×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.
گروت سیمانی آماده مصرف پودری است. پس از افزودن آب به ملاتی روان تبدیل می شود. این محصول فاقد جمع شدگی بوده و در دو مرحله منبسط می شود. قابل مصرف جهت گروت ریزی ، تسطیح و پر نمودن گودیها در زیر صفحه ستون ، زیر ریل جرثقیل ، ستونهای پیش ساخته و سایر موارد می باشد .
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.
ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــلال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد. چسـبندگی مناسـب بـه سـطوح بتنـی ،فـولادی و چوبی،انعطــاف پذیــری بــالا، ســختی مناســب و مقاومــت شــیمیایی و میکروبــی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول هســتند.
درزگیـر دوجزئـی پلـی یورتـان PU 2371 بـه منظـور پـر کـردن درزهـای عمیـق طراحـی شـده اسـت.این مـاده بـه صــورت 100% جامــد بــوده و در ســاختار آن هیــچ حلالــی بــه کار نرفتــه اســت چســبندگی بســیار بــالا بــه ســطوح بتنــی ،فــولادی و چوبی، انعطــاف پذیــری بســیار بــالا ،قابلیــت برگشــت پذیــری کامــل تــا بیــش از 300% ازدیــاد طول، مقاومــت شــیمیایی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول مــی باشــد.
هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.
POLYPIPE NOVA 150 یـک پوشـش تـک لایـه ، 100% جامـد ، مقـاوم شـیمیائی و قابـل اعمـال در یـک لایـه بـا ضخامـت بـالا (High build) بـوده کـه بطـور خـاص بـرای پوشـش دهـی ، تعمیـرات و احیـاء خطـوط لولـه طراحـی شـده اسـت . دمـای کاربـری ایـن پوشـش جهـت خطـوط لولـه حداکثـر تـا 150+ سانتیگراد مـی باشـد. مقاومــت سایشــی پوشــش (ARO) ، در خطــوط اصلــی ســازگار بــا (FBE) و (CTE) بــوده و بــرای انــواع ســازه هــای فلـزی نیـز بـه کار گرفتـه مـی شـود . ایـن اپوکسـی دو جزئـی و فاقـد حـلال بـوده و بـه سـهولت بـا ضخامـت بیـش از40milsدر یـک پـاس پاشـش بـه دسـت آمـده و بـه هـر دو صـورت دسـتی یـا توسـط اسـپری قابـل اعمـال مـی باشـد.
نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . نـوار PolyWrap از پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص تشـکیل شـده اسـت کـه عـلاوه بـر اینکـه مقـرون بـه صرفـه مـی باشـد ، بـدون نیـاز بـه تعمیـر و نگهـداری ، حفاظـت طولانـی مدتـی را در برابـر آب ، نمـک ، ترکیبـات قلیایـی و اسـیدی ایجـاد مـی نمایـد .
 ایــن محصــول نوعــی درزگیــر بــر پایــه پلــی یورتــان، تــک جزئــی، moisture cure ، کامــلا تیکســوتروپ اســت کــه تحــت تاثیــر واکنــش بــا رطوبــت خشــک شــده و بــه محصــول الاســتیک و نرمــی تبدیــل مــی گــردد. زمــان ســخت شــدن (گیرش) بــه رطوبــت ، دمــا و عمــق درز وابســته اســت. بســته بــه نــوع ســطح اســتفاده از پرایمــر مناســب توصیــه میگــردد.
ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سـياليت گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد. با ASTM D1190 مطابقت دارد .
 عایـق نـواری پیـش سـاخته بـر پایـه قیـر اصـلاح شـده بـا پلیمرهـای ترمـو پلاسـت الاسـتومر اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن انعطـاف پذیـری ، خمـش در سـرما و چسـبندگی بـالا کیفیـت بسـیار مناسـبی دارد. این نوار با لایه های پلی استر نبافته (non- woven) و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است.
يـک نـوع ماسـتيک تـک جزئـي و گـرم اجـرا بـر پايـه قيـر اصـلاح شـده بـا پليمرهـا اسـت کـه جهـت ترميـم ترکهـاي سـطحي آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنيـن ممانعـت از نفـوذ آب و يـخ زدگـي در جـاده هـا بـه کار مـي رود . با ASTM D3405 مطابقت دارد .
يـک نـوع ماسـتيک درزگير بر پايـه کولتـار و رزينهـاي سـينتتيک کـه در برابـر ريـزش سـوخت و حلالهـاي نفتـي مقـاوم بـوده و بـه صـورت گـرم اجـرا مـي شـود. با ASTM D3569 مطابقت دارد .
پوشـش دو جزئـی 100% جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. خـواص عالـی آن نظیـر مقاومـت در برابـر خوردگـی، مقاومـت شـیمیایی و مکانیکـی بالا، مقاومت سایشـی ، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـلا متمایـز مـی کنـد. مطابق استاندارد EN–10289