کفپوش بتن سخت پایه کوارتز
ASOTOP–100

 ASOTOP-100 سخت کننده سطح بر پایه کوارتز پودری و ترکیبی از مواد شیمیایی مخصوص و رنگدانه ها می باشد.

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرف

ASOTOP-100 که بر روی بتن تازه اعمال می شود سطحی بدون درز بوجود می آورد و موجب افزایش مقاومت سطح رویه در برابر سایش و گچی شدن می گردد. این ماده برای تمامی سطوحی که در معرض سایش شدید قرار دارند مناسب است مانند:

 •  کف های صنعتی و انبارها 
 •  آشیانه هواپیما، اسکله ها و پارکینگ های روباز و سر پوشیده 
 •  سکوهای بارگیری 
 •  محل فرود هلیکوپتر 
 •  پیاده روها
 •  کف نیروگاه ها 

 

پوشــش ســخت ASOTOP-100 بصــورت آمــاده بــرای مصــرف بــوده کــه بــه منظــور افزایــش مقاومــت در برابــر سـایش و ضربـه در کـف هـای صنعتـی بتنـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. مـواد مضـــاف شـیمـیــایــی موجــــود در پــــودر باعـــث نفـــوذ ASOTOP-100 در بتـن تـازه مـی شـود کـه در نهایـت منجـر بـه ایجـاد رویـه ای متراکـم، صـاف و مقـاوم مـی شـود. سنـــگدانه هـــای ویژه بســـیار ســـخت موجـود در ASOTOP-100 اکسـید نشـده و دچار خوردگـی نمـی گـردد.

از مزایای این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  افزایش بیش از 5 برابری مقاومت سایشی سطح رویه پوشش شده نسبت به بتن معمولی (C25) 
 •  ایجاد سطحی یکپارچه و صاف 
 •  مقاومت عالی در برابر بارهای مکانیکی 
 •  مقاوم در برابر روغن و سوخت 
 •  جلوگیری از گچی شدن سطح 
 •  ایجاد سطحی غیر قابل نفوذ در برابر آب 
 •  قابل اعمال در مکان های سرپوشیده و روباز 
 •  اعمال بسیار راحت
 •  پوشش سخت بسیار اقتصادی 
 •  دارای عمر بهره برداری بسیار طولانی

 

 

آماده سازی سطح :

ایـن محصـول زمانـی قابـل اعمـال بـر روی سـطح مـی باشـد کـه وضعیـت سـختی بتـن زیریـن در حـد قابـل تـردد برای فرد باشـد. جــهت دســتیابی به یــک ســطح رویــه ســخت، بتــن زیــرین می بایسـت دارای اسـتاندارد کیفی مناســبی باشــد (حداقــل دارای مقاومــت 20MPa اســتوانه ای و عیــار ســیمان 350 کیلوگــرم در متــر مکعــب) و ضخامـت بتـن زیریـن حداقـل 100 میلیمتـر باشـد. قبـل از اعمـال مالـه پروانـه ای، آب اضافـی موجـود بـر روی ســطح بایــد جمــع آوری شــود. زمــان اعمــال ASOTOP-100 هنگامــی اســت کــه در صــورت فشــار دادن انگشــت شسـت بـر روی سـطح، ایـن انگشـت 3 تـا 5 میلیمتـر بـه داخـل کـف نفـوذ کنـد.

 

روش اعمال:

این محصول بصورت آماده مصرف می باشد.

اعمـال پوشـش بایـد زمانـی انجـام شـود کـه بتـن هنـوز بطـور کامل سـخــت نشـــده اســـت و کـــمی شـــکل پـــذیر مـی بــــاشد. ابتـدا مـی بایســت آب اضــافی موجــود بــر روی ســطح بتـن جمـع آوری شـود. سـپس ASOTOP-100 بصـورت دسـتی یـا بـا وسـیله مناسـب بـر روی سـطح پـــــخش شـود. پاشـیدن پـودر بـر روی ســـطح بایـد بطـور یکنــواخت انجام پذیرد تا ســطحی مناســب و یکدســت حاصل شود. پــس از پاشــیدن ASOTOP-100 و تسـطــیح ســـطح بـا وســـیله مناســـب ایـن مـاده بـا آب موجـود در بتـن بصـورت یکنواخـت مرطـوب شـده و بعـد از خشـک شـدن کفپـوش شـکل مـی گیـرد.

 

مقدار مصرف :

مقدار مصرف ماده ASOTOP-100 ا   4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع سطح می باشد.