×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
چسب کاشی پایه سیمانی اصالح شده با مواد پلیمری می باشد. این چسب تا ضخامت 8mm قابل اعمال میباشد.
ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح داخلی و خارجی با خاصیت جمع شدگی (Shrinkage) بسیار کم می باشد. این ملات انعطاف پذیر، خمیری و بادوام از خواص فرآیندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه از ضخامت 6 تا 50 میلیمتر قابل اعمال است.
گـروت RB- Grout نوعـی مـات ترمیمـی و گـروت پرکننـده سـه جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت RB- Grout کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد ASTM C881 و ASTM E1512 را دارا میباشـد و بـرای کاشـت و همپوشـانی میلگردهـا در کـف سـازه هـای بتنـی مصـرف میشـود.
گـروت MB-Grout نوعـی مـلات ترمیمـی و پرکننـده دو جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت MB-Grout کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد P606 بـرای محکـم نمـودن پایـه هـای سـبک قابـل نصـب در سـنگفرش بتنـی فرودگاههـا ، مسـیر عبـور ماشـین و بانـد فـرود هواپیمـا را دارا مـی باشـد.
مـلات نـرم پایـه سـیمانی اصـلاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـلاط بـا آب آمـاده مصـرف می گردد. قابل مصرف جهت استفاده در سطوح عمودی ، افقیو سربار به عنوان ملات ترمیمی حتی در سطوح تحت بارهای داینامیکی بوده و دارای گرید های مختلف با توانایی های متفاوت نیز می باشد .
ASOCERT-IM مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.
ملـات ترمــیمی تک جـزئی، پـایه سیـمانی اصلاح شده با پـلیــمر و الیاف می باشد که به عنوان ملات ترمیمی و پر کننده خلل و فرج سطح تا 30 میلیمتر در یک لایه بکار برده می شود.
ملـات ترمـیمی تک جـزئی پـایه سیـمانی تقـویـت شده با پـلیـمر می باشد که به عنوان ملات ماهیچه کشی و پرداخت کننده نهایی سطح بکار میرود.
ایـن پوشـش بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و بـه دلیـل داشـتن گرانـروی بسـیار پاییـن قـدرت نفـوذ بسـیار بالایـی دارد و تـا عمـق زیـادی بـه درون بتـن نفـوذ مـی کنـد. همچنیـن ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح بتـن از خـروج گـرد و غبـار از بتـن در اثـر سـایش جلوگیـری کـرده و سـطح زیریـن خـود را در برابـر نفـوذ رطوبـت و مـواد شـیمیایی محافظـت مـی کنـد. سـطح ایـن پوشـش قابلیـت شستشـو داشـته و در برابـر انـواع مـواد شـیمیایی و شـوینده مقـاوم اسـت.
ملات نرم پایه سیمانی است که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد. جهت ترمیم سطوح لانه زنبوری ، تخریب های اطراف درزهای انبساط ، درزهای پله ای ، کنج ها ، سطوح تخریب شده و سوراخهای باقیمانده از کورگیری قابل استفاده می باشد .
سـخت کننـده سـطح بـر پایـه کورانـدوم پـودری و ترکیبـی از مـواد شـیمیایی مخصـوص و رنگدانـه هـا مـی باشـد.
ASOTOP-100 سخت کننده سطح بر پایه کوارتز پودری و ترکیبی از مواد شیمیایی مخصوص و رنگدانه ها می باشد.
ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد.
کفپــوش اپوکســی PFEP-2250 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و 100% جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطوح بتنـی و فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان، بـرای پوشـش دهـی کـف بتنـی و فلـزی سـالن هـا بسـیار مناسـب است.سـازگاری آن بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی، حساسـیت پاییـن آن بـه شـرایط محیطـی، قابلیـت اعمـال آسـان، مقاومـت شـیمیایی بسـیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــلال هــای نفتــی و آروماتیــک کاربــرد ایــن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.