ایــن پوشــش بــر پایــه اپوکســی پلــی آمیــد دوجزیــی بــوده و بــه عنــوان لایه رویــه جهــت افزایــش طــول عمــر و مقاومـت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر جریـان آب مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن پوشـش قابلیـت مصـرف بـه عنـوان لایه نهائـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد و بـر روی آسـتریهای اتیـل سـیلیکات و کلیـه آسـتریهای اپوکسـی قابـل اعمـال اسـت. همچنیـن مـی توانـد لایه میانـی مناسـبی جهـت رویـه پلـی یورتـان باشـد.با AWWA–C210 مطابقت دارد .
ایـن پوشـش بـر پایـه رزیـن کلروکائوچـو بـه همـراه پلاستیسـایزر کلـردار طراحـی شـده و چسـبندگی بسـیار بالایی بــه ســطوح بتنــی دارد. مقاومــت ایــن پوشــش در برابــر محلــول هــای کلــردار نظیــر آب اســتخر بســیار بالاست. ایـن پوشـش تـک جزیـی بـوده و کاربـرد آن بسـیار آسـان اسـت و حساسـیت آن هنـگام اعمـال نسـبت بـه شـرایط محیطـی بسـیار پاییـن مـی باشـد.
ایـن لاک بـر پایـه رزیـن آکریلیـک ترموپلاسـتیک بـوده و بـا داشـتن ظاهـر بـراق و مقاومـت هـای جـوی، مکانیکـی و شـیمیایی مناسـب بـرای محافظـت سـطوح بتنـی و فلـزی در معـرض نـور آفتـاب ، بـاد و بـاران مناسـب اسـت.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکHT Nukote جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی و ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایـن محصـول پیشـرفته بـر پایـه پلـی یوریای خالص ، دو جزئی و 100 %جامد اسـت که مشـکلات ناشـی از رطوبت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگی سیسـتمهای مرسـوم در آن به حداقل رسـیده اسـت. این پوشـش با داشـتن زمان پخت بسـیار کوتاه امکان برگشـت به سـرویس سـازه پوشـش داده شـده را به حداقل ممکن می رسـاند. مقاومـت مکانیکـی بسـیار عالـی، مقاومـت شـیمیایی خـوب ، دوام حرارتـی ، مقاومـت مناسـب در برابـر UV از جملـه مزایـای ایـن پوشـش محسـوب مـی گـردد .
ایـن پوشـش بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت.از جملـه مهمتریــن خــواص ایــن پوشــش مــی تــوان بــه کیفیــت بــالا، چســبندگی خــوب، مقاومــت UV و خــواص مکانیکــی مناسـب اشـاره نمود.ایـن پوشـش چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان دارد.
پوشـش اپوکسـی flake Glass پوششـی دوجزیـی بـا درصـد جامـد بـالا اسـت کـه بـه عنـوان یـک پوشـشBarrier عمـل مـی کنـد کـه ایـن خاصیـت Barrier آن ناشـی از پرکننـده هـای ورقـه ای شیشـه ای تقویـت یافتـه اسـت. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بـالا بـه سـطوح فلـزی و بتنـی و سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان ، همچنیـن مقاومـت شـیمیایی بـالا بـه عنـوان لایه میانـی ،نهایـی و یـا مسـتقیما بـر سـطح بتـن و فـولاد قابـل اسـتفاده بـوده و بـرای حفاظـت سـطوح بتنـی و فلـزی بـه کار مـی رود.
ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانـی و همچنیـن رویـه جهـت افزایش طول عمر و مقاومت شـیمیایی و مکانیکی بیشـتر سیسـتم رنگ در برابر عوامل مختلف اسـتفاده می شـود. ایـن محصـول بعنـوان لایه نهایـی سیسـتم اپوکسـی در مـواردی کـه مقاومـت در برابـر UV مـورد نیـاز نباشـد قابـل اسـتفاده اسـت . در شـرایطی کـه مقاومـت UV مـورد نیـاز باشـد باید از پوشـش پلی یورتـان 4100-PFPU اسـتفاده کرد.
آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چندمنظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت آبـی تحـت شـرایط غوطـه وری جزئـی و کامـل و نیـز عـدم تاثیـر بـر مـزه و طعـم آب در تمـاس بـا پوشـش اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا آب یـا خشـک بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش بـه فـاز آبـی هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب در تمـاس بـا خـود نداشـته و در نتیجـه بعنـوان زیـر لایه سیسـتم هـای آب شـرب گزینـه ای مناسـب اسـت.