کفپوش بتن سخت پایه کوراندوم
ASOTOP–200

 سـخت کننـده سـطح بـر پایـه کورانـدوم پـودری و ترکیبـی از مـواد شـیمیایی مخصـوص و رنگدانـه هـا مـی باشـد.

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرف

ASOTOP-200 کــه بــر روی بتــن تــازه اعمــال مــی شــود ســطحی بــدون درز بوجــود مــی آورد و موجــب افزایــش مقاومـت سـطح رویـــــه در برابـر سـایش و گچـی شـدن مـی گـردد. این ماده برای تمامی سطوحی که در معرض سایش شدید قرار دارند مناسب است مانند:

 •  کف های صنعتی و انبارها 
 •  آشیانه هواپیما، اسکله ها و پارکینگ های روباز و سر پوشیده 
 •  سکوهای بارگیری 
 •  محل فرود هلیکوپتر 
 •  پیاده روها
 •  کف نیروگاه ها

 

پوشــش ســخت ASOTOP-200 بصــورت آمــاده بــرای مصــرف بــوده کــه بــه منظــور افزایــش مقاومــت در برابــر سـایش و ضربـه در کـف هـای صنعتـی بتنـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. مـواد مضـــاف شیــــمیـــــایی موجــــود در پـودر باعــــث نفـــوذ ASOTOP-200 در بتـن تـازه مـی شـود کـه در نهایـت منجـر بـه ایجـاد رویـه ای متراکـم، صـاف و بـا مقاومـت بـالا می شـود. سنـــــگدانه هـای ویــــــژه بســــیار ســــخت موجــــود در ASOTOP-200 خورده یـا اکسـید نمـی شـوند. از مزایای این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 •  افزایش بیش از 9 برابری مقاومت سایشی سطح رویه پوشش شده نسبت به بتن معمولی (C25)
 •  ایجاد سطحی یکپارچه و صاف 
 •  مقاومت عالی در برابر بارهای مکانیکی 
 •  مقاوم در برابر روغن و سوخت 
 •  جلوگیری از گچی شدن سطح 
 •  ایجاد سطحی غیر قابل نفوذ در برابر آب 
 •  قابل اعمال در مکان های سرپوشیده و روباز 
 •  اعمال بسیار راحت
 •  پوشش سخت بسیار اقتصادی 
 •  دارای عمر بهره برداری بسیار طولانی

 

 

آماده سازی سطح :

ایـن محصـول زمانـی قابـل اعمـال بـر روی سـطح مـی باشـد کـه وضعیـت سـختی بتـن زیریـن در حـد قابـل تـردد بـرای فـرد باشـد. جــهت دســتیابی بـه یـک ســطح رویــه ســخت، بتــن زیریـن مـی بایسـت دارای اسـتاندارد کیفی مناســبی باشــد (حداقــل دارای مقاومــت 20Mpa اســتوانه ای و عیــار ســیمان 350 کیلوگــرم در متــر مکعــب) و ضخامـت بتـن زیریـن حداقـل 100 میلیمتـر باشــد. زمـان اعمـال ASOTOP-200 هنگامـی اسـت کـه در صـورت فشـار دادن انگشـت شسـت بـر روی سـطح، ایـن انگشـت 3 تـا 5 میلیمتـر بـه داخـل کـف نفـوذ کنـد.

 

روش اعمال :

این محصول بصورت آماده مصرف می باشد.

اعمـال پوشـش بایـد زمانـی انجـام شـود کـه بتـن هنـوز بطـور کامل سـخــت نشـــده اســـت و کـــمی شـــکل پـــذیر مـی بــــاشد. ابتـدا مـی بایســت آب اضــافی موجــود بــر روی ســطح بتـن جمـع آوری شـود. سـپس ASOTOP-200 بصــورت دســتی یــا بــا وســیله مناســب بــر روی ســطح پــــــخش شــود. پاشــیدن پــودر بــر روی ســطح بایــد بطــور یکنواخـت انجـام پذیـرد تـا سـطحی مناســــب و یکدســــت حاصــــل شــــود. پـــــس از پاشــیدن ASOTOP-200 و تسـطیح سـطح بـا وسـیله مناسـب، ایـن مـاده بـا آب موجـود در بتـن بصـورت یکنواخـت مرطـوب شـده و بعـد از خشـک شـدن کفپـوش شـکل مـی گیـرد.

 

مقدار مصرف :

میزان مصرف این ماده بسته به نوع کاربری آن بصورت زیر می باشد:

6 kg/m2  ترافیک سبک 

8 kg/m2  ترافیک معمولی 

10 kg/m2  ترافیک سنگین  

توجه:

کورانـدوم شـکل کریسـتالی آلومینـات بـه همـراه مقـداری تیتانیـوم، آهـن و کـروم مـی باشـد. سـختی ایـن مـاده در مقیـاس مـوس 9 مـی باشـد، کـه ایـن مـاده را در گـروه سخـــت تریـن مـواد پـس از المـاس قـرار مـی دهـد. بدیـن ترتیـب تنهـا مـاده ای کـه توانایـی خـراش دادن کورانـدوم را دارد المـاس مـی باشـد.