×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

رزین تزریقی فوم ساز پلی اورتان-تک جزئی- واکنش دهنده با آب
BAYCOPUR(ASOPUR)-1K

ASOPUR-1K یـک مـاده تزریقـی تـک جزئـی بسـیار فعـال بـرای جلوگیـری از نشـت آب در تـرک هـا و یـا محیـط متخلخـل مـی باشـد.

ASOPUR-1K در اثـر تمـاس بـا آب بوسـیله افزایـش حجـم بـه یـک فـوم ویسکولاسـتیک محکـم تبدیـل مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی فشـار هیدرواسـتاتیک بـالا بـا شـدت جریـان زیـاد را میگیـرد.

ASOPUR-1K در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز سـازگار مـی باشـد. بـر روی سـطوح کامـاً خشـک، مـوادبلاافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد، امـا در اثـر رطوبـت هـوا و خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.

 مصارف :

  • تزریق در ترک ها و درزهای حاوی آب در بتن،مصالح بنایی و خاک
  • متوقف کردن و نشت آب از ترکها، درزها و غیره
  • تحکیم سنگریزه ها و خاک
  • تثبیت خاک و انکرینگ
  • پیش تزریق در زمینهای ماسه ای و سنگ های ترک خورده
  • برای توقف نشت آب در پوشش سطح بتنی تونل و دیوارهای دیافراگمی

 

آماده سازی محصول:

ASOPUR-1K بـا آب و رطوبـت هـوا وقتــی کـه 10-2 %کاتــالیزور بـا جـزء رزیـن آن مخلـوط مـی شـود واکنـش می دهـد. بنابرایـن احتمـال تشـکیل یـک پوسـته بـر سـطح مایـع در ظـروف دربـاز وجـود خواهـد داشـت. ایـن فیلـم برفرآینـد تزریـق تاثیرگـذار نمـی باشـد.

بـه طـور کلـی ASOPUR-1K توسـط نـازل هـای تزریـق یـا پمـپ هـای دسـتی در تـرک هـای حـاوی آب ، تزریـق مـی شـود. ASOPUR-1K در تمـاس بـا آب تشـکیل فـوم داده و سـخت مـی شـود. اگـر میـزان آب موجـود در ناحیـه ای کـه قـرار اسـت آب بنـد شـود ناکافـی باشـد، مقـداری آب بـرای شـروع واکنـش تزریـق مـی شـود.

دستورالعمل مصرف :

در اطراف محل نیازمند به تزریق در فواصل 25 سانتیمتری سوراخ ایجاد شود.

نواحی سوراخ کاری شده باید با فشار هوای تمیز، پاک شوند.

پکرهای تزریق در محلشان نصب شوند.

ASOPUR-1K با دستگاه مناسب تزریق شود. در مورد ترک های عمودی، تزریق از پائین و در مورد ترک های افقی، تزریق از سمت چپ آغاز شود.

در صورت لزوم پکر ها پس از سخت شدن برداشته شوند و محل سوراخها با RS-ASOCRET ،پر شوند. استفاده از کاتالیزور با درصدهای مختلف، امکان حصول زمان واکنش متنوع را بسته به شرایط پروژه مهیا می نماید. این امر عملیات اجرا را آسانتر کرده و میزان مصرف مواد را کاهش می دهد. میزان مصرف کاتالیزور باید تحت کنترل باشد. توصیه می شود قبل از شروع کار در ظرفی زمان واکنش 1K-ASOPUR در شرایط محیط امتحان شود.پس از آن می توان نسبت به میزان مصرف کاتالیزور و فشار بسته به فشار نشتی آب تصمیم گیری شود.

نسبت مصرف کاتالیزور به جزء رزین محصول ASOPUR-1K ، 2 تا 10 درصد است، لذا در تمام پروژه ها لازم  نیست که کل کاتالیزور مصرف شود. 10 درصد فقط در شرایط بسیار حاد و فشارهای فوق العاده بالا مصرف می شود.

در مورد نشتی های کوچک و ترک های موئین، که زمان بیشتری جهت واکنش رزین پلی یورتان امکان پذیر است، 2 تا 4 درصد کاتالیزور اضافه می شود.

حد متوسط میزان مصرف کاتالیزور در نشتی های معمول و درزهای سرد 5 تا 7 درصد می باشد.

نظافت : تجهیزات را بالفاصله پس از استفاده به طور کامل با حالل مناسب تمیز کنید. پس از به پایان رسیدن کار و یا ایجاد شدن وقفه در کار، تجهیزات تزریق باید تمیز شوند. مواد نباید درون ابزار خشک شوند. محلول تمیز کننده باید دارای نقطه اشتعال بالای 21 +درجه سانتیگراد باشند.

مواد اضافی باقیمانده تزریق را به بیرون پمپ کنید. از خشک شدن مواد درون تجهیزات تزریق ممانعت شود. محفظه با حلال مناسب تمیز شستشو شود.

پمپ تزریق، محفظه و تیوب ها به مدت 5 تا 10 دقیقه با محلول مناسب شستشو شوند.

پس از آن، محلول شستشو درون ظرف پمپ می شود، و دوباره با محلول مناسب شستشو شوند.

در مورد زمان های توقف طولانی تر، پمپ، محفظه و تیوب ها باید با روغن فلاشینگ پر شوند.

قبل از استفاده مجدد از ابزار تزریق، روغن های اضافی باید پاک شوند.

ایمنی و بهداشت :

ASOPUR-1K  پس از کیورینگ به صورت فیزیولوژیکی بی ضرر است. جزء مایع مضر است; نماد Xn و X