ایـن پوشـش بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و بـه دلیـل داشـتن گرانـروی بسـیار پاییـن قـدرت نفـوذ بسـیار بالایـی دارد و تـا عمـق زیـادی بـه درون بتـن نفـوذ مـی کنـد. همچنیـن ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح بتـن از خـروج گـرد و غبـار از بتـن در اثـر سـایش جلوگیـری کـرده و سـطح زیریـن خـود را در برابـر نفـوذ رطوبـت و مـواد شـیمیایی محافظـت مـی کنـد. سـطح ایـن پوشـش قابلیـت شستشـو داشـته و در برابـر انـواع مـواد شـیمیایی و شـوینده مقـاوم اسـت.
سـخت کننـده سـطح بـر پایـه کورانـدوم پـودری و ترکیبـی از مـواد شـیمیایی مخصـوص و رنگدانـه هـا مـی باشـد.
ASOTOP-100 سخت کننده سطح بر پایه کوارتز پودری و ترکیبی از مواد شیمیایی مخصوص و رنگدانه ها می باشد.
کفپــوش اپوکســی PFEP-2250 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و 100% جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطوح بتنـی و فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان، بـرای پوشـش دهـی کـف بتنـی و فلـزی سـالن هـا بسـیار مناسـب است.سـازگاری آن بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی، حساسـیت پاییـن آن بـه شـرایط محیطـی، قابلیـت اعمـال آسـان، مقاومـت شـیمیایی بسـیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــلال هــای نفتــی و آروماتیــک کاربــرد ایــن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.
محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.