×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
یـک مایـع رقیـق بـدون حـلال بـر پایـه رزیـن دو جزئـی پلـی یورتـان اسـت. ایـن محصـول در تمـاس بـا آب بـدون تخلخـل و حبـاب ، بـه شـکل غیـر صلـب بـه آرامـی واکنـش داده و افزایـش حجـم مـی یابـد. ایـن مـاده از چسـبندگی بالایـی بـه سـطوح خشـک و مرطـوب برخـوردار بـوده و مقاومـت پارگـی بسـیار بالایـی دارد. دمـای انجمـاد ایـن مـاده پاییـن اسـت و در زمسـتان در برابـر تـرک و پـاره شـدن مقاومـت مـی نمایـد.
ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد. ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکوالاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت.AQUAFIN-P1 در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز (Joint tapes) سـازگار مـی باشـد. بـر سـطوح کامـلا خشـک ، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد امـا بـا رطوبـت موجـود در خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد . بنابــراین AQUAFIN-IC تنهـا یـک پوشـش نیســت ، بلکــه در اثــر واکنــش اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بــا رطوبــت و آهــک آزاد موجــود در بتــن ، ســاختاری یکپارچـه بـا بتـن ایجـاد کـرده و تـوده مقـاوم و بـا دوامـی تشـکیل مـی دهـد.
مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.
یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیت انبسـاط برگشـت پذیر اسـت که بر اسـاس آخریـن فناوری روز طراحـی گردیـده و مشـکلات واتـر اسـتاپ هـای بنتونیتـی در هنـگام اجـرا بتـن ریـزی و بهـره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بر مشـکلات مرتبط با سـایت و بتـن ریـزی چیره شـود.
یـک مـاده تزریقـی تـک جزئـی بسـیار فعـال بـرای جلوگیـری از نشـت آب در تـرک هـا و یـا محیـط متخلخـل مـی باشـد.ASOPUR-1K در اثـر تمـاس بـا آب بوسـیله افزایـش حجـم بـه یـک فـوم ویسکو الاسـتیک محکـم تبدیـل مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی فشـار هیدرواسـتاتیک بـالا بـا شـدت جریـان زیـاد را میگیـرد.ASOPUR-1K در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز سـازگار مـی باشـد. بـر روی سـطوح کامـلا خشـک، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد، امـا در اثـر رطوبـت هـوا و خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
نوعـی کامپوزیـت نویـن اسـت کـه از قابلیـت انبسـاط ، مقاومـت کششـی ، خاصیـت آب بنـدی ضمـن قابلیـت عبـور بخـار آب برخـوردار مـی باشـد. ایـن مـاده خشـک شـدن سـریع چسـب هـای کاشـی بـا محتـوی آب ( آبـدار) و لایـه هـای آب بنـد را تضمیـن نمـوده و در برابـر مـواد خورنـده بسـیار مقـاوم اسـت.
یــک پوشــش دو جزئــی الاســتومری پایــه ســیمانی منعطــف و اصــلاح شــده بــا پلیمــر اســت کــه جهـت حفاظـت و آب بنـدی سـطوح بتنـی ، سـیمانی ، آجـری و برخـی سـنگ هـای طبیعـی بـکار مـی رود. ایـن مـاده همچنیـن دارای خاصیـت ایجـاد پـل بـر روی تـرک هـا مـی باشـد.
یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد.AQUAFIN-1K پـس از سـخت شـدن بـه یـک لایـه آب بنـد تبدیـل مـی شـود. چنانچـه امـکان تـرک خـوردن آنـی در سـطح وجـود داشـته باشـد، بهتـر اسـت از AQUAFIN-2K/M اسـتفاده شـود.
چسـب کاشـی پـودری بـر پایـه سـیمان سـفید یـا خاکسـتری، سـنگدانه بـا دانـه بنـدی معیـن و افزودنـی هـای خـاص مـی باشـد. فرمـول UNIFIX –M نتیجـه آزمایشـات و تجـارب بسـیار بـوده و بـرای کاربردهـای فـراوان بـه تاییـد رسـیده اسـت.UNIFIX-M بـا آب ترکیـب شـده و تشـکیل خمیـر پلاسـتیکی بـراق و چسـبنده ای میدهـد کـه بـرای کلیـه سـطوح کـف و دیـواره بـا جـذب بیـش از 3% در تمـام زیـر سـازی هـا مناسـب اسـت.
یک چسب لایه نازک با کیفیت بالا بر پایه سیمان اصلاح شده با پلیمر میباشد که مطابق با استاندارد EN 1204 فرموله شده است. این چسب در برابر آب و سیکل ذوب و یخبندان مقاوم است. SOLOFLEX – T بادوام و بسیار کار پذیر است و روی کف و دیوار قابل اعمال میباشد.
ترکیبــات مــلات PRIMAFUGA شــامل ســیمان، ریزدانــه و افزودنــی هــای خــاص مــی باشــد . ایــن محصــول بــه سـرعت و بـا حداقـل میـزان جمـع شـدگی سـخت مـی شـود و شـکل مـی گیرد.ایـن محصـول پـس از خشـک شـدن از مقاومـت مکانیکـی خـوب و ظاهـری مناسـب برخـوردار اسـت. ایـن مـواد در رنگهـای متنـوع قابـل تامیـن هسـتند.مطابق استاندارد EN 13888–CG2
یک چسب پودری تیکسوتروپ متـشکل از سـیمان مقـاوم ، ذرات کـوارتـز با دانـه بندی زیـر 3/0mmرزین های مصنوعی و افزودنی های جدید می باشد.
ایـن محصـول یـک گـروت انعطـاف پذیـر ویـژه اسـت کـه بـه سـرعت سـخت مـی شـود و بـرای درزهایـی بـا عـرض2mm تـا12mm اسـتفاده مـی شـود.مطابق با استاندارد EN 13888–CG2 WA استفاده میشود .