×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
یـک نـوع ماسـتیک تـک جزئـی و گـرم اجـرا بـر پایـه قیـر اصـاح شـده بـا پلیمرهـا اسـت کـه جهـت ترمیـم ترکهـای سـطحی آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنیـن ممانعـت از نفـوذ آب و یـخ زدگـی در جـاده هـا بـه کار مـی رود.
پوشـش دو جزئـی %100 جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. خـواص عالـی آن نظیـر مقاومـت در برابـر خوردگـی، مقاومـت شـیمیایی و مکانیکـی بالا، مقاومت سایشـی، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـأ متمایـز مـی کنـد.
پوشـش پلـی یورتـان BG202 POLYPIPE بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت. ایـن محصـول دو جزئـی و 100 %جامـد جایگزیـن مناسـبی بـرای پوششـهای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. پلـی یورتـان آروماتیـک بـه همـراه کولتـار کـه در سـاختار ایـن محصـول بـه کار رفتـه اسـت مقاومتهـای شـیمیایی، حرارتـی و خوردگـی بالایی را از خـود بـه نمایـش میگذارند.ویسـکوزیته مناسـب ایـن پوشـش بـه آن قابلیـت نفـوذ بـالا بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح بخشـیده و بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100 %جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یورتــان خالــص ، دو جزئــی و 100 %جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن نـوع پلـی یورتـان آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی و خوردگـی خوبـی برخـوردار بـوده و در کنـار پوشـش دهـی مناسـب ، قابلیـت نفـوذ بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح را دارا مـی باشـد. بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.
پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد.
ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت.
REMI-AIR–LP یـک حبـاب سـاز بتـن اسـت کـه بـرای تمـام بتـن هـای کلاس XF1 تـا XF4 بـر اسـاس آییـن نامـه EN 206 در شــرایط یــخ بنــدان و قرارگیــری در معــرض ســیکل یــخ / ذوب و نمــک هــای یــخ زدایــی مناســب مــی باشـد. مطابق : DIN EN 934–2:T5
افزودنی مایع OC17- Freeze PROTECTION به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می گیرد. همچنین از این ماده می توان به منظور افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن استفاده نمود .
REMICRETE-G650 یــک افزودنــی فــوق روان کننــده بــا کارایــی بــالا و کاهنــده آب قــوی مــی باشــد کــه بــرای سـاخت بتـن بسـیار روان بـا خاصیـت حفـظ اسـلامپ طراحـی شـده اسـت. هنگامـی کـه ایـن افزودنـی بـه مخلـوط بتــن اضافــه مــی شــود بــر روی ذرات ســیمان جــذب شــده و بــا ایجــاد خاصیــت دافعــه بســیار شــدید منجــر بــه کاهـش مقــدار آب مــورد نیـاز مخلــوط بتــن مـی گـردد.
 مــاده افزودنــی کاهنــده آب بســیار قــوی بــا کارایــی بــالا و مناســب بــرای بتــن ریــزی در آب وهــوای مختلــف بــر پایــه پلــی کربوکســیلات مــی باشــد. این مــاده بــر پایــه نســل ســوم پلیمرهــای اتــر پلــی کربوکســیلات ســدیم بــا عملکــرد بــالا اســت کــه بــه خوبــی ذرات ســیمان را پخــش کــرده و از کلوخــه شــدن آن جلوگـیــری مـی نمایـد و بدیـن ترتیـب آب اختـلاط موثرتـر عمـل خواهـد کـرد. همچنیـن ایـن محصـول حـاوی مـوادی اســت کــه رونــد کســب مقاومــت اولیــه بتــن را تســریع مــی نمایــد.
یــک افزودنــی دیرگیــر کننــده بــا خاصــــــیت فــــــوق روان کــــــنندگی قــــــوی برپایــه لیگنــو ســولفونات مــی باشــد. BETOCRETE-G3000 بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مناســب تولیــد بتــن بــا کیفیــت بــالا در آب و هــوای معتــدل و گــرم بــا کارایــی خــوب، افزایــش مقاومــت اولیــه و نهایــی بتــن تــوام بــا خاصیـت دیرگیـری بتـن جهـت امـکان انتقـال بتـن بـه فواصـل طولانـی و نیـز قابلیـت اسـتفاده از مـواد پوزولانـی ماننــد میکروســیلیس، خاکســتر بــادی و ســرباره کــوره آهــن گــدازی در بتــن مــی باشــد.
مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .
افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. مطابق : ASTM C494 Type A EN 934–2:T1, T2 ASTMC1017
 افزودنـی BETOCRETE-C18 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی ،کـه ضمـن آب بنـدی یکپارچـه بتـن در تمام جهات ، کاهنده آب قـوی و دیرگیرکننـده نیـز مـی باشـد و طـوری طراحـی شـده اسـت کـه بتـن روان آب بنـد بـا دوام بـالا و کاهنـده آب بـا بهبـود تمـام خـواص فیزیکـی و مکانیکـی آن تولیـد شـود.