پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

آببندی

آب بند پلیمری الاستیک SANIFLEX

دیسپرسیون پلیمری بر پایه لاستیک مصنوعی است که به صورت مایعی ویسکوز و با درصد حلال ناچیز بوده و به سادگی نیز قابل اجرا می‌باشد.

عایق سفید بام POLYROOF–W

امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از ویژگیهـای منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد لایه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاس اشـعه مخـرب فرابنفـش می باشـد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیری از جـذب انرژی گرمایی سـبب کاهش دمای داخـل سـاختمان و صرفـه جویـی در هزینـه انرژی مـی گردد. با ASTM D6083 مطابقت دارد .

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی بر پایه امولسیون بیتومن رابرPOLYPASTA–FLEX

پوششی تک‌جزئی، انعطاف‌پذیر و آب‌بند کننده است که جهت محافظت و آب‌بندی سطوح بتنی و سازه‌های بنائی، در فونداسیون و پی ساختمان‌ها، دیوارهای حائل، بام، لوله‌های بتنی، مخازن، تونل‌ها و همچنین سطوح فلزی و گالوانیزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واتر استاپ ترموپلاستیک منبسط شونده AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ13)

یـک واتـر اسـتاپ نـازک، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر بر پایه TPE اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات مربوط به واتر اسـتاپ‌هـای بنتونیتی در هنگام اجرای بتـن‌ریزی و نیز مشـکلات مربوط به بهره‌برداری از آن‌ها را ندارنـد.

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن رابر PLASTIKOL

پوششــی دوجزئــی انعطــاف‌پذیــر و آب‌بندکننــده اســت کــه بــه راحتــی آمــاده شــده و اعمــال مــی‌گــردد. در دمــای ۲۰+ سانتی‌گراد زمــان مانــدگاری آن پــس از اختــلاط در حــدود ۱ تــا ۲ ســاعت مــی‌باشــد.

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی AQUAFIN–P4

یــک مایــع رقیــق بــدون حــلال بــر پایــه رزیــن دو جزئــی پلــی یورتــان اســت. ایــن محصــول در تمــاس بــا آب بــدون تخلخــل و حبــاب، بــه شــکل غیــر صلــب بــه آرامــی واکنــش داده و افزایــش حجــم مــی‌یابــد.

آنی‌گیر تزریقی تک جزئی پلی‌یورتان AQUAFIN– P1

ایزوسیانات اصلاح شده تک‌جزیی بسیار فعال آماده مصرف می‌باشد. ایــن محصــول در مجــاورت آب افزایــش شــدید حجــم داشــته و تبدیــل بــه فــوم ویسکوالاســتیک محکمــی مــی‌شــود کــه بــه طــور موقــت جلــوی نفــوذ، نشــتی و جریــان آب را خواهــد گرفــت.

ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده AQUAFIN–IC

مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد .

آنی گیر آب بندکننده FIX 10–S

مــاده ای پایــه ســیمانی و فاقــد کلرایــد مــی باشــد کــه پــس از اضافــه شــدن آب ســریعاً وارد واکنــش شــده و بــه طــور آنــی ســخت مــی گــردد.

نوار آب بند تقویت کننده درز و ترک ASO–JOINT–TAPE–۲۰۰۰/۲۰۰۰ S

نوعــی کامپوزیــت نویــن اســت کــه از قابلیــت انبســاط، مقاومــت کششــی، خاصیــت آب‌بنــدی ضمــن قابلیــت عبــور بخــار آب برخــوردار مــی‌باشــد. ایــن مــاده خشــک شــدن ســریع چســب‌هــای کاشــی بــا محتــوی آب ( آبــدار) و لایــه‌هــای آب‌بنــد را تضمیــن نمــوده و در برابــر مــواد خورنــده بســیار مقــاوم اســت.

آب بند پلیمری دو جزئی الاستیک AQUAFIN–۲K/M

یک پوشش دو جزئی الاستومری پایه سیمانی منعطف و اصاح شده با پلیمر است که  جهت حفاظت و آب بندی سطوح بتنی ، سیمانی ، آجری و برخی سنگ های طبیعی بکار می رود. این ماده همچنین دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک ها می باشد.

ملات آب بند کننده AQUAFIN–۱K

مــاده آب‌بندکننــده پایــه ســیمانی تک جزیی غیــرمنعطــف متشــکل از ماســه کوارتــز، ســیمان پرتلنــد و افزودنی مــی‌باشــد. که پس از سخت شدن، لایه ای کاملاً آب‌بند بر روی سطح مورد نظر تشکیل می‌دهد.