آنی گیر آب بندکننده FIX 10–S

مــاده ای پایــه ســیمانی و فاقــد کلرایــد مــی باشــد کــه پــس از اضافــه شــدن آب ســریعاً وارد واکنــش شــده و بــه طــور آنــی ســخت مــی گــردد. این محصول بعنوان آنی گیر جهت متوقف کننده موقت نشت ها و جریانات فعال در سازه های بتنی و بنایی - قبل از اجرای سیستم آب بندی اصلی- مورد استفاده قرار میگیرد.

FIX 10-S مــاده ای پایــه ســیمانی و فاقــد کلرایــد مــی باشــد کــه پــس از اضافــه شــدن آب ســریعاً وارد واکنــش شــده و بــه طــور آنــی ســخت مــی گــردد.

مصارف:

  • جهــت متوقــف نمــودن آنــی نشــت آب و رطوبــت، همچنیــن مقابلــه بــا فشــار منفــی آب در ســطوح گــذرگاه‌هــای زیرزمینــی، تونــل‌هــا، منهــول‌هــا و کلیــه ســطوحی کــه نشــت آب وجــود داشــته باشــد.

جدول خواص:

رنگ خاکستری
پایه سیمان، افزودنی
دانسیته (۲۵+ درجه سانتی‌گراد) g/cm3 2/1
سخت شدن بلافاصله پس از اضافه شدن آب
دمای اعمال بینC° ۵+ تا C° ۳۰+
انبارداری ۱۲ ماه در محیط خشک و خنک در بسته بندی اصلی و در بسته
بسته بندی سطل ۱۲ کیلوگرمی و ۶ کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف:

ســطح بایــد تمیــز ومحکــم بــوده، بــرای ایــن منظــور کلیــه رنــگ‌هــا، پلاســترهــای سســت  و . . . بایــد از روی ســطح جــدا و زدوده شــوند تــا جائــی کــه بــه ســطح جامــد و مســتحکم بتنــی یــا ســیمانی رســید. ســطوح خشــک بایــد مرطــوب گردند.

بلوک های بتنی سبک، ابتدا می باید توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند.

آب بندی المان ها و بلوک های بتنی متخلخل و اسفنجی مقدور نمی باشد.

نشــتی فعــال ســطوح بایــد بــا فشــار پــودر FIX-10S بــه صــورت خشــک و یــا بــه صــورت مــلات در محــل نشــتی در یــک یــا چنــد مرحلــه، متوقــف شــود.

نکات مهم :

  • به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp