یکشنبه, 23 اسفند 1394 ساعت 18:35
ترمیم نقاط آسیب دیده رویه بتنی باند فرودگاه
منتشرشده در پروژه ها
جمعه, 21 اسفند 1394 ساعت 13:22
ســالهای زیــادی اســت کــه بتــن بــه عنــوان یکــی از مصالــح ســاختمانی مهــم بــا مقاومــت فشـاری مناسـب در سـاخت سـدها ، پـل هـا ، تونـل هـا ، راه هـا ، سـاختمان هـا ، اسـکله هـا، بــرج هــا…
منتشرشده در مقالات وخبرنامه