وشش پلی یورتان تار براش گرید
POLYPIPE BG202

پوشـش پلـی یورتـان BG202 POLYPIPE بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت.

ایـن محصـول دو جزئـی و 100 %جامـد جایگزیـن مناسـبی بـرای پوششـهای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. پلـی یورتـان آروماتیـک بـه همـراه کولتـار کـه در سـاختار ایـن محصـول بـه کار رفتـه اسـت مقاومتهـای شـیمیایی، حرارتـی و خوردگـی بالایی را از خـود بـه نمایـش میگذارند.ویسـکوزیته مناسـب ایـن پوشـش بـه آن قابلیـت نفـوذ بـالا بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح بخشـیده و بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو اعمـال مـی گـردد.

 مصارف :

خطوط لوله مدفون در خاک، روی زمین، مغروق در آب

شیر آلات و نقاط سر جوش

تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی

پوشش کلیه سازه های فلزی با اشکال نامنظم

تعمیر نقاط آسیب دیده

مواردی که مقاومت شیمیایی بالا نیاز می باشد

خواص و مزایا :

100 %جامد با درصد مواد فرار )VOC )برابر صفر

مقاوم در برابر حلال ها ، اسیدها و قلیاها

دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی

دارای نفوذ پذیری کم و سختی مناسب

قابل اعمال و تعمیر آسان و در محل

قابل اعمال با برس و مقرون به صرفه

دارای سختی مناسب

دستورالعمل مصرف:

اختلاط مواد :

BG202 POLYPIPE بـه صـورت دو جزئـی مـی باشـد، بـا توجـه بـه 100 %جامـد بـودن محصـول، توصیـه مـی گـردد از اضافـه نمـودن حـال در هـر شـرایطی بـه هـر یـک ازاجـزاء خـودداری گـردد.

ابتـدا جـزء A بـه صـورت جداگانـه همـزده شـود تـا بـه حالـت یکنواخـت برسـد. پـس از اضافـه نمـودن جـزء دوم، بایـد بـا کمـک همـزن مناسـب و بـا دور پاییـن )حـدود rpm 400 ،)فرآینـد اختـاط کامـل انجـام گیـرد تـا ترکیبـی همگـن و یکنواخـت حاصـل آید.بـه هیـچ عنـوان از لـوازم آلـوده بـرای اختـاط اسـتفاده نگـردد.

آماده سازی سطح :

سطح باید تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و ذرات سست باشد، قبل از اعمال پوشش توصیه میگردد با کمک یک دستمال تمیز و حلال استون، چربی های سطح پاک شود.سندبلاست سطح تا رسیدن به پروفایل مناسب حداقل70 - 50 میکرون توصیه می شود.

سپس با توجه به میزان سطح و روش اعمال، میتوان با کمک قلم مو و برس فرآیند پوشش دهی را آغاز نمود.

شرایط محیطی اعمال:

در حین اعمال باید دمای سطح حداقل 3 بالاتر از نقطه شبنم بوده و رطوبت نسبی محیط کمتر از 85 %باشد.

زمان مجاز مصرف پس از اختلاط برای این پوشش تحت تاثیر دما می باشد، بنا براین هرچه دما بالاتر باشد این زمان کاهش می یابد.

ترمیم مواضع معیوب:

سطح تحت ترمیم بایستی تمیز و زبر گردیده و BG202 POLYPIPE با کمک برس یا کاردک در چند مرحله تا حصول ضخامت مناسب بر آن اعمال گردد.

موارد ایمنی :

تماس با پوست یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژی شود. پرسنل کاربر باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش ضد مواد شیمیایی پوشیده و از کرم محافظتی روی پوست صورت، دست و سایر اعضاء بدون پوشش استفاده نمایند.

توصیه:

پیش از زمان اعمال از باز کردن در ظرف و تماس مواد با رطوبت خودداری شود. اطمینان از سیل بودن کامل ظرف بعد از مصرف الزامی است.

انبارداری:

نگهداری محصول 12ماه در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است.