یــک افزودنــی دیرگیــر کننــده بــا خاصــــــیت فــــــوق روان کــــــنندگی قــــــوی برپایــه لیگنــو ســولفونات مــی باشــد. BETOCRETE-G3000 بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مناســب تولیــد بتــن بــا کیفیــت بــالا در آب و هــوای معتــدل و گــرم بــا کارایــی خــوب، افزایــش مقاومــت اولیــه و نهایــی بتــن تــوام بــا خاصیـت دیرگیـری بتـن جهـت امـکان انتقـال بتـن بـه فواصـل طولانـی و نیـز قابلیـت اسـتفاده از مـواد پوزولانـی ماننــد میکروســیلیس، خاکســتر بــادی و ســرباره کــوره آهــن گــدازی در بتــن مــی باشــد.
 یک محصول فوق روان کننده بر پایه نفتالین سولفونات جهت پایین آوردن نسبت آب به سیمان در بتن است که در شرایطی که نیاز به بتنی با روانی بالا بدون تاثیر بر زمان گیرش آن باشد ، استفاده می شود. این ماده باعث پخش شدن ذرات سیمان و خیس شدن بهینه آن می گردد ضمن این که از کلوخه ای شدن سیمان ممانعت می نماید. بر اساس DIN EN 934–2:T3.1 &3.2
مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .
افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. مطابق : ASTM C494 Type A EN 934–2:T1, T2 ASTMC1017
 افزودنی BETOCRETE-C21 یک ماده آب بند کننده کریسـتال شـونده نسـل سـوم اسـت که به ویژه برای سـازه های بتنی در معرض آب یا مغروق مناسـب می باشـد. فرآینـد هـای انجـام شـده توسـط ایـن مـاده افزودنی همیشـه دائمـی و برگشـت ناپذیر هسـتند. تمایل همیشـگی به تشـکیل کریسـتال هـا در بتـن باعـث ایجـاد اثـر خود ترمیمـی در ترک هـای نامتحرک (ثابت ) مـی گردد.
 افزودنـی BETOCRETE-C18 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی ،کـه ضمـن آب بنـدی یکپارچـه بتـن در تمام جهات ، کاهنده آب قـوی و دیرگیرکننـده نیـز مـی باشـد و طـوری طراحـی شـده اسـت کـه بتـن روان آب بنـد بـا دوام بـالا و کاهنـده آب بـا بهبـود تمـام خـواص فیزیکـی و مکانیکـی آن تولیـد شـود.
یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال، بتـن را حتی در W/C بالا بـه طـور دائمـی آب بنـد مـی نمایـد.