×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چندمنظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت آبـی تحـت شـرایط غوطـه وری جزئـی و کامـل و نیـز عـدم تاثیـر بـر مـزه و طعـم آب در تمـاس بـا پوشـش اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا آب یـا خشـک بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش بـه فـاز آبـی هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب در تمـاس بـا خـود نداشـته و در نتیجـه بعنـوان زیـر لایه سیسـتم هـای آب شـرب گزینـه ای مناسـب اسـت.
آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چنـد منظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت شـیمیایی و رفتـار ممانعتـی در برابـر مـواد خورنـده جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا رطوبـت، روغـن و محلولهـای شـیمیایی بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب و یـا سـایر مـواد شـیمیایی در تمـاس بـا خـود نـدارد.
ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری جهـت افزایـش طـول عمـر و افزایـش مقاومـت سیسـتم در برابـر خوردگـی و نیـز بهبـود خـواص چسـبندگی بـر روی سـطوح فلـزی قابـل کاربـرد مـی باشـد . ایـن آسـتر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و مقاومـت شـیمیایی و حرارتـی خوبـی دارد . ایـن پوشـش سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و چسـبندگی بسـیاربالایی بـه آن هـا دارد.همچنیـن انعطـاف پذیـری نسـبی آن مقاومـت مکانیکـی بسـیار خوبـی بـه آن بخشـیده اسـت. پـس از خشـک شـدن کامـل هیچگونـه مـواد سـمی از خـود بـروز نـداده و در برابـر نفـوذ عوامـل مختلـف مقاومـت بسـیار بالایـی دارد.
ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمین بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن قـدرت نفـوذ بسـیار بالایی دارد و میتواند تا عمق بسـیار زیادی بـه درون بتن نفـوذ کند.همچنین این پرایمـر چسـبندگی بسـیار بالایـی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مـواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت.
آسـتری زینـک کرومـات PFEP-2015 ، بـا عملکـرد قـوی در محافظـت از خوردگـی کـه هـم به عنـوان لایه اول برروی فلز آماده سـازی شـده و هم بعنوان لایه میانی نازک برروی آسـتری غنی از روی قابل اسـتفاده اسـت.این پوشـش چسـبندگی بسـیار بالایـی بـه فلـزات و سیسـتم های اپوکسـی داشـته و در برابر نفـوذ عوامل خورنده بسـیار مقاوم اسـت. ایـن آسـتری بـا داشـتن بازدارنـده هـای خوردگی سـازه های فلـزی را با قـدرت بسـیار زیادی حفاظـت کرده و بـا داشـتن چسـبندگی بـالا ، آنهـا را در برابـر نفوذ مـواد خورنده محافظت مـی نماید.
آســتری ضدخوردگــی بــا کیفیــت بــالا کــه خــواص عمومــی اپوکســی هــا از جملــه چســبندگی عالــی و خــواص ضدخوردگـی را دارا مـی باشـد. یـک لایه 100 میکرونـی فیلـم خشـک ایـن محصـول ، مـی توانـد سـازه هـای فلـزی را در فاصلــه زمانــی ســاخت تــا نصــب بــه خوبــی محافظــت نمایــد. سطح این پوشش به گونه ای است که کلیه سیستم های محافظتی رایج نظیر پلی یورتان ها ، اپوکسی ها، آکریلیک ها و . . . چسبندگی بسیار بالایی به آن دارند. بنابراین، این پوشش آستری بسیار مناسبی برای سیستم های پوششی محافظتی می باشد.
 پوشـش پلـی یوریـا Nukote HT جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، آب و فاضـلاب و مصـارف عمومـی بـه ویـژه در دماهـای بـالا یـا مـواردی کـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بالایـی مـورد نیـاز باشـد ، طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای صنعتـی سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن الاسـتومر پلـی یوریـای آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی ، حرارتـی و مقاومـت در برابـر اشـعه UV بالایـی برخـوردار بـوده و در شـرایط جـوی متفـاوت ، از تنـدرای یخـی آلاسـکا تـا جنگلهـای گرمسـیر اندونـزی ، قابـل اسـتفاده مـی باشـد.
مــلات آببنــد دو جزئــی ســیمانی – پلیمــری مــی باشــد، کــه جهــت آببنــدی در برابــر فشــارهای مثبــت و منفــی مناســب میباشــد.
 دیسپرسـیون پلیمـری بـر پایـه لاسـتیک مصنوعی اسـت کـه به صورت مایعی ویسـکوز و بـا درصد حلال ناچیـز بـوده و بـه سـادگی نیـز قابل اجرا می باشـد. این ماده در زمان کوتاهی خشـک شـده و غشـایی آب بند و بدون درز ایجـاد مـی نمایـد کـه بـه سـطح اجازه تنفـس و خروج بخـارات را می دهد. این مـاده پس از اعمـال دارای خاصیت ایجـاد پـل بـر روی ترک هـا (Crack bridging) خواهد بود.
عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر است که به دلیل داشتن انعطاف پذیری ، خمش در سرما و چسبندگی بالا کیفیت بسیار مناسبی دارد. این نوار با لایه های پلی استر نبافته (non- woven) و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است.
امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از ویژگیهـای منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد لایه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاس اشـعه مخـرب فرابنفـش می باشـد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیری از جـذب انرژی گرمایی سـبب کاهش دمای داخـل سـاختمان و صرفـه جویـی در هزینـه انرژی مـی گردد. با ASTM D6083 مطابقت دارد .
ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص قابل در گرید های معمولی ، اصلاح شده با الیاف و اصلاح شده با پلیمر می باشد .با ASTM D2939 مطابقت دارد .
پوششـی دو جزئـی انعطـاف پذیـر و آببندکننـده اسـت کـه بـه راحتـی آمـاده شـده و اعمـال مـی گـردد. در دمـای 20+ درجه سانتیگراد زمـان مانـدگاری آن پـس از اختـلاط در حـدود 1 تـا 2 سـاعت مـی باشـد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای زمیـن و سـازه مقـاوم اسـت.
PASTA-Flex پوششــی تــک جزئــی، انعطــاف پذیــر و آببندکننــده اســت کــه بــه راحتــی اعمــال مــی گردد.ایــن محصـول با و یا بـدون الیـاف تقویـت کننـده اکریلیـک و پشـم شیشـه بـر سـطوح بتنـی و یا سـازه هـای بنایـی ، در فونداسـیون و پـی سـاختمان هـا ، دیوارهـای حائـل، بـام، لولـه هـای بتنـی ، مخـازن ، تونـل هـا و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای سـازه و تنشـهای وارده مقـاوم اسـت.