آســتری بــر پایــه رزیــن اپوکســی و ســخت کننــده پلــی آمیــد کــه بعنــوان اولیــن لایه جهــت محافظــت ســطوح فلــزی در برابــر عوامــل خورنــده مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد. ایــن محصــول بــا خــواص کاربــردی مناســب و کیفیـت بـالا عـاوه برداشـتن خـواص عمومـی اپوکسـی هـا، محافظـت گالوانیکـی ویـژه ای نیـز ایجـاد مـی نمایـد. در صـورت آسـیب دیـدن فیلـم رنـگ، پـودر روی موجـود در رنـگ حفاظـت کاتـدی ایجـاد کـرده و از گسـترش خوردگـی جلوگیـری مـی نمایـد.
پرایمر بخاربند بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی بدون حلال ، سازگار و مقاوم نسبت به رطوبت که به جهت بالا بودن دانسیته بالا قادر است جایگزین آب و روغن در منافذ بتن شود .
ایـن پوشـش بـه عنـوان رنـگ کـوره ای بـر پایـه رزیـن هـای الکیـد و ملامین فرمالدهیـد طراحـی شـده و بـه عنـوان رویـه مصـرف مـی شـود.با توجـه بـه اعمـال آسـان جهـت کارهـای تعمیراتی بـا اسـتفاده از برس و اسـپری اسـتفاده می شــود.
این محصول بر پایه رزین آلکید هواخشک بوده و براقیت بالایی دارد.ساختار این پوشش به گونه ای است که جهت محافظت سازه های فلزی در شرایط معتدل و همچنین در محیطهای نیمه صنعتی بسیار مناسب است. .
میانی الکیدی صنعتی، پوشش مناسبی است که به منظورلایه میانی در سیستمهای پوششی استفاده می شود. این لایه در سیستمهایی که جهت حفاظت از سازه های فلزی در محیط های خورنده ملایم اعمال می شوند، مصرف می شود. این پوشش به دلیل داشتن ویژگی های مناسبی نظیر سهولت اعمال و حساسیت پایین کاربرد فراوانی دارد.
این محصــول بــه عنــوان آســتری سیســتمهای پوششــی ضــد خوردگــی دو یــا ســه لایه آلکیــدی در محیــط هــای خورنـده اسـتفاده مـی شـود. ایـن آسـتری بـه دلیـل داشـتن بازدارنـده هـای خوردگـی زینـک کرومـات در محیطهـای دارای نمـک و رطوبـت بـالا خـواص محافظتـی خوبـی از خـود نشـان مـی دهـد.
آستر الکیدی اکسید آهن قرمز،آستری ضدخوردگی مناسبی است که جهت حفاظت از سازه های فلزی در محیط های خورنده مصرف می شود . این آستری به دلیل داشتن ویژگی های مناسبی نظیر سهولت اعمال و حساسیت پایین کاربرد فراوانی دارد.این ضد زنگ معمولا به همراه میانی و رویه های آلکیدی استفاده می شود.
این محصول به صورت محلول یکنواخت جهت افزایش چسبندگی درسیستم پوششهای محافظتی طراحی شده است. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه کلروکائوچو، مواد افزودنی و حلال است و به دلیل داشتن ظاهر بسیار براق به عنوان رویه با ضخامت بسیار پایین نیز قابل مصرف می باشد.
محلـول یکنواختـی از قیـر، پلیمـر و حـلال اسـت کـه جهـت افزایـش چسـبندگی در پوششـهای محافظتـی بعـدی بـه کار مـی رود. پرایمـر نـوع A بـر پایـه قیـر اصـاح شـده و افزودنـی هـای خـاص بـوده و پـس از خشـک شـدن پیونـد مؤثـری بیـن سـطح و پوشـش اصلـی ایجـاد مـی نمایـد.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک Nukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنوان پوشـش ضـد خوردگـی و آببندکننده سـطوح فلـزی ، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحی شـده اسـت. ایـن محصـول پلـی یوریـای خالـص ، دو جزئـی و 100% جامـد اسـت کـه مشکلات ناشـی از رطوبـت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگـی سیسـتمهای پلـی یورتـان مرسـوم در آن بـه حداقـل رسـیده اسـت. مقاومــت شــیمیائی خــوب ، دوام حرارتــی ، مقاومــت در برابــر UV از جملــه مزایــای ایــن پوشــش محســوب مــی گــردد .
پوشـش ماسـتیک آسـفالت سـرد اجـرا ، یکنواخـت و فاقـد کلوخـه ، ذرات درشـت و زبـر ، ماسـه و سـنگریزه اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح در محیـط هـای خورنـده مصـرف مـی شـود. در صـورت اعمـال بصـورت لایه ضخیـم ، بـه دلیـل نفـوذ ناپذیـری نسـبی مـی توانـد بـه عنـوان یـک بخـار بنـد Vapor seal عمـل نمایـد . ایـن محصـول حـاوی قیـر ، حـلال هـای آلیفاتیـک ، مشـتقات نفتـی و فیلرهـای معدنـی اسـت. ایـن محصـول فاقـد آب و کولتـار مـی باشـد .SSPC–Paint 12 استاندارد مطابق
REMISIL/CI پوشـش محافظتـی بـر پایـه پلیمـر اکریلیـک و عـاری از حلال اسـت کـه بمنظـور افزایـش مقاومت جوی و ممانعـت از نفـوذ آلودگـی و تغییـر ظاهـر سـطح در سـطوح خارجـی و نمـای سـاختمان مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
ایـن لاک بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت. از جملـه مهـم تریـن خـواص ایـن پوشـش مـی توان بـه کیفیت بالا ، چسـبندگی خوب ، مقاومـت UV عالی و خواص مکانیکی مناسـب اشـاره نمـود. ایـن محصـول چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی با سیسـتم های اپوکسـی ، پلـی یورتان و پلـی یوریا دارد.
رنـگ و پوششـی مایـع ، تـک جزئـی بـر پایـه ترکیبـی از قیـر ، فیلرهـای معدنـی ، افزودنـی و حلال اسـت کـه پـس از خشـک شـدن چسـبندگی فـوق العـاده ای بـه سـطوح فلـزی و بتنـی پیـدا مـی کند. با BS 3416 مطابقت دارد.