جمعه, 21 اسفند 1394 ساعت 12:16
در حال حاضر بتن مهمترین و پر مصرفترین ماده در سازه های مدرن و مهندسی عمران به شمار می آید . اکثر سدها ، تونلها ، کانالها ، پلها ، پایلها ، خطوط لوله، سقفها، جاده…
منتشرشده در مقالات وخبرنامه