×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـات نـرم پایـه سـیمانی اصـاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـاط بـا آب آمـاده مصـرف مـی باشـد.
ASOCERT-IM مـات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.
این پوشش بر پایه اپوکسی پلی آمید بوده و به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین قدرت نفوذ بسیار بالایی دارد و تا عمق زیادی به درون بتن نفوذ می کند. همچنین این پوشش با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطح بتن از خروج گرد و غبار از بتن در اثر سایش جلوگیری کرده و سطح زیرین خود را در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی محافظت می کند. سطح این پوشش قابلیت شستشو داشته و در برابر انواع مواد شیمیایی و شوینده مقاوم است.
ملات نرم پایه سیمانی است که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.
ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.
کفپوش اپوکسی 2250-PFEP بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین بوده و 100 % جامد می باشد. این پوشش با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی و فلزی و همچنین سیستم هایی نظیر اپوکسی و پلی یورتان، برای پوشش دهی کف بتنی و فلزی سالن ها بسیار مناسب است.سازگاری آن با شرایط مختلف آب و هوایی، حساسیت پایین آن به شرایط محیطی، قابلیت اعمال آسان، مقاومت شیمیایی بسیار بالا در مقابل آب، مواد شیمیایی، روغن ها، اسیدها، قلیاها و حال های نفتی و آروماتیک کاربرد این پوشش را بسیار گسترده کرده است.
محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.
ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد. چسـبندگی مناسـب بـه سـطوح بتنـی ،فـولادی و چوبی،انعطــاف پذیــری بــالا، ســختی مناســب و مقاومــت شــیمیایی و میکروبــی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول هســتند.
به منظور پر کردن درزهای عمیق طراحی شده است.این ماده به PU درزگیر دوجزئی پلی یورتان 2371 صورت 100 % جامد بوده و در ساختار آن هیچ حلالی به کار نرفته است چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی ،فولادی و چوبی،انعطاف پذیری بسیار بالا ،مقاومت شیمیایی بالا از مهمترین ویژگیهای این محصول می باشد.
هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.
نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . نـوار PolyWrap از پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص تشـکیل شـده اسـت کـه عـاوه بـر اینکـه مقـرون بـه صرفـه مـی باشـد ، بـدون نیـاز بـه تعمیـر و نگهـداری ، حفاظـت طولانی مدتـی را در برابـر آب ، نمـک ، ترکیبـات قلیایـی و اسـیدی ایجـاد مـی نمایـد . ایـن سیسـتم شـامل سـه جـزء پرایمـر ، ماسـتیک و نـوار ضـد خوردگـی بـر پایـه پترولاتیـوم بـوده و بـا توجـه بـه همخـوان بـودن اجـزاء و همچنیـن انـدود بـودن کامـل الیـاف ، سیسـتم فـوق بـه صـورت یـک سیسـتم یکپارچـه درآمـده در نتیجـه نگرانـی هـای مـا را از وجـود درز و یـا ضعـف در پوشـش بـه حداقـل مـی رسـاند.
ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سیالات گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد. با ASTM D1190 مطابقت دارد .
عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر است که به دلیل داشتن انعطاف پذیری ، خمش در سرما و چسبندگی بالا کیفیت بسیار مناسبی دارد. ین نوار با لایه های پلی استر نبافته(woven- non )و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است. رویه خارجی : فیلم پلی اتیلن یا پودرهای معدنی رویه داخلی : فیلم پلی اتیلن