تعاونی مسکن صنایع دفاع

آببندی دیوارهای حائل ساختمانهای مسکونی تعاونی مسکن صنایع دفاع

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: تعاونی مسکن صنایع دفاع
  • پیمانکار: -
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-IC