آستری زینک ریچ اپوکسی پلی آمید –دوجزئی
PFZP–2001

آســتری بــر پایــه رزیــن اپوکســی و ســخت کننــده پلــی آمیــد کــه بعنــوان اولیــن لایه جهــت محافظــت ســطوح فلــزی در برابــر عوامــل خورنــده مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد. ایــن محصــول بــا خــواص کاربــردی مناســب و کیفیـت بالا علاوه برداشـتن خـواص عمومـی اپوکسـی هـا، محافظـت گالوانیکـی ویـژه ای نیـز ایجـاد مـی نمایـد. در صـورت آسـیب دیـدن فیلـم رنـگ، پـودر روی موجـود در رنـگ حفاظـت کاتـدی ایجـاد کـرده و از گسـترش خوردگـی جلوگیـری مـی نمایـد.

 

 

مصارف :

بعنــوان آســتری جهــت رنــگ آمیــزی ســازه هــای فلــزی، ســطوح خارجــی مخــازن و لولــه هــا در پالایشــگاهها، پتروشـیمی هـا و نیروگاههـا ، محیطهـای صنعتـی و دریایـی، بدنـه و عرشـه کشـتی هـا، تاسیسـات تصفیـه فاضـاب و فرآیندهــای شــیمیائی.

خواص و مزایا :

  • خواص ضد خوردگی عالی
  • قابل مصرف با گستره وسیعی از رنگهای رویه
  • مقاومت خوب در برابر شرایط جوی، آب و سایش
  • چسبندگی عالی

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

ســطح زیــر کار بایــد تمیــز و عــاری از هــر گونــه آلودگــی، چربــی، روغــن، گــرد و غبــار، زنــگ زدگــی، بقایــای رنــگ قبلـی و رطوبـت باشـد. جهـت سـطوح فـولادی و آهنـی، سـطح بایـد تـا درجـه اسـتاندارد Sa2 سندبلاسـت گـردد. درشــرایط حــاد ماننــد غوطــه وری در آب تــا 1/2 2 Sa توصیــه میشــود. پــس از زدودن غبــار ناشــی ازسندبلاســت عمـل رنـگ آمیـزی بالفاصلـه صـورت گیـرد.

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 10 +تا 50 +درجه سانتی گراد باشد.

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح ،ابتـدا جـزء A بـه صـورت جداگانـه بـا همـزن مناسـب همـزده شـود و سـپس دو جـزء رنـگ را بـه نسـبت اختـاط معیـن )مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و بـا همـزن مناسـب کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود.

جهـت رقیـق نمـودن رنـگ تینـر 950-Tرا بـه تدریـج اضافـه نمـوده بـه هـم بزنیـد تـا ترکیـب یکنواختـی حاصـل شـود.

مخلوط را دائماً هم بزنید تا پودر روی رسوب ننماید. ایـن رنـگ توسـط اسـپری معمولـی یـا بـدون هـوا قابـل اعمـال بـوده و قسـمتهای رنـگ نشـده و آسـیب دیـده در مسـاحتهای کـم بـا قلـم مـو ترمیـم مـی شـوند. در محیطهای بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.

پس از اتمام کار ، بالفاصله کلیه تجهیزات را با تینر اپوکسی 950-T شستشو دهید .

* نکتـه:

در تمـام طـول مـدت پاشـش رنـگ بـر روی سـطح ، مخلـوط بایـد هـم زده شـود کـه از کلوخـه ای شـدن و

غیـر یکنواختـی رنـگ جلوگیـری گـردد.