ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی ، دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانی جهـت افزایش طـول عمـر و مقاومت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر عوامـل مختلـف و نیـز بتونـه فیلـر خـور جهـت تسـطیح ناهمواریهـای سـطح زیریـن اسـتفاده مـی شـود.در سیسـتم هایـی کـه نیاز بـه براقیت بالا وجـود ندارد این پوشـش قابلیت اسـتفاده بـه عنوان یـک لایه نهایـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد. ایـن پوشـش مـی توانـد لایه زیریـن مناسـبی بـرای رویه های اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریا باشـد.
ایــن رنــگ بــر پایــه رزیــن اپوکســی دوجزئــی بــدون حــال و High build ســاخته شــده اســت. پایــه ایــن پوشــش اپوکســی پلــی آمیــن بــوده و مقاومــت شــیمیایی بالایی در برابــر مــواد مختلــف نظیــر اســیدها، قلیاهــا، حلالها، محلولهـای نمکـی، آب و فاضـاب دارد.ایـن محصـول بـا وجـود داشـتن گرانـروی مناسـب، در سـاختار خـود هیچگونـه حلالی نـدارد.
ایــن پوشــش بــر پایــه اپوکســی پلــی آمیــد دوجزیــی بــوده و بــه عنــوان لایه رویــه جهــت افزایــش طــول عمــر و مقاومـت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر جریـان آب مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن پوشـش قابلیـت مصـرف بـه عنـوان لایه نهائـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد و بـر روی آسـتریهای اتیـل سـیلیکات و کلیـه آسـتریهای اپوکسـی قابـل اعمـال اسـت. همچنیـن مـی توانـد لایه میانـی مناسـبی جهـت رویـه پلـی یورتـان باشـد.با AWWA–C210 مطابقت دارد .
ایـن پوشـش بـر پایـه رزیـن کلروکائوچـو بـه همـراه پلاستیسـایزر کلـردار طراحـی شـده و چسـبندگی بسـیار بالایی بــه ســطوح بتنــی دارد. مقاومــت ایــن پوشــش در برابــر محلــول هــای کلــردار نظیــر آب اســتخر بســیار بالاست. ایـن پوشـش تـک جزیـی بـوده و کاربـرد آن بسـیار آسـان اسـت و حساسـیت آن هنـگام اعمـال نسـبت بـه شـرایط محیطـی بسـیار پاییـن مـی باشـد.
ایـن لاک بـر پایـه رزیـن آکریلیـک ترموپلاسـتیک بـوده و بـا داشـتن ظاهـر بـراق و مقاومـت هـای جـوی، مکانیکـی و شـیمیایی مناسـب بـرای محافظـت سـطوح بتنـی و فلـزی در معـرض نـور آفتـاب ، بـاد و بـاران مناسـب اسـت.
ایـن محصـول بـه عنـوان پوشـش الکیـدی زینـک کرومـات در محیـط هـای ملایم و نیمه مرطـوب خـواص ضدخوردگی خوبـی از خـود نشـان مـی دهد.پایـه ایـن پوشـش رزیـن آلکیـد اسـت و در نتیجـه ایـن پوشـش خـواص عمومـی رنـگ هـای الکیـدی را دارد. ایـن محصـول هـم بـه عنـوان پرایمـر و هـم بـه عنـوان رویـه قابـل اسـتفاده اسـت.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote HT جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی و ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایـن محصـول پیشـرفته بـر پایـه پلـی یوریای خالص ، دو جزئی و 100% جامد اسـت که مشـکالت ناشـی از رطوبت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگی سیسـتمهای مرسـوم در آن به حداقل رسـیده اسـت.
ایـن پوشـش ، تک جزئی تک لایه ، بـر پایـه رزیـن آکریلیـک ترموپلاسـتیک اسـت کـه بـا اسـتفاده از مـواد پلیمـری مقاومـت حرارتـی و شـیمیایی آن بـا حفـظ مقاومـت هـای جـوی، مکانیکـی افزایـش داده شـده اسـت. ایـن پوشـش بـرای محافظت سـطوح فلـزی در معـرض مـواد روغنـی و یـا در معـرض مـواد شیمــیایی خورنـده ملایم قابـل اســتفاده بـوده و خـواص مناســبی از خـود نشــان مـی دهـد. عـلاوه بـر آن بـرای محافظـت سـطوح بتنـی و فلـزی در معـرض نـور آفتـاب ، بـاد و بـاران مناسـب اسـت.
رنـگ جدولـی تک جزئی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـلال و واکنـش بـا اکسـیژن هوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی، بتنـی و آسـفالت جهـت رنـگ آمیـزی جدولهـای کنـار خیابـان هـا و جـاده هـا و نیـز سـایر سـازه هـای بتنـی و سـیمانی مناسـب اسـت. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و مقاومـت بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا و بـاد و بـاران دارد.
رنـگ تـک جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـلال و واکنـش بـا اکسـیژن هـوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی،بتنی و آسـفالت جهـت رنـگ آمیـزی جـداول، نمـای بیرونـی سـاختمانها و ... کامـلاً مناسـب مـی باشـد. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و سـازگاری بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا دارد.
رنـگ ترافیکـی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـال و واکنـش بـا اکسـیژن هـوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی، بتنـی و آسـفالت جهـت خـط کشـی خیابـان هـا و جـاده هـا، رنـگ آمیـزی جـداول و ... کامـلاً مناسـب مـی باشـد. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و سـازگاری بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا دارد.
ایـن پوشـش بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت.از جملـه مهمتریــن خــواص ایــن پوشــش مــی تــوان بــه کیفیــت بــالا، چســبندگی خــوب، مقاومــت UV و خــواص مکانیکــی مناسـب اشـاره نمود.ایـن پوشـش چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان دارد.
پوشـش اپوکسـی Glass flake پوششـی دوجزیـی بـا درصـد جامـد بـالا اسـت کـه بـه عنـوان یـک پوشـشBarrier عمـل مـی کنـد کـه ایـن خاصیـت Barrier آن ناشـی از پرکننـده هـای ورقـه ای شیشـه ای تقویـت یافتـه اسـت. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بـالا بـه سـطوح فلـزی و بتنـی و سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان ، همچنیـن مقاومـت شـیمیایی بالا بـه عنـوان لایه میانـی ،نهایـی و یـا مسـتقیما بـر سـطح بتـن و فـولاد قابـل اسـتفاده بـوده و بـرای حفاظـت سـطوح بتنـی و فلـزی بـه کار مـی رود.
ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری جهـت افزایـش طـول عمـر و افزایـش مقاومـت سیسـتم در برابـر خوردگـی و نیـز بهبـود خـواص چسـبندگی بـر روی سـطوح فلـزی قابـل کاربـرد مـی باشـد . ایـن آسـتر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و مقاومـت شـیمیایی و حرارتـی خوبـی دارد . ایـن پوشـش سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و چسـبندگی بسـیاربالایی بـه آن هـا دارد.همچنیـن انعطـاف پذیـری نسـبی آن مقاومـت مکانیکـی بسـیار خوبـی بـه آن بخشـیده اسـت. پـس از خشـک شـدن کامـل هیچگونـه مـواد سـمی از خـود بـروز نـداده و در برابـر نفـوذ عوامـل مختلـف مقاومـت بسـیار بالایی دارد.