پوشش پلی یورتان
POLYPIPE BG102

پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102  جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100 %جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت.

ایــن محصــول پلــی یورتــان خالــص ، دو جزئــی و 100 %جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن نـوع پلـی یورتـان آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی و خوردگـی خوبـی برخـوردار بـوده و در کنـار پوشـش دهـی مناسـب ، قابلیـت نفـوذ بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح را دارا مـی باشـد. بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.

مصارف :

 • خطوط لوله مدفون در خاک یا روی زمین
 • شیر آلات و نقاط سر جوش
 • تجهیزات نیروگاهی ، پتروشیمی و پالایشگاهی
 • پوشش کلیه سازه های فلزی با اشکال نامنظم
 • تعمیر نقاط آسیب دیده پوشش

خواص و مزایا :

 • 100 %جامد با درصد مواد فرار )VOC )برابر صفر
 • مقاوم در برابر اکثر حلال ها ، اسیدها و قلیاها
 • دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 • دارای نفوذ پذیری کم
 • قابل اعمال و تعمیر آسان و در محل
 • قابل اعمال با برس
 • دارای سختی مناسب
 • مقرون به صرفه
 • بدون نیاز به پرایمر

 

دستورالعمل مصرف:

اختلاط مواد : پوشـش پلـی یورتـان BG102 POLYPIPE دو جزیـی میباشـد ، بـا توجـه بـه 100 %جامـد بـودن محصـول ، توصیـه مـی گـردد از اضافـه نمـودن حـال در هـر شـرایطی بـه هـر یـک از اجـزاء خـودداری گـردد. پـس از اضافـه نمـودن جـزء B بـه جـزء A ، بایـد بـا کمـک میکسـر مناسـب ، فرآینـد اختـاط کامـل انجـام گیـرد تـا ترکیبـی همگـن و یکنواخـت حاصـل شـود. بـه هیـچ عنـوان از لـوازم آلـوده بـرای اختـاط اسـتفاده نگـردد.

آماده سازی سطح : سـطح بایـد تمیـز و عـاری از هرگونـه گـرد و غبـار و ذرات سسـت باشـد، قبـل از اعمـال پوشـش توصیـه مـی گـردد بـا کمـک یـک دسـتمال تمیـز و حـال اسـتون ، چربـی هـای سـطح پـاک شـود. سـند بلاسـت سـطح تـا رسـیدن بـه پروفایـل مناسـب حداقـل 70-50 میکـرون توصیـه مـی شـود.

سپس با توجه به وسعت سطح و روش اعمال ، می توان با کمک برس، فرایند پوشش دهی را آغاز نمود. جهت حصول ضخامت ، پوشش در چند لایه و با رعایت زمان خشک شدن سطحی اعمال شود .

موارد ایمنی : تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت ، دســت و ســایر ســطوح بــدون پوشــش اســتفاده نماینــد.

توصیه : پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود و اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

انبارداری : نگهداری محصول 24 ماه در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است.