عایق سفید بام POLYROOF–W

امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

امولسـیون تـک‌جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام، سرویس‌ها و … مـورد استفاده قـرار مـی‌گیـرد. از ویژگی‌هـای منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد لایه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاس اشعه مخرب فرابنفش می‌باشد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیری از جـذب انرژی گرمایی سـبب کاهش دمای داخـل سـاختمان و صرفـه‌جویـی در هزینـه انرژی می‌گردد.

مصارف:

 • آب‌بندی سطوح شیبدار، عمودی و افقی از جنس سیمان، فلز، ایرانیت، سفال و بام‌هایی که قبلا به وسیله روکش‌های دیگر مثل قیر، ایزوگام و… عایقکاری شده اند
 • آب‌بندی استخرهای خانگی، سونا، جکوزی، آب‌نما، آجر نماها، بتن و پی ساختمان‌ها، سرویس‌های بهداشتی در زیر کاشی‌کاری
 • آب‌بند نمودن سطوح فلزی، مخازن بتنی و فلزی جهت نگهداری آب، شیروانی، لوله‌های انتقال آب، منابع آب
 • جهت تعمیر و بازسازی: به منظور ترمیم عایق‌های قدیمی و یا آسیب دیده

خواص و مزایا:

 • پایه آب ( فاقد مواد فرار آلی)
 • سریع خشک
 • چسبندگی عالی به سطوح بتنی و عایق‌های قدیمی
 • قابل اعمال توسط اسپری، قلم مو و یا غلتک
 • پس از خشک شدن، غیرقابل حل در آب
 • سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب
 • پوشش یکپارچه و بدون درز
 • مقاومت بسیار خوب در برابر اشعه فرابنفش
 • تشکیل شده از مواد کاملا بهداشتی، بدون خطر و غیرقابل اشتعال
 • قابلیت تحمل تغییرات شدید آب و هوایی و حفظ خواص الاستیکی عایق که مانع ترک خوردن، سوراخ و یا پاره شدن آن می‌شود.
 • دارای وزنی کمتر نسبت به سایر مواد ایزولاسیون که باعث سبک شدن سازه‌های ساختمانی می‌شود.
 • جلوگیری از جذب انرژی گرمایی به داخل ساختمان و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی
 • قابلیت ترمیم: در صورت آسیب‌دیدگی به سادگی و با حداقل مواد به بهترین وجه ممکن
 • سرعت بالا در اجرا

جدول خواص:

رنگ سفید
دانسیته (۲۰+ درجه سانتی‌گراد) g/cm3 1/0±۲۵/۱
درصد جامد وزنی ۶۰ %
درصد جامد حجمی  ۵۱ %
حلال رقیق کننده آب
میزان مصرف جهت حصول ضخامت ۱ میلیمتر kg/m2 2-3
مقاومت کششی بیش از MPa 1
انعطاف پذیری در دمای  صفر درجه سانتی‌گراد مندرل ۵/۰ اینچ
زمان خشک شدن سطحی (۲۵ درجه سانتی‌گراد) ۳-۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی (۲۵ درجه سانتی‌گراد) ضخامت  ۱ میلی‌متر/ حداقل ۷۲ ساعت
انبارداری ۶ ماه در انبار سرپوشیده بدور از عوامل جوی در دمای ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد
بسته بندی سطل ۱۸ کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف:

در خصوص سطوح بتنی، ســطحی کــه پوشــش بــر روی آن اعمــال مــی شــود بایــد عــاری از هرگونــه ذرات سســت، گــرد و غبــار و آلودگــی باشــد. بــه ایــن منظــور پیشــنهاد مــی‌گــردد بــا واترجــت ســطح آمــاده اعمــال پوشــش گــردد. ترمیــم حفــرات و نقــاط آســیب دیــده ســطح بتــن توســط مــلات‌هــای ترمیمــی پیــش از اجــرای پوشــش توصیــه مــی‌گــردد.

در خصوص سطوح فلزی، ابتــدا ســطح توســط روش مناســب نظیر بلاستینگ آمــاده ســازی گــردد بــه نحــوی کــه آثــار زنــگ، لایــه هــای اکســیدی و آلودگیهــا کــه ســبب کاهــش چســبندگی پوشــش بــه ســطح مــی شــوند زدوده گــردد. درجــه آمــاده ســازی ســطح در ایــن حالــت حداقــلSa21/2 مــی باشــد. اســتفاده از پرایمــر ضدخوردگــی پیــش از اعمــال عایــق ســفید بــام توصیــه مــی‌گــردد.

ابتــدا محتویــات داخــل ســطل، توســط همــزن دســتی کامــلا هــم زده شود. در مــورد ســطوح جــاذب ماننــد بتــن پیشــنهاد مــی‌گــردد قبــل از اجــرای لایــه اصلــی، مــواد بــا نســبت ۱:۱ بــا آب مخلــوط شــده و اعمــال گــردد تــا کامــلا بــه خلــل و فــرج بتــن نفــوذ نمــوده و ســبب افزایــش چســبندگی گــردد. جهــت حصــول کیفیــت بالاتــر، فاصلــه زمانــی بیــن اعمــال لایــه هــا (حداقــل ۸ ســاعت) رعایــت گــردد. بســته بــه ضخامــت مــورد نیــاز، اعمــال توســط روش‌های اســپری ایرلس، غلتــک و یــا قلــم مــو امــکان پذیــر مــی‌باشــد.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp