رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید
PFEP–2125

وششـی بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد طراحـی شـده و حـاوی ترکیبـات نفتـی )کولتـار اصـاح شـده( مـی باشـد و جهــت حفاظــت ســطوح فــولادی و ســیمانی در محیــط هــای دریایــی، محیطهــای خورنــده و زیــر خــاک مــورد مصــرف قـرار مـی گیـرد.

ایـن محصـول مقاومـت خوبـی نسـبت بـه آب معمولـی و آب دریـا دارد امـا اسـتفاده از آن در مجـاورت اسـیدها، قلیاهــا، حلالهای آروماتیــک، حلال های اکســیژن دار و دمــای بــالای 80 +توصیــه نمــی شــود. ایــن پوشــش بــه دلیــل داشــتن کولتــار اصــاح شــده در برابــر حمــات میکروبــی و باکتریهــا بســیار مقــاوم اســت.

 مصارف :

پوشـش مناسـب جهـت محافظـت سـازه هـای فلـزی در محیـط هـای دریایـی و میـدان هـای نفتـی نظیـر کـف و بدنـه کشـتیها، اسـکله هـا، خطـوط لولـه، مخـازن آب غیـر شـرب ، برجهـای خنـک کننـده، دریچـه هـای سـد.

خواص و مزایا :

مقاومت خوردگی عالی

مقاومت مناسب در برابر آبهای آلوده شیمیایی

چسبندگی عالی به فلز و بتن

سختی ، قابلیت ضربه خوری و انعطاف پذیری مناسب

مقاومت بالا در برابر عوامل خورنده خاک و فاضلاب

مقاومت بالا در برابر حملات میکروبی ، باکتری ها ، خزه ها و میکروارگانیسم ها

 

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن و رطوبت باشد.

عمـل تمیـز کاری توسـط شـوینده هـای مناسـب انجـام مـی شـود.چنانچه سـطح کار صـاف و صیقلـی باشـد)اعمال بـر روی پرایمـر(، توسـط سـنباده یـا ابـزار مناسـب دیگـر سـطح را سـائیده و سـپس حـال شـویی مـی کنیـم و بعـد از اطمینـان از پـرش حـال رنـگ اعمـال مـی شـود. در صورتـی کـه رنـگ مسـتقیماً بـر روی سـطح اعمـال مـی شـود، ابتـدا سـطح را کامـاً آمـاده سـازی نمائیـد. جهـت سـطوح فلـزی سندبلاسـت تـا درجـه 1/2 Sa2 توصیـه مـی شـود.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 10 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد .

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح، ابتـدا جـزء A جداگانـه بـا همـزن مناسـب هـم زده شـود تـا مخلـوط یکنواختـی حاصـل شود.سـپس دو جـزء رنـگ را بـه نسـبت اختـاط معیـن )مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود. جهـت رقیـق نمـودن رنـگ تینـر 950– Tرا بـه تدریـج اضافـه نموده بـه هـم بزنیـد تـا ترکیـب یکنواختـی حاصـل شـود.

ایـن رنـگ توسـط اسـپری معمولـی یـا بـدون هـوا قابـل اعمـال بـوده و قسـمتهای رنـگ نشـده و آسـیب دیـده در مسـاحتهای کـم بـا قلـم مـو ترمیـم میشـوند. در محیطهـای بسـته تهویـه هـوا در خـال اعمـال رنـگ ضـروری اسـت. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر 950-T شستشو دهید.