×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

آب بند پلیمری الاستیک
SANIFLEX

 دیسپرسـیون پلیمـری بـر پایـه لاسـتیک مصنوعی اسـت کـه به صورت مایعی ویسـکوز و بـا درصد حلال ناچیـز بـوده و بـه سـادگی نیـز قابل اجرا می باشـد. این ماده در زمان کوتاهی خشـک شـده و غشـایی آب بند و بدون درز ایجـاد مـی نمایـد کـه بـه سـطح اجازه تنفـس و خروج بخـارات را می دهد. این مـاده پس از اعمـال دارای خاصیت ایجـاد پـل بـر روی ترک هـا (Crack bridging) خواهد بود.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • جهت آب بندی سطح زیر کاشی در محیط هائی که در معرض رطوبت بالا قرار دارند، از جمله : حمام ، آشپزخانه و کلیه مکان های بهداشتی عمومی ، خانگی یا صنعتی
 • جهت آب بندی بالکن و تراس به عنوان پوشش آب بند زیر لایه کاشی در نواحی آب و هوائی معتدل به دور از شرایط یخ بندان طولانی
 • جهت آب بندی نواحی دارای اشکال پیچیده
 • مطابق تائیدیه ZDB- Leaflet جهت استفاده در مکان های بهداشتی 

توجـه : ایـن مـاده جهـت اسـتفاده در سـطوح مغـروق و در تمـاس دائـم بـا آب و یـا بـه عنـوان لایـه نهایی کار مناسـب نمی باشـد.

سـطح تحـت آب بنـدی در کـف ، دیـوار و یـا درز را مـی تـوان بـا قـرار دادن نوارهای انعطـاف پذیـر ASO-Joint-Tape تقویـت نمود. 

 • قابلیت اعمال آسان
 • تک جزئی و آماده برای مصرف
 • قابلیت ایجاد لایه یکپارچه و بدون درز
 • 100 درصد  آب بند
 • دارای زمان خشک شدن نسبتاً کوتاه
 • الاستیک
 • دارای خاصیت ازدیاد طول تحت کشش بالا تا 260 درصد
 • قابلیت ایجاد پل بر روی ترک ها تا عرض 2mm
 • دارای قابلیت کاشی کاری مستقیم و پوشش دهی مجدد با سایر ملات ها
 • با قابلیت پذیرش و چسبندگی به چسب کاشی و دوغاب سیمانی بدون نیاز به پلاستر
 • امکان اعمال بر سطح 5 روز پس از بتن ریزی
 • عدم ایجاد مانع در برابر خروج بخار آب (فراهم کردن امکان خروج رطوبت محبوس)

 

آماده سازی سطح :

کلیـه سـطوحی کـه قـرار اسـت SANIFLEX بـر آنهـا اعمـال گـردد مـی بایسـت تمیـز ، خشـک و عـاری از هـر گونـه ذرات سسـت و آلـوده کننـده نظیـر گـرد و غبـار ، روغـن ، گریـس و چربـی باشـد تـا چسـبندگی لازم بیـن سـطح و پوشـش تامیـن گـردد.

سـطح مـورد نظـر بایـد صـاف و دارای پروفایـل مناسـب جهـت اعمـال SANIFLEX بـوده و تـا جـای ممکـن تسـطیح شـده باشـد. سـطوح بتنـی و یـا سـیمانی بایـد حداقـل عمـری برابـر 5 روز داشـته باشـند . 

 

اعمال پرایمر :

جهـت ممانعـت از خـاک کـردن و ایجـاد گـرد و غبـار ریـز بـر سـطح و بـه منظـور تامیـن چسـبندگی لازم بیـن پوشـش و سـطح بایـد از پرایمـر مخصـوص ASO-UNIGRUND یـا پرایمـر هـای مشـابه اسـتفاده شـود. توصیـه میشـود کـه 1/2 kg/m2 بـر روی پرایمـر خشـک اعمـال نمـود . 

 

روش اعمال :

ابتـدا توصیـه مـی شـود کلیـه درزهـای اجرائـی موجـود در دیـوار و کـف ، نواحـی ورود و خـروج لولـه، راه آبهـا و ... بــا نوارهــای ASO-JOINT-TAPE بــه طــور کامــل آب بنــد گــردد و بــرای ثابــت کــردن ایــن نوارهــا از SANIFLEX اسـتفاده شـود .نوارهـای ASO-JOINT-TAPE جهـت آب بنـدی محـل اتصـال دیـواره بـه کـف ، گوشـه هـای داخلـی و خارجـی ، نواحـی ورود و خـروج لولـه بـه کار بـرده مـی شـود .

SANIFLEX را بـا بـرس ، رولـر یـا مالـه مـی تـوان اعمـال نمـود. جهـت اعمـال بـه صـورت تـک لایـه از لیسـه دندانـه دار 4 mm اسـتفاده شـده و سـپس بـه وسـیله رولـر سـطح صـاف گـردد. در صـورت اسـتفاده از بـرس یـا رولـر اعمـال طـی دو لایـه توصیـه مـی گـردد. پیـش از اعمـال لایـه دوم ، لایـه اول بایـد کامـلا خشـک شـده باشـد) پـس از گذشـت زمـان 3 سـاعت در 40+ درجـه سـانتیگراد).

پــس از خشــک شــدن لایــه دوم SANIFLEX ، مــی تــوان بــا اســتفاده از چســب کاشــی پلیمــری UNIFIX-M , یــا MONOFLEX-M بــر روی پوشــش کاشــی کاری را انجــام داد . 

 

 میزان مصرف :

1/2   kg/m2 : ـSANIFLEX  (ضخامت 0/8 میلیمتر ) 

0/2   kg/m2 : ـASO-UNIGRUND  یا پرایمر مشابه

 

 

نکات مهم :

 • میزان مصرف و پوشش دهی ممکن است ضمن کار ، بسته به میزان تخلخل و پروفایل سطح ، با مقادیر ذکر شده در جداول فنی متفاوت باشد. بنابراین مقداری پرت برای زمان اعمال باید در نظر گرفته شود.
 • SANIFLEX را درحالتی که هنوز سخت نشده می توان توسط آب از روی ابزار آلات و دستگاه ها پاک نمود ، اما در حالت پخت شده تنها به روش مکانیکی می توان آن را جدا کرد.
 • مواد شره کرده یا اضافی را باید بلافاصله تمیز نمود و با در نظر گرفتن قوانین محلی دور ریخت.
 • پیش از سخت شدن کامل ، SANIFLEX  را باید از قرار گرفتن در برابر آب حفاظت نمود.
 • دیسپرسیون پلیمری تنها در صورتی می تواند سخت شود که دمای زیر لایه حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد. بنابراین در مکان هایی که دمای نقطه شبنم بالاست ، زمان خشک شدن طولانی تر خواهد بود.
 • برای بالا بردن زمان کارپذیری در محیط با دمای بالا ، مصالح را در جایی خنک (بطوریکه دما کمتر از 5 + درجه سانتیگراد نباشد) انبار نمائید.
 • SANIFLEX خطرناک نمی باشد و فاقد مواد مضر است.