مزایا:

 • قابلیت اعمال بر روی سطوح بتنی و غیر بتنی بنایی
 • چسبندگی بسیار عالی به زمینه
 • قابلیت اعمال بر سطوح مرطوب بدون نیاز به پرایمر
 • مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی
 • تشکیل لایه سخت و نفوذناپذیر پس از خشک شدن
 • دارای تأییدیه آب آشامیدنی
 • مقاوم در برابر نفوذ آب های مهاجم بتن مطابق استاندارد DIN 4030
 • قابلیت اعمال آسان
 • مقاوم دربرابر یخ زدگی
 • مقاوم در برابر سولفات ها و عوامل خورنده
 • فراهم آوردن امکان تنفس بتن

جدول خواص:

رنگ خاکستری
دانسیته ملات آماده g/cm3 85/1
نسبت اختلاط وزنی ۲۵ کیلوگرم AQUAFIN-1K با ۷/۶ لیتر آب
زمان ماندگاری پس از اختلاط ۶۰ دقیقه
دمای اعمال ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد
قابلیت تردد* پس از ۲۴ ساعت
مدت زمان محافظت در معرض باران پس از ۸ ساعت
تحت تردد عابر پیاده پس از ۱ روز
در معرض فشار آب پس از ۷ روز
میزان مصرف ملات آماده مصرف با ضخامت پیشنهادی آب‌بندی در مقابل رطوبت خاک kg/m2 5/3 به ضخامت نهایی mm2
آب‌بندی در مقابل آب‌های سطحی زمین Kg/m2 5/3 به ضخامت نهایی mm2
آب‌بندی در مقابل آبهای زیرزمینی و فشار منفی Kg/m2 5/4 به ضخامت نهایی mm5/2
مقاومت در برابر فشار منفی (DIN 12390-8) بیش از ۵/۱ برابر
سختی Shore D (ASTM D2240) 65
میزان نفوذ یون کلر (ASTM C 1202) کاهش ۲۵%
انبارداری ۱۲ ماه در محیط خشک در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از باد و باران و تابش مستقیم آفتاب
بسته بندی ۲۵ کیلوگرم

* مقادیر برای دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۵۰% می‌باشند.

 

دستورالعمل مصرف:

سطح بایـد تمیـز، سـالم و دارای منافـذ سـطحی بـاز باشـد. تمامـی آلودگـی‌هـای سـطح از قبیل روغـن، گـرد و غبار و ناهمـواری‌هـای موجـود در بتـن (شـیار، تـرک، برآمدگـی و … ) بایـد برطـرف گردد. خلـل و فـرج سـطوح متخلخـل بایـد با ملات ترمیمی مناسب از گروه ASOCRET و یـا خـود AQUAFIN-1K در مرحله جداگانه پر شوند. سـطح زیـر کار بایـد بـا توجـه بـه شـرایط آن بـا اسـتفاده از سـنباده، شیوه‌های بلاستینگ یـا واتـرجت آماده‌سازی شوند.

لازم است در محل درزهای سرد، کنج‌هـا، حدفاصـل دیوار-دیـوار و یـا دیوار-کـف و … بـا اسـتفاده از ملات‌های مناسب نظیر ASOCRET ماهیچـه کشـی بـه ابعـاد ۴Í۴ سـانتی‌متـر انجـام شـود. سطح پیش از اعمال AQUAFIN-1K مرطوب گردد.

AQUAFIN-1K بـه شـکل پـودر سـیمانی اسـت. بـا رعایـت نسـبت اختـلاط، مقـدار کافـی از پودر در آب تمیـز ریختـه و مخلوط شود بـه طوری کـه بـا بـرس یـا اسـپری قابـل اعمـال باشـد. اعمـال بایـد مجموعـاً طـی چند لایـه در سـازه، با میـزان مصـرف  /m2 kg 1-2 در هـر لایـه صـورت پذیـرد از اعمـال بیـش از kg/m2 2 در یک لایه اجتنـاب شـود. اعمـال لایه دوم حدود ۶-۴ ساعت پس از لایـه اول و زمانـی اسـت که لایـه زیرین در اثـر تردد و اعمال لایه بعد آسـیب نبیند.

AQUAFIN-1K تـازه اعمـال شـده را بایـد از تابـش مسـتقیم خورشـید، هـوای آلـوده، بـاران و یـخ زدگـی محافظـت نمود.

نکات مهم:

 • در صورت تابش مستقیم نور خورشید از سایبان استفاده شود.
 • ملاتی را که زمان گیرش آن آغاز شده است با اضافه نمودن آب نباید احیا نمود.
 • چنانچه ریسک ترک خوردن متعاقب در سازه وجود دارد می‌توان از AQUAFIN-1K بجای AQUAFIN-2K/M در آب بندی ازجهت مثبت و یا در تکامل با آن در آب بندی از جهت منفی استفاده نمود.
 • ترک‌های دینامیک را می توان با خواباندن نوار ASO-JOINT-TAPE 2000 به همراه AQUAFIN-2K/M آب‌بند نمود.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp