کفپوش اپوکسی
PFEP–2250

 کفپــوش اپوکســی PFEP-2250 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و 100% جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطوح بتنـی و فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان، بـرای پوشـش دهـی کـف بتنـی و فلـزی سـالن هـا بسـیار مناسـب است.سـازگاری آن بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی، حساسـیت پاییـن آن بـه شـرایط محیطـی، قابلیـت اعمـال آسـان، مقاومـت شـیمیایی بسـیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــلال هــای نفتــی و آروماتیــک کاربــرد ایــن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرف

به عنوان کفپوش برای کف بتنی :

 •  کارگاه ها و کارخانه ها 
 •  انبار های صنایع شیمیایی، غذایی، دارویی،الکترونیکی و نساجی 
 •  بیمارستان ها، سالن های ورزشی ، فرودگاه ها و ...

 

 •  چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی و بتنی
 •  مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی، روغن ها، اسیدها، بازها و حلال های نفتی و آروماتیک 
 •  مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از غباربتن 
 •  نفوذ پذیری بسیار کم
 •  حفاظت سطح در مقابل عوامل مخرب وارده از محیط
 •  قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده
 •  سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی، فشار و تنش های مکانیکی
 •  استحکام بالا
 •  مقاومت آبی خوب 
 •  قابل شستشو 
 •  بدون نیاز به چسب

 

 

آماده سازی سطح :

سـطح زیـرکار بایـد سـخت و محکـم باشـد. بـه منظـور چسـبندگی بیشـتر لایـه آسـتری بـه سـطح بتنـی و حصـول کیفیـت بالاتـر، بـا اسـتفاده از دسـتگاه سـاب و اسـکراچر سـطح را خـراش داده، سـپس بـا جـارو ذرات گـرد و غبـار را بزدائیـد. در ایـن مرحلـه مـی تـوان از سیسـتم بـاد و مکـش اسـتفاده نمود. پـس از خشـک شـدن بـا اسـتفاده از غلتـک، سـطح را بـا پرایمـر بتـن پوشـش داده و بعـد از خشـک شـدن ایـن لایـه کلیـه خلـل و فـرج سـطح را بـا بتونـه اپوکسـی پـر نمائیـد تـا میـزان مصـرف روکـش اپوکسـی کاهـش یابـد. در صورتـی کـه پرایمـر بتـن کامـلا خشـک شـده باشـد بـرای افزایـش چسـبندگی بـا اسـتفاده از دسـتمال آغشـته بـه اسـتون، MEK و یـا حـال T-950 سـطح آن را تمیـز نمایید.

 

شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 10+ تا 50+ درجه سانتیگراد باشد.

 

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح، ابتدا جـزء A بـا اسـتفاده از همـزن مناسـب کامـلا همـزده شـود تـا مخلـوط یکنواخـت حاصـل شود. سـپس دو جـزء رنـگ را بـه نسـبت اختـلاط معین (مطابـق بسـته بنـدی و دسـتورالعمل) مخلـوط نمـوده و کامـلا هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود. پـس از اختـلاط دو جـزء بـه انـدازه مصـرف، کفپـوش را پـس از چنـد دقیقـه روی سـطح ریختـه و بـا وسـایل مناسـب پخـش نمائیـد.

عملیـات حبـاب گیـری 3 بـار بـا فواصـل زمانـی 15 دقیقـه انجـام گیـرد تـا سـطحی صـاف و یکنواخـت حاصـل آیـد.در مسـاحتهای کـم قسـمتهای روکـش نشـده یـا آسـیب دیـده را بـا قلـم مـو ترمیـم نمائیـد. پس از اتمام کار بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر اپوکسی T-950 شستشو دهید. به عنوان زیر لایه کفپوش اپوکسـی PFEP-2250 اسـتفاده نمود .

* توصیه می شـود از پرایمر بتن PFEP-2168 و بتونه اپوکسـی PFEP-2235 یا PFEP-2249 و یا Polycoat-2050 به عنوان زیر لایه کفپوش اپوکسی PFEP-2250 استفاده نمود.

* جهت کسب اطلاعات تکمیلی به دستورالعمل اجرای کفپوش اپوکسی مراجعه شود .