رزین تزریقی آب بندی پلی یورتان الاستیک دو جزئی AQUAFIN–P4

مایــع رقیــق بــدون حــلال بــر پایــه رزیــن دو جزئــی پلــی یورتــان اســت که در تمــاس بــا آب بــدون تخلخــل و حبــاب، بــه شــکل غیــر صلــب بــه آرامــی واکنــش داده و افزایــش حجــم مــی‌یابــد و جهت آب بندی موضعی بتن و همچنین درزهای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد.

 AQUAFIN–P4 یــک مایــع رقیــق بــدون حــلال بــر پایــه رزیــن دو جزئــی پلــی یورتــان اســت. ایــن محصــول در تمــاس بــا آب بــدون تخلخــل و حبــاب، بــه شــکل غیــر صلــب بــه آرامــی واکنــش داده و افزایــش حجــم مــی‌یابــد. ایــن مــاده از چســبندگی بالایــی بــه ســطوح خشــک و مرطــوب برخــوردار بــوده و مقاومــت پارگــی بســیار بالایــی دارد. دمــای انجمــاد ایــن مــاده پاییــن اســت و در زمســتان در برابــر تــرک و پــاره شــدن مقاومــت  مــی‌نمایــد.

مصارف:

  • جهت آب‌بند نمودن و اتصال الاستیک ترک های باریک، درزها و تخلخل های ایجاد شده در ساخت بتن، سنگ‌های طبیعی یا آجرها
  • برای آب‌بندی پارکینگ‌ها، مخازن بتنی، تونل‌ها، درزهای اجرایی
  • جهت آب‌بندی دائمی درزها و ترک‌های دارای نشتی آب در تکامل با AQUAFIN-P1
  • آّب بندی درزهای سرد در تکامل با شیلنگ‌های تزریق

جدول خواص:

پایه رزین پلی‌یورتان دوجزئی
نسبت اختلاط حجمی (جزء A به جزء B) 1 به ۱
دانسیته

(دمای ۲۵+ درجه سانتی‌گراد)

جزء A g/cm3 15±۹۸۵/۰
جزء B g/cm3 20±۱۰۹۲
ویسکوزیته مخلوط mPa. s30 150±
ماندگاری پس از اختلاط (۲۳ درجه سانتی‌گراد) ۱۷ الی ۲۷ دقیقه
دمای اعمال از ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد
Tg (دمای شیشه ای) ۶- درجه سانتی‌گراد
سختی Shore A 3 55±
مقاومت کششی (DIN EN1504-5) MPa 12/±۰ ۵۸/۰
ازدیاد طول تحت کشش (EN ISO 527-7/-2) %38 ± ۱۹۲
انبارداری ۲۴ ماه در محیط خشک وخنک در دمای۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد
بسته بندی جزء  A: 5 کیلوگرم

جزء B: 5/5 کیلوگرم

* زمان واکنش، کیفیت و مقدار فوم بستگی به میزان آب و رطوبت موجود در جدار ترک‌ها دارد.

دستورالعمل مصرف:

لازم است سطح، شرایط زیر را داشته باشد:

  • جهت سطوح پایه سیمانی : سن حداقل۲۸ روز
  • کیفیت بتن : حداقل C20/25
  • کیفیت سطح تمام شده : حداقل ZE 30
  • کیفیت پلاستر : P III
  • مقاومت کششی سطح : حداقل MPa5/1

رزین AQUAFIN-P1 با یکی از تجهیزات پرس دستی و یا پرس پدالی پمپ ۱ جزئی ( ایرلس یا پمپ پیستونی) قابل اعمال می‌باشد ( به هنگام استفاده از پمپ دو جزئی نیاز به استفاده از مخلوط کن مخصوص فلزی است تا کیفیت محصول تضمین شود).

ابتدا می باید جزء اختلاط A ( پلی ال) با جزء  B (ایزوسیانات) با نسبت اختلاط مشخص مخلوط شوند به نحوی که جز B به جز A  اضافه شود. سپس اطمینان حاصل شود که جزء سخت کننده (هاردنر) به طور کامل از ظرف تخلیه شده باشد. اختلاط با میکسر مناسب با دور حداقل دقیقه rpm  ۳۰۰ انجام شود. مدت زمان اختلاط در حدود ۳ الی ۵ دقیقه باشد. دقت شود که کناره‌ها و زیر محلول به طور کامل هم زده شود و عمل اختلاط تا رسیدن به مخلوط همگن ادامه یابد.

رزین های تزریقی معمولاً با استفاده از پکرها یا دستگاه های مناسب دیگر به داخل ترک ها تزریق می گردد و به  این ترتیب سبب آب بندی سازه می شوند.

در ابتدا، در محل مورد نظر، سوراخ با قطر و فواصل مناسب ایجاد می گردد. سوارخ های ایجاد شده باید با فشار هوا از هرگونه گرد و غبار پاک شوند. پکر های مخصوص تزریق داخل سوراخ ها قرار داده شوند. در صورت نیاز می‌توان محل باقیمانده از جایگذاری پکرها و ترک را درزگیری نمود. پس از ایزولاسیون کامل محل تزریق (سوراخ ایجاد شده در اثر جایگذاری پکرها)، رزین تزریقی AQUAFIN-P4، با فشار مناسب به داخل ترک تزریق می‌گردد. جهت ترک‌های قائم تزریق را از پایین باید انجام داد. عمل تزریق تا زمانی که مواد از سوراخ پکرها بیرون زده شود، ادامه می‌یابد. در صورت نیاز برای پر کردن سوراخ های ناشی از جایگذاری پکرها می‌توان از ملات‌های مناسب نظیر گروه ASOCRET استفاده نمود.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp