جمعه, 21 اسفند 1394 ساعت 12:27
خوردگــی عبارتســت از تخریــب مــواد ، عمدتــاً فلــزات ، در نتیجـه واکنـش بـا محیـط. خوردگـی پدیـده ای طبیعـی اسـت و ازقوانیــن طبیعــت تبعیــت مــی نمایــد .
منتشرشده در مقالات وخبرنامه
جمعه, 21 اسفند 1394 ساعت 12:05
خوردگی پدیده مخربی است که هر روزه شاهد اثرات مخرب بر سیستم های ساخته شده به دست بشر بوده و هستیم . پدیده ای که عدم توجه به آن استقبال از خطر ، اتلاف سرمایه ،…
منتشرشده در مقالات وخبرنامه