×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستيک کرک سيل بيتومن رابر گرم اجرا
Crackseal-HM1000

یـک نـوع ماسـتیک تـک جزئـی و گـرم اجـرا بـر پایـه قیـر اصـاح شـده بـا پلیمرهـا اسـت کـه جهـت ترمیـم ترکهـای سـطحی آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنیـن ممانعـت از نفـوذ آب و یـخ زدگـی در جـاده هـا بـه کار مـی رود.

مصارف :

پر کردن ترکهای سطحی در خیابانها و جاده های درون و برون شهری ، باند فرودگاهها ، پارکینگهای طبقاتی

آب بندی و پوشش دهی کلیه ترکها و درزهای ایجاد شده در آسفالت به جهت حفظ آسفالتهای قدیمی

درزبندی کلیه سازه های بتنی و سطوح آسفالته

درزبندی کانالها و سازه های آبی

به عنوان یک چسب گرم جهت چسباندن قطعات فلزی ، بتنی و چوبی

 

خواص و مزایا :

  • غیر سمی
  • مانع نفوذ آب به زیر سطح آسفالت
  • چسبندگی عالی به آسفالت و بتن، بدون نیاز به پرایمر
  • مقاومت بالا در برابر شرایط جوی
  • پایدار در محیطهای گرمسیر و سردسیر
  • چسبندگی و برگشت پذیری مناسب و تحمل تنش ها، انبساط و انقباض در لایه های آسفالت و بتن
  • قابل مصرف در شرایط آب و هوائی مختلف
  • مقاومت سایشی خوب

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطوح :

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه گرد و غبار یا ذرات چسبنده سست باشد. جهت تامین نفوذ بهتر ، ترکهای ریز به وسیله برش بازگردند .

گرم کردن :

حـرارت دهـی ماسـتیک در حمامهـای روغـن تحـت کنتـرل یـا ظرفهـای دوجـداره دارای همـزن تـا دمـای 5+-180 انجـام شـده تـا مخلوطـی همگـن و قابـل ریـزش حاصـل آیـد. انتقـال حـرارت بـه تمـام روغـن و مـاده ذوب شـده بایـد بـا ترموسـتات کنتـرل شـود. در غیـر ایـن صـورت خطـر ببالا رفتـن بیـش از حـد دمـا وجـود دارد و ممکـن اسـت مـاده قبـل از ریختـن بـه صـورت جامـد درآیـد.

بهتــر اســت ابتــدا مقــدار کمــی از ماســتیک در دیــگ گــرم کــن ریختــه شــده و پــس از ذوب اولیــه بــه تدریــج ماســتیک اضافــه شــود .

اعمال :

اعمـال ماسـتیک توسـط دسـتگاه ذوب کننـده دارای پمـپ و یـا رابـط و نـازل هـای مخصـوص انجـام مـی شـود و در مـوارد حسـاس یـا کارهـای جزئـی از سـطلهای فلـزی درپوشـدار مخصـوص اسـتفاده مـی گـردد.

نکات مهم :

در هنـگام کار از دسـتکش و عینـک ایمنـی اسـتفاده شـود. در صـورت تمـاس مـواد بـا چشـم، سـریعاً بـا آب فـراوان شستشـو داده و در صـورت نیـاز بـه پزشـک مراجعـه شـود.