فرودگاه بین المللی امام خمینی

23 اسفند 1394, 6:35 ب ظ
منتشرشده در پروژه ها

ترمیم نقاط آسیب دیده رویه بتنی باند فرودگاه

افزودنی های روان کننده بتن

21 اسفند 1394, 1:22 ب ظ
منتشرشده در مقالات وخبرنامه

ســالهای زیــادی اســت کــه بتــن بــه عنــوان یکــی از مصالــح ســاختمانی مهــم بــا مقاومــت فشـاری مناسـب در سـاخت سـدها ، پـل هـا ، تونـل هـا ، راه هـا ، سـاختمان هـا ، اسـکله هـا، بــرج هــا و دیگــر ســازه هــا کاربــرد فــراوان دارد .